Naziv
Pedagogija
Puni naziv
Pedagogija
Vrsta studija
Sveučilišni preddiplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) pedagogije
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) pedagogije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90
Opis

 1. odrediti posebnosti pedagogije kao znanosti, opisati sustav pedagogijskih disciplina i staviti pedagogiju u odnos sa srodnim znanostima
 2. analizirati pedagogijske teorijske diskurse i ustanoviti sličnosti i razlike među njima
 3. opisati i interpretirati najvažnije ideje, pravce i razdoblja u razvoju pedagogije
 4. navesti i objasniti osnovne koncepte institucionalnoga i izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja
 5. izdvojiti, analizirati, prezentirati kriterije podjele i osnovne karakteristike pojedinih segmenata formalnoga sustava odgoja i obrazovanja (predškolski, školski, visokoškolski)
 6. prepoznati, klasificirati i raspraviti polazišta, načela i temeljne koncepte inkluzivnoga odgoja i obrazovanja
 7. izdvojiti i po potrebi dizajnirati program odgoja i obrazovanja u skladu s individualnim mogućnostima i potrebama učenika
 8. analizirati, raspraviti i kritički vrednovati obrazovne politike
 9. razlikovati osnovne značajke kvantitativno i kvalitativno usmjerenih pedagogijskih istraživanja i skicirati vlastite istraživačke nacrte odabranih problema odgojno-obrazovne prakse iz pedagogijske perspektive
 10. navesti vrste, metode i tehnike pedagogijskih istraživanja i predvidjeti mogućnosti i učinke njihove primjene u odgojno-obrazovnoj praksi
 11. komunicirati informacije, ideje, probleme i rješenja u profesionalnome kontekstu
 12. opisati, interpretirati, primjenjivati i razvijati načela odgoja i obrazovanja za različitost, jednakost i društvenu pravdu
 13. demonstrirati znanja, vještine i sposobnosti potrebne za nastavak studija na diplomskoj razini
 14. iz pedagogijske perspektive kritički analizirati i vrednovati koncepte i teorije srodnih znanosti koji se odnose na odgoj i obrazovanje
 15. opisati i interpretirati najvažnije ideje, pravce i razdoblja u razvoju hrvatske pedagogije

1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - odabrati 10 ECTS bodova (4519)
2.1. Kolegiji s odsjeka