Naziv
Lingvistika
Puni naziv
Lingvistika
Vrsta studija
Sveučilišni preddiplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) lingvistike
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) lingvistike
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90
Opis

 1. obrazložiti svrhu postojanja četiriju razina jezičnoga opisa (fonološkog, morfološkog, sintaktičkog , semantičkog) i usporediti različite lingvističke teorije i modele jezičnoga opisa
 2. nabrojiti temeljne pojmove lingvističkoga metajezika koji obuhvaćaju univerzalna obilježja ljudskoga jezika
 3. nabrojati temeljne pojmove četiriju lingvističkih disciplina – fonologije, morfologije, sintakse i semantike
 4. protumačiti mjesto svake pojedine lingvističke discipline naspram ostalih triju lingvističkih disciplina
 5. razlikovati različite lingvističke pristupe i pravce od predstrukturalizma do poststrukturalizma
 6. obrazložiti razlike između funkcionalnih i formalnih pristupa opisu jezika
 7. razlikovati sinkronijsku i dijakronijsku perspektivu u pristupu i opisu jezika
 8. razlikovati lingvističku od standardološke pozicije u jezičnoj analizi
 9. razvrstati sve indoeuropske jezike u grane (potporodice)
 10. nabrojati najstarije spomenike indoeuropskih jezika
 11. analizirati jezičnu građu i usporediti jezične podatke iz tipološki različitih jezika na temelju metoda formalnih ili funkcionalnih pristupa jeziku
 12. analizirati fonološke podudarnosti među indoeuropskim jezicima
 13. rekonstruirati korijene indoeuropskoga prajezika na temelju posvjedočenih oblika iz latinskog, grčkog, sanskrta, staroslavenskog, litavskog i gotskog jezika
 14. prikupljati i klasificirati jezičnu građu za potrebe izrade gramatika, rječnika, leksikona
 15. samostalno oblikovati zaključke o fonološkim, morfološkim, sintaktičkim i semantičkim jezičnim pojavama
 16. samostalno oblikovati zaključke o mjestu lingvistike u odnosu na druge bliske znanstvene discipline
 17. stručno argumentirati usmeno i pismeno u raspravama o temeljnim jezičnim pitanjima
 18. argumentirano procijeniti stručnu literaturu na hrvatskom i engleskom jeziku vezanu uz temeljne lingvističke discipline i pravce
 19. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja

1. Obavezni predmeti
2. Strani jezik struke - odabrati jedan jezik (1933)
3. Zamjena za strani jezik struke - odabrati zamjenski kolegij (2011)
78161 Engleski jezik za akademske potrebe 1
78163 Francuski jezik za akademske potrebe 1
78169 Francuski jezik za akademske potrebe 3
78162 Njemački jezik za akademske potrebe 1
78167 Njemački jezik za akademske potrebe 3
78166 Ruski jezik za akademske potrebe 1
78171 Ruski jezik za akademske potrebe 3
78164 Španjolski jezik za akademske potrebe 1
78170 Španjolski jezik za akademske potrebe 3
78165 Talijanski jezik za akademske potrebe 1
78168 Talijanski jezik za akademske potrebe 3
4. Izborni kolegiji - odabrati do popunjenja kvote na studiju (1882)
4.1. Kolegiji s odsjeka
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 10 ECTS bodova (1884)
3. Strani jezik struke - odabrati isti jezik kao i u 1. semestru (1899)
4. Zamjena za strani jezik struke - odabrati zamjenski kolegij (2012)
78173 Engleski jezik za akademske potrebe 2
78175 Francuski jezik za akademske potrebe 2
78185 Francuski jezik za akademske potrebe 4
78174 Njemački jezik za akademske potrebe 2
78184 Njemački jezik za akademske potrebe 4
78182 Ruski jezik za akademske potrebe 2
78188 Ruski jezik za akademske potrebe 4
78180 Španjolski jezik za akademske potrebe 2
78186 Španjolski jezik za akademske potrebe 4
78181 Talijanski jezik za akademske potrebe 2
78187 Talijanski jezik za akademske potrebe 4
5. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 2 ECTS boda (1883)
5.1. Kolegiji s odsjeka
37163 Algebarska lingvistika
52310 Indoeuropski jezični tečaj: staroirski II
37159 Indoeuropsko čitanje latinskih tekstova
184250 Jezici svijeta
37170 Korpusna lingvistika
37171 Lingvistika i njezini dijalekti
70968 Litavski tečaj
64169 Neindoeuropski jezični tečaj: svahili
37165 Povijest lingvističkih teorija
37164 Primijenjena lingvistika
170262 Uvod u psiholingvistiku
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 5 ECTS bodova (3967)
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 2 ECTS bodova (3822)
3.1. Kolegiji s odsjeka
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 5 ECTS bodova (4318)
37163 Algebarska lingvistika
52310 Indoeuropski jezični tečaj: staroirski II
37159 Indoeuropsko čitanje latinskih tekstova
184250 Jezici svijeta
37170 Korpusna lingvistika
37171 Lingvistika i njezini dijalekti
70968 Litavski tečaj
64169 Neindoeuropski jezični tečaj: svahili
37165 Povijest lingvističkih teorija
37164 Primijenjena lingvistika
170262 Uvod u psiholingvistiku
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 2 ECTS boda (3838)
3.1. Kolegiji s odsjeka
37163 Algebarska lingvistika
52310 Indoeuropski jezični tečaj: staroirski II
37159 Indoeuropsko čitanje latinskih tekstova
184250 Jezici svijeta
37170 Korpusna lingvistika
37171 Lingvistika i njezini dijalekti
70968 Litavski tečaj
64169 Neindoeuropski jezični tečaj: svahili
37165 Povijest lingvističkih teorija
37164 Primijenjena lingvistika
170262 Uvod u psiholingvistiku