Naziv
Nederlandistika
Puni naziv
Nederlandistika
Vrsta studija
Sveučilišni preddiplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) nederlandistike
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) nederlandistike
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90
Opis

 1. imenovati i opisati temeljne pojmove i pravila nizozemske gramatike
 2. prepoznati i objasniti temeljne jezične oblike na razini fonetike, fonologije, morfologije, sintakse i semantike nizozemskoga jezika
 3. navesti i primijeniti ortografska pravila nizozemskog jezika u tekstnoj produkciji
 4. prepoznati i analizirati funkcionalne dijelove nizozemske rečenice
 5. prepoznati i protumačiti osnovne sličnosti i razlike između morfoloških i sintaktičkih kategorija u nizozemskome i hrvatskome jeziku
 6. sažeti i protumačiti smisao govorenih i pisanih tekstova na nizozemskom jeziku koji pripadaju različitim tipovima diskursa
 7. kategorizirati i analizirati tekstove na nizozemskome jeziku koji pripadaju različitim tipovima diskursa i funkcionalnim stilovima
 8. preurediti postojeće ili isplanirati i samostalno napisati vlastite gramatički, stilski i komunikacijski prihvatljive tekstove na nizozemskome jeziku
 9. prevesti s nizozemskog na hrvatski i s hrvatskog na nizozemski jezik tekstove za koje nisu potrebna specifična stručna znanja
 10. isplanirati i prezentirati usmeno izlaganje na nizozemskom jeziku u skladu sa zadanom komunikacijskom situacijom
 11. nabrojati, opisati i objasniti temeljne povijesne, društvene i kulturološke procese u zemljama nizozemskog govornog područja, smjestiti ih u širi europski kontekst i povezati ih s nacionalnim identitetom, stereotipima i aktualnim događanjima
 12. nabrojati, poredati i usporediti najvažnije autore, pravce, pojmove i stilove u književnoj, likovnoj i filmskoj umjetnosti nizozemskoga govornog područja
 13. prepoznati, objasniti i kritički ocijeniti ulogu povijesnog, društvenog i kulturnog konteksta u proizvodnji, recepciji i interpretaciji umjetničkih djela
 14. izabrati i primijeniti osnovnu kritičku aparaturu i odgovarajuće metode književne, likovne i filmske analize
 15. nabrojati i objasniti najvažnije jezikoslovne teorije te definirati njihove bitne značajke kao i prepoznati glavne nedostatke
 16. izdvojiti, objasniti i usporediti glavna razdoblja nizozemske povijesti, od rimskog razdoblja do suvremene poslijeratne nizozemske povijesti
 17. iznijeti osnovne informacije, probleme i rješenja kolegama iz struke, stručnjacima i laicima
 18. samovrednovati vlastiti rad i uspjeh te iskoristiti stečeno znanje za nastavak obrazovanja ili zaposlenje u struci i srodnim zanimanjima
 19. interdisciplinarno povezati i integrirati znanja i vještine stečene na studiju jednog studijskog programa s drugim studijskim programom u društveno-humanističkom području

1. Obavezni predmeti
2. Fakultetska ponuda izbornih kolegija - odabrati najmanje 3 ECTS boda (7036)