Naziv
Filozofija odgoja - seminar: Filozofija odgoja J.-J. Rousseaua
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
3
Šifra
184190
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Seminar
30

Cilj
Nakon uspješno završenog seminara studenti/ce će znati opisati, interpretirati i kritički prosuđivati temeljne pojmove Rousseauove filozofije odgoja, moći ih sagledati unutar općeg povijesnog i društvenog konteksta u Rousseauovo doba, znati ih povezati s cjelinom njegova filozofijskoga opusa te prepoznati njihov utjecaj na kasnije autore, kao i na neke suvremene odgojne pristupe i obrazovne sustave. Rad u seminaru temelji se na kritičkome čitanju djela Emil ili o odgoju, uz usporednu analizu ostalih relevantnih Rousseauovih spisa, kao i radova drugih autora koji pomažu u razumijevanju i kritičkom vrednovanju Rousseauove filozofije odgoja.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje i dogovor oko rada u seminaru
 2. Uvod u Rousseauovu filozofiju odgoja
 3. Rousseau, Rasprava o nejednakosti
 4. Rousseau, Društveni ugovor
 5. John Locke, Misli o odgoju
 6. Rousseau, Emil, prva knjiga
 7. Rousseau, Emil, druga knjiga (I)
 8. Rousseau, Emil, druga knjiga (II)
 9. Rousseau, Emil, treća knjiga
 10. Rousseau, Emil, četvrta knjiga (I)
 11. Rousseau, Emil, četvrta knjiga (II)
 12. Rousseau, Sofija ili žena
 13. Kritika Rousseauovih stavova o odgoju
 14. Recepcija Rousseauove filozofije odgoja
 15. Završna rasprava

Ishodi učenja
 1. Opisati, interpretirati i kritički prosuđivati temeljne pojmove filozofije odgoja J.-J. Rousseaua.
 2. Opisati povijesni i društveni kontekst u kojemu Rousseau razvija svoje teze o odgoju.
 3. Opisati osnovna prijeporna mjesta i argumentativne sklopove Rousseauove teorije o odgoju.
 4. Povezati Rousseauove teze o odgoju s cjelinom njegovih filozofskih stavova.
 5. Objasniti koncepte slobode i autoriteta, kazne i discipline u kontekstu Rousseauove filozofije odgoja.
 6. Objasniti značaj suosjećanja u Rousseauovoj filozofiji odgoja.
 7. Opisati pretpostavke, osnovnu strukturu i praktične aspekte Rousseauova razumijevanja moralnog i političkog odgoja.
 8. Opisati, analizirati te kritički vrednovati pojedine Rousseauove stavove o odgoju.
 9. Usporediti te ukazati na sličnosti i razlike između Rousseauova razumijevanja pojedinih aspekata odgoja i stavova drugih istaknutih mislitelja.
 10. Prepoznati i vrednovati Rousseauov doprinos suvremenim teorijama odgoja i obrazovanja.
Metode podučavanja
Uvodna predavanja, redovni izvještaji o čitanju, dodatni pismeni radovi studenata, usmena izlaganja, rasprave. Potiče se e-učenje putem sustava Omega.
Metode ocjenjivanja
Izvršene sve obveze na seminaru (predaja redovnih izvještaja o čitanju, predaja dodatnoga rada, redovitost pohađanja nastave).

Obavezna literatura
 1. [Jean-Jacques Rousseau] Žan Žak Ruso, Emil ili o vaspitanju, Valjevo – Beograd, 1989.
 2. Jean-Jacques Rousseau, Emile or On education: includes Emile and Sophie, or The solitaries, Christopher Kelly, Allan Bloom (trans. and ed.), Dartmouth College Press, Hanover, N.H, 2010.
 3. Jean Jacques Rousseau, Rasprava o porijeklu i osnovama nejednakosti među ljudima; Društveni ugovor, Školska knjiga, Zagreb 1978.
 4. [John Locke] Džon Lok, Misli o vaspitanju, Zavod za izdavanje udžbenika SR Srbije, Beograd 1967.
 5. Jean-Jacques Rousseau [Žan Žak Ruso], Emil. Sofija ili žena, Estetika, Valjevo - Beograd 1990.
Dopunska literatura
 1. Jean-Jacques Rousseau, Julija ili nova Heloiza, I, II, Naprijed, Zagreb 1962.
 2. Platon, Država, Naklada Jurčić, Zagreb 2004.
 3. Patrick Riley (ur.), The Cambridge Companion to Rousseau, Cambridge University Press, 2001.
 4. Judith N. Shklar, Men and Citizens. A Study of Rousseau's Social Theory, Cambridge University Press, 1969.
 5. Mary Wollstonecraft, Obrana ženskih prava, Ženska infoteka, Zagreb 1999.
 6. Nathan Tarcov, Locke's Education for Liberty, The University of Chicago Press, Chicago–London 1985.
 7. Odabrana poglavlja iz drugih relevantnih djela i odgovarajući tekstovi iz znanstvenih časopisa.
 8. Jean-Jacques Rousseau, Politički spisi, Informator, Fakultet političkih znanosti, Zagreb 1993.

Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 2. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 3. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 4. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 6. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 7. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 8. semestar
 8. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 9. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 11. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 12. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 13. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 14. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 15. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 16. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 17. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 18. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 19. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 20. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 21. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 22. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 23. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 24. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar