Naziv
Antropologija festivala
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
117951
Semestri izvođenja
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Cilj kolegija je studente uvesti u problematiku istraživanja festivala iz etnološke i kulturnoantropološke perspektive. Pritom se očekuje usvajanje različitih teorijskih i metodoloških pristupa, razvijanje kritičkog čitanja stručne literature te primjena stečenog znanja u vlastitom istraživačkom radu. Kolegij je stoga usmjeren prema razvijanju vještina samostalnog istraživanja te pisanog i usmenog oblikovanja njegovih rezultata.
Sadržaj
 1. uvodno predavanje: predstavljanje sadržaja predmeta, definiranje aktivnosti
 2. pojam festival i njegovo preklapanje sa srodnim pojmovima
 3. proces festivalizacije
 4. festivali i autentičnost
 5. pristupi u istraživanjima festivala I.
 6. pristupi u istraživanjima festivala II.
 7. hrvatska etnologija o festivalima
 8. folklorni festivali/smotre folklora
 9. festivali i procesi identifikacije
 10. festivali i konstruiranje mjesta
 11. festivali i turizam
 12. rezultati istraživanja - predstavljanje i analiza
 13. rezultati istraživanja - predstavljanje i analiza
 14. rezultati istraživanja - predstavljanje i analiza
 15. sistematizacija kolegija, evaluacija kolegija

Ishodi učenja
 1. analizirati, tumačiti i vrednovati kulturne fenomene i procese
 2. analizirati i komentirati kulturne raznolikosti u konkretnim društvenim kontekstima
 3. kritički analizirati znanstvenu literaturu
 4. planirati i provesti složeno etnološko i kulturnoantropološko istraživanje
 5. analizirati, vrednovati i interpretirati podatke prikupljene kvalitativnim istraživanjem
 6. osmisliti i implementirati usluge, proizvode i projekte utemeljene na etnološkim i kulturnoantropološkim znanjima te namijenjene različitim korisnicima (pojedincima, udrugama, lokalnim zajednicama, gospodarskom sektoru, javnoj i državnoj upravi, međunarodnim organizacijama itd.)
 7. argumentirano i profesionalno komunicirati rezultate istraživanja stručnjacima i ostalim korisnicima
 8. samostalno pronalaziti, kritički promišljati i vrednovati nove izvore znanja
 9. primijeniti vještine učenja u formalnom i samostalnom cjeloživotnom obrazovanju
 10. izložiti i protumačiti osnovne pojmove, teorijske postavke i metodološke strategije etnoloških i kulturnoantropoloških istraživanja festivala
 11. protumačiti festivalske prakse iz perspektive etnologije i kulturne antropologije
 12. kritički analizirati odabrane znanstvene radove posvećene festivalima i diskutirati o njima
 13. predvidjeti i osmisliti stručno uključivanje etnologa i kulturnih antropologa u planiranje, provedbu i evaluaciju festivala te njihovu suradnju s različitim festivalskim akterima
 14. planirati i provesti složeno etnološko i kulturnoantropološko istraživanje festivalskih praksi
 15. analizirati, vrednovati i interpretirati podatke prikupljene kvalitativnim istraživanjem festivalskih praksi
 16. argumentirano predstaviti rezultate kvalitativnog istraživanja festivalskih praksi
 17. izložiti i interpretirati istraživanja festivala iz perspektive drugih znanstvenih disciplina
Metode podučavanja
Predmet se izvodi u kombinaciji predavanja i seminara. Za seminarski dio nastave studenti čitaju tekstove povezane s tematikom predavanja te na satu kritički analiziraju njihove teze i diskutiraju o njima. Tijekom semestra studenti provode samostalno terensko istraživanje (uz mentoriranje nastavnika); sredinom semestra izlažu dosadašnje rezultate, a krajem semestra predstavljaju svoje cjelokupno istraživanje i predaju seminarski rad. U nastavi se koriste različita tehnička pomagala, a potrebni nastavni materijali dostupni su u sustavu Omega.
Metode ocjenjivanja
Konačnu ocjenu čini: - pismeni ispit – 50%; - seminarske aktivnosti – 50%. Pismeni dio ispita obuhvaća obveznu ispitnu literaturu te bilješke s predavanja i seminara. Od studenata se očekuje aktivno sudjelovanje u nastavi: redovito pohađanje nastave (dozvoljeno je izostati s 3 predavanja i s 3 seminara), čitanje predviđenih tekstova, sudjelovanje u raspravama. Tijekom semestra provodi se samostalno istraživanje. Sredinom semestra potrebno je napisati i izložiti do dvije kartice teksta o dotad provedenim istraživanjima. Rezultati istraživanja usmeno se izlažu u siječnju. Krajem semestra potrebno je predati seminarski rad. Pravo testiranja kolegija i izlaska na ispit stječe se izvršenjem svih obaveza na kolegiju. Studentima koji ne izvrše sve obaveze (uključivo s predajom seminarskog rada do roka za predaju) onemogućuje se prijava ispita u Studomatu i izlazak na ispit.

