Naziv
Europska i svjetska povijest 1918. - 1945.
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
6
Šifra
51072
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Unutar sadržaja ovoga predmeta studenti će se upoznati s društveno-političkim zbivanjima i procesima u europskoj i svjetskoj povijesti u međuratnom razdoblju i za vrijeme Drugog svjetskog rata. Posebna će se pažnja posvetiti raspravljanju i tumačenju povijesno-političkih koncepata i pojmova koji su bitni za razumijevanje promjena koje je uzrokovao Prvi svjetski rat. Pojedini povijesni fenomeni toga razdoblja objasnit će se regionalnim i globalnim pristupom. Studenti će se osposobiti za samostalno služenje izvorima i literaturom. To će im pomoći u produbljivanju i dopunjavanju stečenog znanja, a osobito u razvijanju sposobnosti kritičkog mišljenja, odgovornom prihvaćanju stvarnosti (povijesne i suvremene) te stjecanju opće kulture primjerene visokom obrazovanju.
Sadržaj
 1. Predavanja: Uvodno predavanje o najvažnijim odrednicama europske i svjetske povijesti 20. stoljeća. Periodizacija. Pregled historiografije.Seminar: Dogovor oko seminarskih obaveza
 2. Predavanja: Svjetski poredak nakon 1918. Francuska kao okosnica versailleskog poretka.Seminar: Analiza relevantnih tekstova. Komentar i rasprava.
 3. Predavanja: Teritorijalno i manjinsko pitanje. Problem granica.Seminar: Analiza relevantnih tekstova. Komentar i rasprava.
 4. Predavanja: Socijalni nemiri. Ruski boljševizam. Slom solidarnosti.Seminar: Analiza relevantnih tekstova. Komentar i rasprava.
 5. Predavanja: Načela opće i regionalne sigurnosti.Seminar: Analiza relevantnih tekstova. Komentar i rasprava
 6. Predavanja: Stvaranje političkih savezaSeminar: Analiza relevantnih tekstova. Komentar i rasprava
 7. Predavanja: Politički modeli u Zapadnoj, Srednjoj i Istočnoj Europi.Seminar: Analiza relevantnih tekstova. Komentar i rasprava
 8. Predavanja: Obilježja pseudoparlamentarizma. Agrarni pokreti. Fašizam.Seminar: Analiza relevantnih tekstova. Komentar i rasprava
 9. Predavanja: U sjeni svjetske gospodarske depresije.Seminar: Analiza relevantnih tekstova. Komentar i rasprava.
 10. Predavanja: Američki New Deal. Stvaranje Commonwealtha. Seminar: Analiza relevantnih tekstova. Komentar i rasprava
 11. Predavanja: Obilježja njemačkog nacizma i japanskog militarizma. Španjolski građanski rat.Seminar: Analiza relevantnih tekstova. Komentar i rasprava.
 12. Predavanja: Interamerički odnosi. Ekonomski nacionalizam.Seminar: Analiza relevantnih tekstova. Komentar i rasprava.
 13. Predavanja: Demografski trendovi.Seminar: Analiza relevantnih tekstova. Komentar i rasprava.
 14. Predavanja: Znanost, kultura, obrazovanje. Žena ˝novog tipa.˝Seminar: Analiza relevantnih tekstova. Komentar i rasprava.
 15. Predavanja: Politički, vojni, gospodarski i socijalni aspekti Drugog svjetkog rata.Seminar: Analiza relevantnih tekstova. Komentar i rasprava.

Ishodi učenja
 1. Kritički analizirati podatke iz izvora i literature.
 2. Prezentirati rezultate učenja i istraživanja u usmenoji pisanoj formi, pazeći pri tome na etičnost i pravilno korištenje znanstvenog aparata.
 3. Analazirati ključne društvene, ekonomske i socijalne procese datog razdoblja
 4. Uvažavati rodne, nacionalne, vjerske i kulturne različitosti.
 5. Tumačenje povijesnih fenomena i procesa i društvenoh struktura za Eurospku i svjetsku povijest 1918.-1945.
 6. Identificirati literaturu i izvore relevantnu za Eurospku i svjetsku povijest 1918.-1945.
Metode podučavanja
Metode nastave temelje se na kombinaciji izlaganju "ev cathedra" s diskusijom i analize relevantnih tekstova.
Metode ocjenjivanja
Na kraju nastave provodit će se pismeni ispit znanja. Na konačnu ocjenu utjecat će i zalaganje studenata u nastavi, te aktivnost i uspješnost u izvršavanju seminarskih obveza (čitanje historiografskih tekstova, prikaz knjige, izrada i prezentacija seminarskog rada, esej). Elementi ocjene su: redovito pohađanje i aktivnost na nastavi (10%), kvaliteta studentskih prezentacija i pismenih radova (40%), uspjeh na ispitu(50%).

Obavezna literatura
 1. Povijest svijeta od početka do danas. «Naprijed», Zagreb, 1990., str. 600-697.
 2. Rene Lovrenčić. Nemirni mir : svijet 1918.-1939. Zagreb : Mala zvona, 2011
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
 2. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 5. semestar