Naziv
Filozofska antropologija
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
6
Šifra
160767
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
60

Cilj
Ovladavanje temeljnim znanjima iz područja filozofske antropologije. Uvođenje u problematiku moderne i suvremene filozofske antropologije. Razumijevanje pojmovnika filozofske antropologije, s posebnim naglaskom na problem otuđenja. Rasvjetljavanje mjesta filozofske antropologije u odnosu na idealizma i materijalizma. Analiza filozofijia Ludwiga Feuerbacha i Karla Marxa, s posebnim naglsakom na pitanja religioznog te društvenog otuđenja. Objasniti kako je došlo do rađanja i razvoja moderne koncepcije i ideala čovjeka, kao svestranog stvaralačkog bića. Istovremeno daje povijesno-konceptualni pregled modernog promišljanja o čovjeku, koje ima svoje izvorište u renesansnim filozofima, te rasvijetjava mjesto nastajanja i razrade pitanja otuđenja koje je dominiralo – u različitim oblicima – u većini filozofskih debata XX. stoljeća. Osobita pažnja je posvećena filozofijama koje su promišljale različite oblike otuđenja, reifikacije i fetišizma u modernom i suvremenom industrijsko – potrošačkom društvu. Ukazati važnost filozofske antropologije u odnosu na kritiku idealizma, kao i njen značaj za nastanak, kako specifično historijskog materijalizma, tako i svih oblika suvremenog materijalizma i filozofija prakse. Postavljanje pitanje o aktualnosti otuđenja danas te odnosa i uvjetovanosti između otuđenja i društvenog djelovanja.
Sadržaj
 1. Upoznavanje s ciljevima i sadržajem kolegija te načinom rada
 2. Kratki pregled povijesti filozofske antropologije i njene različite interpretacije
 3. Geneza modrene Filozofsko antropološke tematike u renesansi: renesansni čovjek
 4. Feuerbachova materijalistička kritika idealizma, osobito Hegelove filozofije
 5. Odrđenje religijskog otuđenja po L. Feuerbachu
 6. Odnos teologije i filozofije, teizma, panteizma i ateizma u djelu L. Feuerbacha
 7. Humanizam i ateizam u 19 stolječu
 8. Analiza ključnih dijelova "Načela filozofije budučnosti" L. Feuerbacha
 9. Analiza uz čitanje ključnih dijelova "Biti kršćanstva" L. Feuerbacha
 10. Čovjekova bit i otuđenje u »Ranim radovima« K. Marxa
 11. Ekonomsko-društveno otuđenje (otuđeni rad),
 12. Problematika otuđenja u filozofskim teorijama u XX stolječa
 13. Otuđenje u suvremenom društvu (probelmi i manifestacije)
 14. Završno predavenje

Ishodi učenja
 1. Razlikovati temeljne pojmove filozofske antropologije i moguča bitno različta poimanja same filozofske antropologije
 2. Povijensi pregled razvoja nekih osnovnih tema filozofske antropologije
 3. Ilustrirati genezu moderne filozofske antropologije i njene osnovne probleme
 4. Definirati i raščlaniti pojmove otuđenje, reifikaciju i fetišizam
 5. Identificirati i definirati moguće uzroke i procese otuđenja u suvremenom društvu
 6. kritički prosuditi filozofijske antropološke probleme u kontekstu njihova povijesnog razvoja
Metode podučavanja
Predavanja s diskusijom uz korištenje powerpointa i konceptualnih mapa.
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit uz evaluaciju ukupnog rada u kolegiju.