Obavezna literatura
 1. BOISSEVAIN, Jeremy. 2008. "Some Notes on Tourism and the Revitalisation of Calendrical Festivals in Europe". Journal of Mediterranean Studies, 18 (1):17–41.
 2. CERIBAŠIĆ, Naila. 2009. "Festivalizacija hrvatske tradicijske glazbe u 20. stoljeću". U: Hrvatska glazba u XX. stoljeću, ur. Jelena Hekman i Vesna Zednik. Zagreb: Matica hrvatska, 241–266.
 3. FALASSI, Alessandro. 1997. "Festival". U: Folklore. An Encyclopedia of Beliefs, Customs, Tales, Music, and Art, ur. Thomas A. Green. Santa Barbara: ABC-CLIO, 295–302.
 4. GETZ, Donald. 2008. "Event tourism: Definition, evolution, and research". Tourism Management, 29:403–428.
 5. KELEMEN, Petra i Nevena ŠKRBIĆ ALEMPIJEVIĆ. 2012. "Festivali i festivalizacija – pojmovi i pristupi". U: Grad kakav bi trebao biti. Etnološki i kulturnoantropološki osvrti na festivale, Petra Kelemen i Nevena Škrbić Alempijević. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk, 25–95.
 6. KLAIC [KLAIĆ], Dragan. 2006. "Festivals". Performance Research, 11 (3):56–57. (dostupno i na: http://www.efa-aef.eu/newpublic/upload/efadoc/11/D%20Klaic%20festivals%20Perf%20Research%202006.doc).
 7. PICARD, David i Mike ROBINSON. 2006. "Remaking Worlds: Festivals, Tourism and Change". U: Festivals, Tourism and Social Change. Remaking Worlds, ur. David Picard i Mike Robinson. Clevedon – Buffalo – Toronto: Channel View Publications, 1–31.
 8. SREMAC, Stjepan. 2008. "Smotre folklora u Hrvatskoj nekad i danas". U: Predstavljanje tradicijske kulture na sceni i u medijima, ur. Aleksandra Muraj i Zorica Vitez. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku – Hrvatsko etnološko društvo, 223–240.
Dopunska literatura
 1. AUTISSIER, Anne-Marie, ur. 2009. The Europe of Festivals. From Zagreb to Edinburgh, intersecting viewpoints... Toulouse – Pariz: Éditions de l'attribut – Culture Europe International.
 2. BENDIX, Regina. 1989. "Tourism and Cultural Displays. Inventing Traditions for Whom?". Journal of American Folklore, 102 (404):131–146.
 3. BOISSEVAIN, Jeremy, ur. 1992. Revitalizing European Rituals. London – New York: Routledge.
 4. BRATANIĆ, Bratanić. 1941. O smotrama hrvatske seljačke kulture. Zagreb: Mala knjižnica Seljačke sloge.
 5. CERIBAŠIĆ, Naila. 2003. Hrvatsko, seljačko, starinsko i domaće. Povijest i etnografija javne prakse narodne glazbe u Hrvatskoj. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku.
 6. CERIBAŠIĆ, Naila. 2005. "Krajolici nacionalnih manjina na manifestacijama kulturnog amaterizma u Hrvatskoj". Narodna umjetnost, 42 (2):9–38.
 7. COPE, Richard. 2005. "Festival Tourism – International". Travel & Tourism Analyst, 13:1–44.
 8. FALASSI, Alessandro, ur. 1987. Time out of Time. Essays on the Festival. Albuquerque: University of New Mexico Press.
 9. FJELL, Lennart. 2008. "Contemporary Festival: Polyphony of Voices and Some New Agents". Studia ethnologica Croatica, 19:129–149.
 10. GETZ, Donald. 1991. Festivals, Special Events, and Tourism. New York: Van Nostrand Reinhold.
 11. GETZ, Donald. 2008. Event Studies. Theory, Research and Policy for Planned Events. Oxford – Burlington: Butterworth-Heinemann – Elsevier.
 12. GIORGI, Liana, Monica SASSATELLI i Gerard DELANTY, ur. 2011. Festivals and the Cultural Public Sphere. London – New York: Routledge.
 13. GOTHAM, Kevin Fox. 2005. "Theorizing urban spectacles. Festivals, tourism and the transformation of urban space". City, 9 (2):225–246.
 14. GREENWOOD, Davydd J. 2004. "Culture by the Pound: An Anthropological Perspective on Tourism as Cultural Commoditization". U: Tourists and Tourism. A Reader, ur. Sharon Bohn Gmelch. Long Grove: Waveland Press, 157–169.
