Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
redoviti profesor u trajnom zvanju
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
Konzultacije
ponedjeljak: 14 -16 sati
Soba
Odsjek za pedagogiju: C-204
Telefon
01/4092-168
E-mail
nhrvatic@ffzg.hr

Neven Hrvatić rođen je 8. svibnja 1960. u Pitomači. Diplomirao je pedagogiju 1983. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a doktorirao 1997. godine s temom Odgoj i izobrazba Roma u Hrvatskoj. Od 1992. godine djelatnik je Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Odsjek za pedagogiju: asistent, viši asistent (1999.), docent (2001.), izvanredni profesor (2006.), redoviti profesor (2010.), redoviti profesor u trajnom zvanju (2016.), gdje u akademskoj godini 2018.-2019. izvodi nastavu iz kolegija: Osnove pedagogije, Domski odgoj, Osnove specijalne pedagogije, Pedagoška resocijalizacija i Interkulturalni kurikulum. Voditelj je znanstvenih projekata: Romi u Hrvatskoj, Društveni i razvojni položaj Roma u Hrvatskoj, te 2007. - 2013. Interkulturalni kurikulum i obrazovanje na manjinskim jezicima (MZOS) 2011. - 2012. Interkulturalni odnosi i obrazovanje na manjinskim jezicima: Hrvatska-Srbija (MZOS) 2013. - 2014. Interkulturalno obrazovanje i europske vrijednosti (Sveučilište u Zagrebu) 2013. - 2014. Interkulturalni pristup integraciji Roma: Hrvatska-Crna Gora (MZOS) 2014. Interkulturalne kompetencije i europske vrijednosti (Sveučilište u Zagrebu) 2015. Obrazovanje na manjinskim jezicima i europske vrijednosti (Sveučilište u Zagrebu) 2016. Obrazovanje na manjinskim jezicima, interkulturalne kompetencije i europske vrijednosti (Sveučilište u Zagrebu) 2017. Interkulturalni kurikulum i europske vrijednosti (Sveučilište u Zagrebu) 2017.-2019. Interkulturalne kompetencije i europske vrijednosti: Hrvatska-Crna Gora (MZO) 2018. Dimenzije pedagoškog pluralizma u sustavu odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj (Sveučilište u Zagrebu) Voditelj je projekta prve „Ljetne škole djece Roma u Hrvatskoj“ 1994. godine i „Romske odgojne zajednice“ 1995.-1997./2009.-2018. godina. Gostujući je profesor na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru od 2008. godine, na kolegijima: Domska pedagogija, Metodika rada školskog pedagoga, Socijalna pedagogija, Pedagoška resocijalizacija i doktorskom studiju pedagogije: Pedagoška resocijalizacija i Interkulturalna pedagogija. Gostujući je profesor na Odjelu za pedagogiju Sveučilišta u Zadru: akademska godina 2018.-2019. - poslijediplomski doktorski studij pedagogije - Kvaliteta u odgoju i obrazovanju: (su)nositelj kolegija: Koncepcije i perspektive odgoja i obrazovanja. Na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu (odjel geografije i biologije) predaje kolegij: Metodika rada s učenicima s posebnim potrebama. Mentor je više od 200 diplomskih, 11 magistarskih i 9 doktorskih radova, sudjelovao je na više od 50 znanstvenih skupova i objavio više od 80 znanstvenih i stručnih radova. Autor je scenskog prikaza: Cvijeće snova - slike iz života i djela hrvatskog pjesnika Petra Preradovića (premijera: Pitomača 1978. godina, drugo izdanje 2006. godina). Predsjednik je Hrvatskog pedagogijskog društva u razdoblju 2009.-2012. Član je ispitnog povjerenstva - ispitivač metodike, za stručni ispit odgajatelja u učeničkim domovima Član je Odbora za pastoral Roma - Hrvatske biskupske konferencije od 1994. godine do danas. Član je Matičnog odbora za područje društvenih znanosti - polja pedagogije, logopedije, edukacijsko-rehabilitacijske znanosti i kineziologije od 2017. godine. Član je Posebnog stručnog povjerenstva za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije i koordinaciju strategija i djelovanja na području obrazovanja i znanosti Vlade RH od 2017. godine. Dobitnik je: Godišnje nagrade Fonda Boža Tvrtković iz Bjelovara - 1991. godina Državne nagrade Ivan Filipović za visoko školstvo - 2007. godina Državne nagrade za znanost (u području društvenih znanosti) - 2010. godina Zahvalnice za uspješnu suradnju, zalaganje i osobit doprinos svestranom razvoju Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru - 2012. godina Srebrne plakete - Grb općine Pitomača za trajni doprinos i izuzetne rezultate trajne vrijednosti na unapređenju stanja i razvitka znanosti i obrazovanja te promidžbu Općine Pitomača - 2012. godina Zahvalnice za osobiti doprinos i podršku razvoju Studija pedagogije, Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru - 2015. godina

Znanstveni projekti:

Romi u Hrvatskoj (1995./2008.-2009.), Društveni i razvojni položaj Roma u Hrvatskoj (1998.-1999.)

