Naziv
Grčki jezik i književnost
Puni naziv
Grčki jezik i književnost
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
2 semestra
ECTS bodovi
30
Opis

Nema definiranog izvedbenog plana