 15. HANDELMAN, Don. 1998. Models and Mirrors: towards an anthropology of public events. New York – Oxford: Berghahn Books.
 16. HANDLER, Richard i Jocelyn LINNEKIN. 1984. "Tradition, Genuine or Spurious". Journal of American Folklore, 97 (385):273–290.
 17. HUNYADI, Zsuzsa, Péter INKEI i János Zoltán SZABÓ. 2006. Festival-world Summary Report. National Survey on Festivals in Hungary Including Deliberations on Public Funding, Evaluation and Monitoring. Budapest: KultúrPont Iroda – The Budapest Observatory. http://www.budobs.org/pdf/Festival_en.pdf, pristup: 4. svibnja 2012. godine.
 18. KELEMEN, Petra i Nevena ŠKRBIĆ ALEMPIJEVIĆ. 2012. Grad kakav bi trebao biti. Etnološki i kulturnoantropološki osvrti na festivale. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk.
 19. KIKAŠ, Mario, Bojan MUCKO, Jelka VUKOBRATOVIĆ i Petra KELEMEN. 2011. "Urbanoumjetnički festivali: kulturne politike i potencijali subverzivnosti". Studia ethnologica Croatica, 23:67–92.
 20. KLAIC [KLAIĆ], Dragan. 2002. The Future of Festival Formulae. http://www.efa-aef.eu/newpublic/upload/efadoc/11/HFsympbackground%20paper.doc, pristup: 23. studenoga 2011. godine.
 21. KLAIC [KLAIĆ], Dragan. 2007. The Value of festival mapping. http://www.efa-aef.eu/newpublic/upload/efadoc/11/Klaic%20Helsinki%20Festival%20book.doc, pristup: 23. studenoga 2011. godine.
 22. KOZOROG, Miha. 2012. "Primjer slučajnog turizma: društveni i prostorni čimbenici festivalskog turizma u Tolminu u Sloveniji". Studia ethnologica Croatica, 24:87–106.
 23. KOZOROG, Miha. 2013. Festivalski kraji: koncepti, politike in upanje na periferiji. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
 24. KÜCHLER, Susanne, László KÜRTI i Hisham ELKADI, ur. 2011. Every Day's a Festival!. Diversity on Show. Wantage: Sean Kingston Publishing.
 25. LEAL, João. 2005. "Travelling Rituals: Azorean Holy Ghost Festivals in the United States". Narodna umjetnost, 42 (1):101–124.
 26. MIŠETIĆ, Anka. 2004. Gradski rituali. Retradicionalizacija društvenog života u hrvatskim gradovima nakon 1990. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.
 27. MURAJ, Aleksandra i Zorica VITEZ, ur. 2008. Predstavljanje tradicijske kulture na sceni i u medijima. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku – Hrvatsko etnološko društvo.
 28. PETROVIĆ LEŠ, Tihana i Tomislav PLETENAC, ur. 2006. Etnologija i kulturni turizam. Zagreb: Filozofski fakultet, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju.
 29. PIŠKOR, Mojca. 2006. "Celebrate Cultural Diversity! Buy a Ticket! Reading the Discourses of World Music Festivals in Croatia". Narodna umjetnost, 43 (1):179–201.
 30. POTKONJAK, Sanja, Tihana PETROVIĆ LEŠ i Hrvoje KALAFATIĆ. 2006. "Festivali i kulturni turizam – tradicija u suvremenosti". U: Festivali čipke i kulturni turizam, ur. Tihana Petrović Leš. Lepoglava: Turistička zajednica Grada Lepoglave – Grad Lepoglava, 21–50.
 31. PRENTICE, Richard i Vivien ANDERSEN. 2003. "Festival as Creative Destination". Annals of Tourism Research, 30 (1):7–30.
 32. QUINN, Bernadette. 2006. "Problematising 'Festival Tourism': Arts Festivals and Sustainable Development in Ireland". Journal of Sustainable Tourism, 14 (3):288–306.
 33. RICHARDS, Bill. 1997. Marketing turističkih atrakcija, festivala i posebnih događanja. Kako ga primijeniti. Praktičan vodič za znatno povećanje posjećenosti i prihoda. Zagreb: Potecon.
 34. RICHARDS, Greg i Robert PALMER. 2010. Eventful Cities: Cultural Management and Urban Revitalisation. Oxford – Burlington: Butterworth-Heinemann – Elsevier.
 35. TURNER, Victor, ur. 1982. Celebration. Studies in Festivity and Ritual. Washington, D.C.: Smithsonian Institution Press.
 36. VITEZ, Zorica. 2008. "International Folklore Festival of Zagreb: Experiences and Dilemmas of Applied Ethnology". Narodna umjetnost, 45 (1):109–123.
 37. WATERMAN, Stanley. 1998. "Carnivals for élites? The cultural politics of arts festivals". Progress in Human Geography, 22 (1):54–74.