Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
Konzultacije
utorkom, 13-14.30, četvrtkom, 17-18.30 sati
Soba
C-117
Telefon
01/6120-157
E-mail
zholjeva@ffzg.hr

Željko Holjevac rođen je 1973. u Brinju. Studirao je povijest na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 2006. stekao akademski stupanj doktora znanosti. Od 1998. do 2007. radio je kao asistent u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu. Od 2007. zaposlen je na Odsjeku za povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, trenutačno u zvanju redovitoga profesora. Predavao je na Hrvatskim studijima i Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a kraće vrijeme i na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Bio je prodekan za organizaciju i razvoj, a akad. god. 2016/2017. i privremeni obnašatelj dužnosti dekana Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U fokusu njegova znanstveno-nastavnog rada je hrvatska povijest ranoga novoga vijeka i 19. stoljeća u europskom kontekstu, posebice povijest hrvatsko-mađarskih odnosa u tome razdoblju. Istraživački je više puta boravio u inozemstvu, radeći najviše u arhivima i knjižnicama u Beču i Budimpešti. Predsjednik je Društva za hrvatsku povjesnicu, član Organizacijskog odbora Međunarodnog kulturno-povijesnog simpozija Mogersdorf i član Slovačko-hrvatskog povjerenstva za humanističke znanosti. Sudjeluje u radu znanstvenih konferencija i surađuje u znanstvenim časopisima i drugim publikacijama s različitim temama u rasponu od ranoga novoga vijeka do suvremene povijesti. Kao autor ili suautor objavio je nekoliko knjiga i niz znanstvenih radova, uredio nekoliko zbornika radova i uredničkih knjiga, a okušao se i u pisanju udžbenika povijesti za osnovne i srednje škole.

Knjige i zbornici:
1. Gospić u Vojnoj krajini (1689. - 1712. - 1881.) (Prilog slici gospićke prošlosti), Zagreb: Hrvatski zemljopis, 2002.
2. Brinjsko-lički ustanak 1746. godine, Samobor: Meridijani, 2004.
3. Ivan Dominik Vukasović, Zemljopisni i povijesni novi opis Karlovačkog generalata u Kraljevini Hrvatskoj (1777.), prir. Željko Holjevac, Gospić: Državni arhiv, 2005.
4. (s Tomislavom Jelićem), Gradišćanski Hrvati u Mađarskoj i Hrvati u Slovačkoj. Analiza hrvatskih naselja u zapadnoj Mađarskoj i Slovačkoj, Zagreb-Budapest-Bratislava: Croatica, 2006.
5. (s Nenadom Moačaninom), Hrvatsko-slavonska Vojna krajina i Hrvati pod vlašću Osmanskoga Carstva u ranome novom vijeku, 2. svezak Hrvatske povijesti u ranome novom vijeku, Zagreb: Barbat & Leykam International, 2007.
6. Identitet Like: korijeni i razvitak, knj. I-II, ur. Željko Holjevac, Zagreb-Gospić: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Gospić, 2009.
7. Ogulinska pukovnija (1746.-1873.). Polazišta, Ogulin: Ogranak Matice hrvatske Ogulin, 2012.
8. 1918. u hrvatskoj povijesti, ur. Željko Holjevac Zagreb: Matica hrvatska, 2012.
9. Mogersdorf. 38.Internationales kulturhistorisches Symposion. 38th International Historico-Cultural Symposium Varaždin 2008. Alte und neue Eliten im pannonischen Raum seit 1945, ur. Željko Holjevac – Ivica Šute, Zagreb: FF press, 2012.
10. Gacka u srednjem vijeku, ur. Hrvoje Gračanin – Željko Holjevac, Zagreb – Otočac: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Gospić, 2012.
11. Gospić. Grad, ljudi, identitet, ur. Željko Holjevac, Zagreb-Gospić: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Gospić, 2013.
12. (s Hrvojem Petrićem & Željkom Karaulom), Povijest Bjelovara od početaka naseljavanja do kraja Domovinskoga rata, Zagreb-Bjelovar: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru, 2013.
13. (s Trpimirom Macanom), Povijest hrvatskoga naroda, IV. izdanje, Zagreb: Školska knjiga, 2013.
14. Dobrovoljno vatrogasno društvo Brinje (1896.-2016.), Brinje: Dobrovoljno vatrogasno društvo Brinje, 2016.
15. Podplješivički graničari. I. – 2017. Zbornik radova: Povijesni prikaz podplješivičkih sela, ur. Ivan Brlić – Željko Holjevac – Želimir Prša, Zagreb: Udruga bivše općine Zavalje, 2017.
16. Mogersdorf. 43.Internationales kulturhistorisches Symposion. 43th International Historico-Cultural Symposium Koprivnica 2013. Geschichte der Körperkultur und des Sports im pannonischen Raum im 19. und 20. Jahrhundert, ur. Željko Holjevac, Zagreb: FF press, 2017.
17. Koga (p)održava održivi razvoj? Prinosi promišljanju održivosti ruralnih područja u Hrvatskoj, ur. Anita Bušljeta Tonković – Ivan Brlić – Željko Holjevac – Nikola Šimunić, Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2017.
18. Croatia and Slovakia. Historical Parallels and Connections (from 1780 to the Present Day), ur. Željko Holjevac – Martin Homza – Martin Vašš, Zagreb-Bratislava: FF press, 2017.