Naziv
Fleksija i semantika vrsta riječi
Organizacijska jedinica
Katedra za poljski jezik i književnost
ECTS
5
Šifra
69714
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Usvajanje temeljnih paradigmatskih modela poljskih imenskih i glagolskih oblika riječi prikazivanjem pregleda različitih pristupa gramatici, promišljanjem kriterija klasifikacije vrsta riječi, te razlikovanjem i opisom flektivnih od selektivnih gramatičkih kategorija vrsta riječi; opisivanjem funkcija nepromjenjivih vrsta riječi (prilozi, prijedlozi, veznici, uzvici i partikule/modulanti); uspoređivanjem sličnosti i razlika između navedenih sadržaja u poljskom i hrvatskom jeziku.
Sadržaj
 1. Vrste gramatika - sinkronijske i dijakronijske. Način klasifikacije vrsta riječi. Promjenjive vrste riječi.
 2. Fleksijske i selektivne kategorije vrsta riječi. Paradigmatski modeli poljskih imenskih oblika riječi. Važnost fleksije. Riječ i oblik. Padež. Lice.
 3. Imenska deklinacija.
 4. Imenice muškog roda.
 5. Imenice ženskog roda.
 6. Imenice srednjeg roda.
 7. Pridjevska deklinacija. Pridjevi. Sklonidba i stupnjevanje pridjeva.
 8. Zamjenice. Vrste zamjenica. Paradigmatika zamjenica.
 9. Brojevna deklinacija. Vrste brojeva.
 10. Funkcija konjugacijskih oblika riječi. Glagolske gramatičke kategorije.
 11. Infinitiv. Sadašnje, prošlo i buduće vrijeme. Kondicional. Imperativ. Participi – imiesłów przysłówkowy uprzedni, imiesłów przysłówkowy współczesny, imiesłów przymiotnikowy czynny i imiesłów przymiotnikowy bierny.
 12. Nepromjenjive vrste riječi. Obilježja i funkcija priloga.
 13. Prijedlozi, čestice, uzvici, veznici.
 14. Ponavljanje.
 15. Ponavljanje. Priprema za ispit.

Ishodi učenja
 1. povezivati znanja iz različitih lingvističkih disciplina i usporediti poljsko-hrvatske podudarnosti i različitosti
 2. uočiti vlastite jezične (govorene i pisane) nesigurnosti i stvoriti uvjete za njihovo uklanjanje
 3. služeći se metajezikom različitih lingvističkih disciplina u poljskom jeziku, predložiti adekvatne terminološke ekvivalente u hrvatskom
Metode podučavanja
- predavanja uz power-point prezentacije
- vježbe iz različitih hrvatskih i poljskih vježbenica za učenje i poučavanje inojezičnog poljskog
Metode ocjenjivanja
Tjedno praćenje, evaluacija studentskih zadaća, studentska samoevaluacija.
Studenti pišu tri kolokvija tijekom semestra. Ocjene iz kolokvija kao i sudjelovanje u nastavi zajedno sa završnim ispitom čine konačnu ocjenu.

Obavezna literatura
 1. Bańko, Mirosław, Wykłady z fleksji polskiej, PWN, Warszawa 2002.
 2. Kryżan-Stanojević, Barbara i Irena Sawicka, Ćwiczenia z fleksji języka polskiego dla cudzoziemców, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2007.
 3. Pintarić, Neda, Gramatika poljskoga jezika, u: Poljsko-hrvatski rječnik, Školska knjiga, Zagreb 2002
 4. Rothstein, A. Robert, Polish, u: The Slavonic Languages, ur. Bernard Comrie i Greville G. Corbett, Rontledge, London - New York 2007., str. 686 - 758.
 5. Vidović Bolt, Ivana, fleksija.pl / Promjenjive vrste riječi, FF-press, Zagreb 2011.
Dopunska literatura
 1. Nagórko, Alicja, Zarys gramatyki polskiej, PWN, Warszawa 1998.
 2. Tokarski, Jan, Fleksja polska, PWN, Warszawa 2001.
 3. Urbańczyk, Stanisław i Marian Kucała (red): Encyklopedia języka polskiego, Ossolineum, