Naziv
Povijest
Puni naziv
Povijest
Vrsta studija
Sveučilišni preddiplomski jednopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) povijesti
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) povijesti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
180
Opis

 1. opisati i tumačiti povijesne fenomene, procese i strukture dijakronijski, sinkronijski i multidisciplinarno
 2. analizirati ključne povijesne procese dugog trajanja na regionalnoj, nacionalnoj i globalnoj razini
 3. analizirati dinamiku promjena i ljudskih iskustava u vremenu i prostoru, uključujući različite oblike političke, gospodarske, društvene i kulturne organizacije
 4. primijeniti stečeno znanje u rješavanju istraživačkih problema
 5. postaviti istraživačko pitanje ili problem u radu manjeg opsega
 6. razlikovati primarne i sekundarne izvore informacija i odlučiti kada ih koristiti
 7. identificirati literaturu i izvore relevantnu za pojedinu temu, koristeći se arhivima i knjižnicama te muzejskim i internetskim resursima
 8. prikupiti relevantne podatke iz literature i izvora primjenjujući adekvatne metode i tehnike
 9. kritički interpretirati i valorizirati podatke iz izvora i literature s obzirom na njihovu vjerodostojnost i perspektivu
 10. analizirati i prosuditi vrijednost suprotstavljenih narativa i dokaza
 11. objasniti vremensku i osobnu uvjetovanost historiografskih interpretacija, koristeći znanja o pristupima i paradigmama u historiografiji
 12. objasniti zašto bavljenje historijom počiva na radovima drugih znanstvenika, recenzijama i citiranju
 13. objasniti i potkrijepiti primjerom potrebu stalnog preispitivanja rezultata historiografskih istraživanja
 14. iznositi ocjene i stavove o povijesnim događajima, pojavama i procesima oslanjajući se na dokaze i argumente
 15. braniti svoje stavove i pozicije te ih revidirati ako to zahtijevaju novi dokazi
 16. prezentirati rezultate učenja i istraživanja u usmenoj, pisanoj ili nekoj drugoj formi, koristeći terminologiju prihvaćenu u povjesničarskoj profesiji, kao i odgovarajuće načine prezentacije namijenjene stručnjacima ili laicima
 17. usmeno komunicirati na stranom jeziku, koristeći stručnu terminologiju i pravila struke
 18. primijeniti i dosljedno provoditi različite načine citiranja
 19. pokazati profesionalnu odgovornost i poštivati etiku akademske zajednice
 20. uvažavati različitosti u rodnim, etničkim, kulturnim, vjerskim i drugim perspektivama

1. Obavezni predmeti
2. Strani jezik struke - odabrati isti jezik kao i u zimskom semestru (2334)
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 4 ECTS boda (3962)
3.1. Kolegiji s odsjeka
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji koji su obvezatni dio studijskog programa - odabrati 12 ECTS bodova u jednoj od ponuđenih varijanti (3645)
2.1. Kolegiji koji su obvezatni dio studijskog programa - odabrati 12 ECTS bodova
2.2. Kolegiji koji su obvezatni dio studijskog programa - odabrati 12 ECTS bodova
3. Strani jezik struke - tijekom studija odabrati jedan jezik (2206)
4. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 6 ECTS bodova (1946)
4.1. Kolegiji s odsjeka
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji koji su obvezatni dio programa studija - odabrati 13 ECTS bodova u jednoj od ponuđenih varijanti (3647)
2.1. Kolegiji koji su obvezatni dio programa studija - odabrati 13 ECTS bodova
2.2. kolegiji koji su obvezatni dio programa studija - odabrati 13 ECTS bodova
3. Strani jezik struke - odabrati tijekom studija jedan strani jezik (2334)
4. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 8 ECTS bodova (3962)
4.1. Kolegiji s odsjeka
1. Obavezni predmeti
2. Strani jezik struke - tijekom studija odabrati jedan strani jezik (2334)
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 8 ECTS bodova (3962)
3.1. Kolegiji s odsjeka