Obavezna literatura
 1. Pico della Mirandola, Govor o dostojanstvu čovjekovu, Nova stvarnost, Zagreb, 1998
 2. Cassirer, E., Kristeller, O.P., Randall, J.H., (ur.): The Renaissance Philosophy of Man: “Petrarca, Valla, Ficino, Pico, Pomponazzi, Vives”, University of Chicago Press, 1961 (samo: str. 215-222) i Burckhardt, J., (1860): Kultura renesanse u Italiji, Prosvjeta, Zagreb 1997 (samo: II dio, “Razvoj individuuma”, str. 125-163).
 3. Suchodolski, Moderna filozofija čoveka, Nolit, Beogrda, 1972, (samo: str. 11-30, str. 100-116 i str. 178-183).
 4. W F., Hegel, Fenomenologija duha, (bilo koje izdanje); samo dijelovi iz odjeljka “Samosvijest”: “Gospodar i Rob”, te “Nesretna svijest”, str. 130-148., u izdanju Naprijed, Zagreb, 1987,
 5. L. Feuerbach, Izbor iz djela. prev. Vanja Sutlić. Zagreb, Matica hrvatska, 1956.
 6. L. Feuerbach, Besmrtnost sa stanovišta antropologije, u: L. Feuerbach, Čovek i Bog, (knjiga II), Sarajevo, Svjetlost, 1962.
 7. K. Marx – F. Engels, Rani radovi
 8. K. Marx, Temelji slobode:osnovi kritike političke ekonomije – Grundrisse, Naprijed, Zagreb, 1974, (str. 1-232, te od. 275-302)
 9. H. Marcuse, Čovjek jedne dimenzije: rasprave o ideologiji razvijenog industrijskog društva, Veselin Masleša, Sarajevo, 1968.
 10. E. Balibar, From Philosophical Anthropology to Social Ontology and Back: What to Do with Marx’s Sixth Thesis on Feuerbach? , u: „Postmodern Culture“, Volume 22, Number 3, 2012
 11. R. Hartmut, Alienation and Acceleration: Towards a Critical Theory of Late-Modern Temporality, Aarhus University Press, Aarhus 2010.
Dopunska literatura
 1. A. Heller, Renaissance Man (prijevod s mađarskog originala), London, Boston: Routledge and Kegan Paul, 1978.
 2. I. Kant, Antropologija u pragmatičnom pogledu (bilo koje izdanje)
 3. G. Agamben, Homo sacer: suverena moć i goli život, Akrzin, Zagreb, 2006.
 4. K. Löwith, Od Hegela do Nietzschea: revolucionarni prelom u mišljenju devetnaestog vijeka, Sarajevo, Veselin Masleša, 1988
 5. F. Engles, Ludwig Feuerbach i kraj nemačke klasične filozofije
 6. F. Engels, Porjeklo porodice, privatnog vlasništva i države (bilo koje izdanje).
 7. M. Scheler, Položaj čovjeka u kozmosu, Sarajevo, 1978.
 8. A. Ghelen, Čovjek, Veslelin Masleša, Sarajevo, 1974
 9. A. Ghelen, Čovjek i institucije, Nakladni zavod Globus, Zagreb, 1994
 10. G. Godelier, Marksizam i antropologija, Školska knjiga, Zagreb, 1982
 11. Habermas, Budućnost ljudske prirode: na putu prema liberalnoj eugenici?, u: Habermas J., Budućnost ljudske prirode: na putu prema liberalnoj eugenici ?. Vjerovanje i znanje, Breza, Zagreb, 2006.
 12. J. G. Herder, Rasprva o porijeku jezika,
 13. A. Schaff, Marksizam i ljudska jedinka
 14. H. Burger, Filozofska antropologija,Naprijed, Zagreb, 1993
 15. F. Lazzarato, Proizvodnja zaduženog čovjeka. Esej o neoliberalnom stanju, Zagreb, 2013.
 16. N. Chomsky-M. Foucault, Debate on human nature, New Press, 2006.
 17. L. Althusser, Za Marxa (bilo koje izdanje).
 18. E. Cassirer, Ogled o čovjeku: uvod u filozofiju ljudske kulture, Naprijed, Zagreb, 1978.
 19. E. Bloch, Marksove teze o Fojerbahu, Bigz, Beograd, 1976.
 20. Jaeggi, R., Alienation, Columbia University Press, New York , 2014
 21. Freud, S., Nelagodnost u kulturi (bilo koje izdanje)
 22. Lukács, G., Maldi Marx, njegov filozofski razvitak od 1840-1844, Bigz, Beograd, 1974.
 23. Lukács, G., Povijest i klasna svijest, Naprijed, Zagreb, 1970.
 24. Montaigne, M. de, Eseji, Disput, Zagreb, 2007 (samo: O ljudožderima, knjiga I, str. 312-329; Apologija Raimonda Sebonda, knjiga II, str. 155-401; O kajanju, knjiga III, str. 27-50)
 25. Rousseau, J.J., Rasprava o porijeklu i osnovama nejednakosti među ljudima,Školska knjiga, Zagreb, 1978.
 26. Marcuse, H., Eros i civilizacija, Naprijed, Zagreb, 1965.
 27. Engels, Uloga rada pri pretvaranju majmuna u čovjeka, u : K. Marx – F. Engels, Glavni radovi, Stvarnost, Zagreb, 1978,

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4., 6., 8. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6., 8. semestar