Naziv
Europske regije i hrvatska povijest srednjeg vijeka
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS
5
Šifra
47164
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Cilj je kod studenata razviti kritički smisao za razumijevanje temeljnih procesa, struktura i fenomena povijesti srednjeg vijeka, te europskih regija i okruženja hrvatskog naroda. Tijekom studiranja ovog predmeta i područja studenti stječu i proširuju opća znanja o povijesti srednjeg vijeka uopće, napose o vezama i odnosima hrvatskog naroda s drugim narodima, kulturama, društvima, državama i civilizacijama u toj široj regiji.


Sadržaj
 1. Predstavljanje kolegija: perodizacijski i prostorni okvir. Historiografija.
 2. Problemsko promišljanje predmeta kolegija
 3. Plan rada. Literatura. Ispiti. Razgovor sa studentima.
 4. Srednjoistočna i jugoistočna Europa za velike seobe naroda. Avarski kaganat.
 5. Svijet sklavinija. Karantanski primjer. Samov plemenski savez. Èuda svetog Dimitrija Solunskog kao izvor za društveni i gospodarski preobražaj sklavinija. Usporedna analiza srednjoeuropskih i jugoistočnoeuropskih, te prijadranskih sklavinija.
 6. Etnogeneze. Primjer: Bugarska. Usporedna analiza s hrvatskim primjerom.
 7. Oblikovanje bizantskog comonweltha.
 8. Sveto rimsko carstvo i srednjoistočna Europa
 9. Oblikovanje ranosrednjovjekovnog kraljevstva. Primjer: Duklja.
 10. Tipologija gradskih društava.
 11. Kristalizacija regionalne sile: Nemanjići
 12. Kruna Svetog Stjepana prema jugoistočnoj Europi
 13. Viteško društvo i oblikovanje osmanskog carstva na europskom tlu
 14. Uzmorski grad izmeðu Sredozemlja i zaleða.
 15. Zaključna riječ. Ispitna pitanja. Razgovor sa studentima.

Ishodi učenja
 1. razumjeti temeljne procese, strukture i fenomena povijesti srednjeg vijeka, te europskih regija i okruženja hrvatskog naroda
 2. objasniti i procijeniti suprotstavljene argumente u izvorima i literaturi
 3. formulirati i braniti određenu tezu
 4. locirati i analizirati razne vrste primarnih i sekundarnih povijesnih izvora
 5. ispravno oblikovati citate i bilješke u seminarskim radovima
 6. napisati jasan i koherentan seminarski rad u kojemu se dokazuje i/ili opovrgava određena teza o odabranom historiografskom pitanju ili problemu
 7. prezentirati rad pred studentima i profesorima, stručnjacima i laicima, odabirući adekvatne metode i načine prezentacije
Metode podučavanja
metoda izlaganja i tumačenja, individualnog rada studenata,
Metode ocjenjivanja
Ispit, u formi testa znanja, provodit će se na kraju nastave te ocjenjivati, a završna ocjena može biti izvedena na temelju ocjene pojedinačnih doprinosa u nastavi (ukupno 50%) i na temelju ocjene iz testa znanja (50%).


Obavezna literatura
 1. M. Brandt, Opća povijest srednjeg vijeka, Zagreb 1980. (odabrana poglavlja)
 2. Historija naroda Jugoslavije, sv. I, Zagreb 1953. (odabrana poglavlja)
 3. I. Prlender, "Sporazum u Tati 1426. i Žigmundovi obrambeni sustavi", Historijski zbornik XLIV, Zagreb 1991, str. 23-41
 4. T. Raukar, Hrvatsko srednjovjekovlje, Zagreb 1997. (odabrani dijelovi)
 5. P. Wandycz, Cijena slobode. Povijest Srednjoistočne Europe, Zagreb 2004., str. 1-51
Dopunska literatura
 1. F. Longvort, Stvaranje Istočne Evrope, Beograd 2002., str. 319-422
 2. D. Obolensky, The Byzantine Commonwealth, Phoenix Press, London 1971
 3. F. C. Lane, A Maritime Republic, Baltimore-London 1977
 4. J. Matuz, Osmansko carstvo, Zagreb 1992.
 5. P. Hanak, Povijest Mađarske, Zagreb 1995.
 6. I. Prlender, "Totius gentis metropolim", Historijski zbornik LI, Zagreb 1998., str. 1-16
 7. G. Procacci, Povijest Talijana, Zagreb 1996., str. 3-99
 8. P. Štih i V. Simoniti, Slovenska povijest do prosvjetiteljstva, Zagreb 2004.
 9. G. Novak, Jadransko more u sukobima i borbama kroz stoljeća, I, Zagreb 2004., 89-214

Obavezan predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 2. semestar