Naziv
Južnoslavenski jezici i književnosti
Puni naziv
Južnoslavenski jezici i književnosti
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60