Naziv
Filozofske teorije emocija
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
4
Šifra
184194
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznati studente s osnovnim pojmovima, temeljnim problemima i najznačajnijim teorijama emocija u filozofiji; prikazati ulogu emocija u ispunjenju sreće (glavne filozofijske zadaće u starovjekovnoj filozofiji) i slobode (glavne filozofijske zadaće u novovjekovnoj filozofiji); protumačiti doprinose ključnih autora i kritički vrednovati njihov utjecaj na suvremene teorije emocija; upoznati ishodišta, osnovne teze te pravce razvoja kognitivnih i nekognitivnih teorija emocija; upoznati studente s istaknutim teorijama suosjećanja i simpatije te njihovom značaju za razumijevanje emocija, kao i utjecaju na promišljanja o moralu i odgoju; dati pregled osnovnih prijepora zagovora zaštite ranjivih, a u kontekstu teze o povezanosti moralnosti i emocionalnosti; uz rad na izvornim tekstovima poticati sposobnost analize i interpretacije filozofskih tekstova.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje i dogovor oko rada u kolegiju
 2. Emocije i filozofija; filozofija emocija
 3. Uloga emocija u stoičkoj filozofiji
 4. Descartesovo poimanje emocija i uloga filozofije (I)
 5. Descartesovo poimanje emocija i uloga filozofije (II)
 6. Spinozino poimanje emocija i uloga filozofije
 7. Moralni sentimentalizam; A. Smith, D. Hume, M. Slote (I)
 8. Moralni sentimentalizam; A. Smith, D. Hume, M. Slote (II)
 9. Suosjećanje: Platon, J.-J. Rousseau, A. Schopenhauer
 10. Racionalni i iracionalni aspekt emocija
 11. Suvremene kognitivističke teorije emocija (R. Solomon, M. Nussbaum, R. de Sousa)
 12. James-Lange teorija; racionalni aspekt emocija u W. Jamesa i J.-P. Sartrea
 13. Ranjivost i moralna dužnost, paradoksi zaštite ranjivih
 14. Kulturalno shvaćanje emocija; univerzalne emocije
 15. Završna rasprava

Ishodi učenja
 1. Navesti i opisati osnovne točke prijepora u filozofskim razmatranjima emocija
 2. Prepoznati, objasniti i unutar povijesnog konteksta protumačiti najznačajnije filozofske teorije o emocijama
 3. Usporediti osnovne pristupe emocijama u prirodnim znanostima, psihologiji i filozofiji
 4. Objasniti ulogu emocija u vježbanju vrlina
 5. Opisati i protumačiti emocije kao prosudbe u stoičkoj školi
 6. Objasniti razliku između kognitivnog i nekognitivnog pristupa emocijama
 7. Objasniti sličnosti i razlike u poimanju emocija između Descartesa i Spinoze
 8. Razlikovati i usporediti različite filozofske teorije o suosjećanju i simpatiji te njihovoj povezanosti s konstrukcijom moralnosti
 9. Kritički prosuditi pristupe ranjivim pojedincima u kontekstu odgoja
 10. Objasniti i kritički prosuditi ulogu emocija u moralnom odgoju
Metode podučavanja
Predavanja, samostalni zadaci, rasprava, e-učenje, esej, završni ispit
Metode ocjenjivanja
Esej, pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Aristotel, Nikomahova etika, Retorika, odabrani odlomci
 2. Platon, Fedon, Država, Timej, odabrani odlomci
 3. R. Descartes, Strasti duše, Grafos, Beograd, 1981., odabrani odlomci
 4. B. Spinoza, Etika, Demetra, Zagreb, 2000., odabrani odlomci
 5. William James, »What is an Emotion?«, Mind 9 (1884), str. 188–205.
 6. Jean-Paul Sartre, »Skica za teoriju emocija«, u: Žan-Pol Sartr, Filosofski spisi, Nolit, Beograd, str. 5–44.
 7. David Hume, An Enquiry concerning the Principles of Morals, Oxford 2009., odabrani odlomci
 8. David Hume, Rasprava o ljudskoj prirodi, Veselin Masleša, 1983., odabrani odlomci
 9. Sorabji, Richard, Emocije i duševni mir – od stoičke uznemirenosti do kršćanskog iskušenja, Sandorf&Mizantrop, Zagreb, 2016., odabrana poglavlja
 10. Artur Šopenhauer, O temelju morala, Bratstvo−Jedinstvo, Novi Sad 1990., odabrani odlomci
 11. Keith Oatley, Jennifer M. Jenkins, Razumijevanje emocija, Naklada Slap, Zagreb 2007., odabrani odlomci.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar
 • Diplomski studij: Zimski semestar