Naziv
Povijest umjetnosti
Puni naziv
Povijest umjetnosti
Vrsta studija
Sveučilišni preddiplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) povijesti umjetnosti
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) povijesti umjetnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90
Opis

 1. prepoznavati povijesnoumjetnička razdoblja i njihove karakteristike, od staroga vijeka do danas
 2. izvesti stilsku i formalnu analizu umjetničkih djela
 3. razlikovati primarne i sekundarne izvore podataka
 4. razlikovati pisane od likovnih izvora i kritički sagledati njihove poveznice
 5. razlikovati modele pristupa umjetničkom djelu s obzirom na njegovu namjenu, izražajna sredstva i značenja
 6. koristiti temeljnu stručnu terminologiju povijesti umjetnosti
 7. koristiti osnovne pojmove i nazivlje vezano za konstruktivne elemente i tipologiju arhitekture
 8. primijeniti temeljnu ikonografsku analizu u tumačenju djela likovnih umjetnosti
 9. prepoznati temeljne metodološke postupke iz povijesti konzervatorskog i restauratorskog djelovanja na nepokretnoj baštini
 10. razlikovati modele tradicionalne i suvremene povijesnoumjetničke interpretacije i likovne kritike
 11. razlikovati institucionalne oblike funkcioniranja povijesnoumjetničke prakse od alternativnih modela kustoske prakse, marketinga i kulturne politike
 12. prikupiti relevantne podatke iz literature i izvora primjenjujući adekvatne metode i tehnike
 13. primijeniti stečeno znanje u rješavanju istraživačkih problema u radovima manjeg opsega