2007. - 2014. "Interkulturalni kurikulum i obrazovanje na manjinskim jezicima",
MZOS, voditelj
Predmet istraživanja: interkulturalne dimenzije nacionalnog kurikuluma (obilježja nacionalne kulture prema Hofstedeovom modelu), odgoj i obrazovanje pripadnika nacionalnih manjina u Hrvatskoj (socijalna distantaca i interkulturalni odnosi, kao i specifičnosti odgoja i obrazovanja Roma) i interkulturalne kompetencije pedagoga (učitelja).

2011.-2012. "Interkulturalni pristup obrazovanju na manjinskim jezicima: Hrvatska-Srbija",
MZOS, suvoditelj (uz prof. dr. sc. Oliveru Gajić)
Predmet istraživanja: poredbena analiza dosadašnjih iskustava i postignuća u Srbiji i Hrvatskoj na polju deklarativnog prihvaćanja europskih vrijednosti, demokracije, multikulturalnosti i uvažavanja prava nacionalnih manjina, definiranja nekih od temeljnih odrednica (su)konstrukcije školskog, institucionalnog konteksta, te interkulturalnog kurikuluma.

2013.-2014. "Interkulturalno obrazovanje i europske vrijednosti",
Sveučilište u Zagrebu, voditelj
Predmet istraživanja: analiza razvoja školskih kurikuluma unutar kategorija europskih vrijednosti, interkulturne osjetljivosti, aktivnoga građanstva te uvažavanja ljudskih (primarno manjinskih) prava

2013.-2014. "Interkulturalni pristup integraciji Roma: Hrvatska-Crna Gora",
MZOS, suvoditelj (uz prof. dr. sc. Sašu Milića)
Predmet istraživanja: poredbena analiza dosadašnjih iskustava u području prava nacionalnih manjina (primarno Roma) te interkulturne kompetencije nastavnika

2014. "Interkulturalne kompetencije i europske vrijednosti",
Sveučilište u Zagrebu, voditelj
Predmet istraživanja: poredbena analiza dosadašnjih iskustva i postignuća u Europskoj uniji i Hrvatskoj na području deklarativnog prihvaćanja europskih vrijednosti, demokratizacije, multikulturalnosti i uvažavanja prava nacionalnih manjina te provedba istraživanja interkulturalnih kompetencija i interkulturalne osjetljivosti studenata pedagogije (i učenika srednjih škola)

2015. "Obrazovanje na manjinskim jezicima i europske vrijednosti",
Sveučilište u Zagrebu, voditelj
Predmet istraživanja: znanstveno, pedagogijsko utemeljenje interkulturalnog pristupa obrazovanju na manjinskim jezicima, europskim vrijednostima i integraciji Roma u Hrvatskoj kroz razvoj odgojno-obrazovnih oblika i modela, koncipiranju nastavnih planova i programa, udžbenika i interkulturalnog kurikuluma.

2016. "Obrazovanje na manjinskim jezicima, interkulturalne kompetencije i europske vrijednosti",
Sveučilište u Zagrebu, voditelj
Predmet istraživanja: provedba istraživanja interkulturalnih kompetencija i europskih vrijednosti studenata pedagogije (Mostar, Nikšić, Novi Sad, Zagreb), izrada znanstvene studije/monografije o interkulturalnom odgoju i obrazovanju na manjinskim jezicima (u Hrvatskoj).

2017. "Interkulturalni kurikulum i europske vrijednosti"
Sveučilište u Zagrebu, voditelj
Predmet istraživanja: nastavak istraživanja znanstvenog, pedagogijskog utemeljenja interkulturalnog pristupa odgoju i obrazovanju u Hrvatskoj, izrada znanstvene monografije o rezultatima istraživanja interkulturalnih kompetencija i europskih vrijednosti studenata pedagogije (Mostar, Nikšić, Novi Sad, Zagreb).

2017.-2019. "Interkulturalne kompetencije i europske vrijednosti: Hrvatska-Crna Gora",
MZO, suvoditelj (uz prof. dr. sc. Sašu Milića)
Predmet istraživanja: poredbena analiza dosadašnjih istraživanja interkulturalnih kompetencija i europskih vrijednosti u Hrvatskoj i Crnoj Gori i izrada znanstvene monografije o rezultatima zajedničkog istraživanja.

2018. "Dimenzije pedagoškog pluralizma u sustavu odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj" (Odsjek za pedagogiju-Filozofskog fakulteta u Zagrebu
Sveučilište u Zagrebu, voditelj
Predmet istraživanja: nastavak istraživanja znanstvenog utemeljenja/ostvarivanja pedagoškog pluralizma u sustavu odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj, posebno u odnosu prema osjetljivim skupinama učenika (pripadnici nacionalnih manjina, učenici kojima hrvatski jezik nije materinski, Romi, migranti/azilanti, pripadnici vjerskih manjina, pripadnici seksualnih i rodnih manjina, učenici s teškoćama u razvoju…), kroz razvoj odgojno-obrazovnih oblika i modela te koncipiranje nastavnih planova i programa, udžbenika i interkulturalnog kurikuluma.