Naziv
smjer Istraživački
Puni naziv
smjer Istraživački
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar povijesti
magistra povijesti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

Nema definiranog izvedbenog plana