Naziv
Južnoslavenski jezici i književnosti, Makedonistika - Slovenistika
Puni naziv
Južnoslavenski jezici i književnosti, Južnoslavenski jezici i književnosti, Makedonistika - Slovenistika
Vrsta studija
Sveučilišni preddiplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) južnoslavenskih jezika i književnosti
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) južnoslavenskih jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90
Opis

 1. kompetentno govorno i pisano komunicirati na odabranim južnoslavenskim jezicima, odnosno na jezicima slobodno izabrane studijske kombinacije
 2. razumjeti, slušati, čitati te usmeno tumačiti tekstove na odabranim južnoslavenskim jezicima
 3. prepoznati i objasniti osnovna gramatička obilježja i kategorije odabranih južnoslavenskih jezika na fonološkoj, morfološkoj i sintaktičkoj razini
 4. objasniti te primijeniti temeljne lingvističke pojmove i teorijsko-metodološke aparate u kontekstu tumačenja južnoslavenskih jezika
 5. samostalno prevoditi s odabranih južnoslavenskih jezika na hrvatski jezik tekstove za koje nisu potrebna specifična stručna znanja
 6. analizirati i tumačiti specifičnosti odabranih južnoslavenskih jezika u odnosu na hrvatski jezik, kao i u odnosu na jezik druge studijske grupe
 7. objasniti i primijeniti usvojeni pojmovni i teorijsko-metodološki aparat iz područja poredbenog jezikoslovlja u kontekstu bavljenja odnosima među južnoslavenskim jezicima
 8. opisati i analizirati temeljne kanonske tekstove odabranih južnoslavenskih književnosti, odnosno književnosti slobodno izabrane studijske kombinacije
 9. klasificirati i opisati književnopovijesna razdoblja i osnovne književnostilske formacije u odabranim južnoslavenskim književnostima, pa i u književnosti druge studijske grupe
 10. prepoznati i objasniti sličnosti i razlike te odnose između odabranih književnosti u njihovu južnoslavenskom kontekstu
 11. primijeniti naučena književno-povijesna i književno-teorijska znanja u samostalnim poredbenim analizama književnih tekstova odabranih južnoslavenskih književnosti
 12. usporediti i komentirati povijesne i kulturne procese odabranih južnoslavenskih kultura u južnoslavenskom kontekstu
 13. upotrijebiti osnovni interkulturni kritički pojmovnik i istražiti poredbene procese u južnoslavenskim jezicima, književnostima i kulturama
 14. integrirati stečena znanja iz metodologije književne povijesti te književnosti i kultura iz osnovne kombinacije u šire južnoslavističke i slavističke okvire
 15. interdisciplinarno povezati stečena znanja sa znanjima iz druge studijske grupe te procijeniti vlastite interese i kompetencije potrebne za nastavak studija na višoj razini

1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću za smjer - Odabrati najmanje 12 ECTS bodova (12458)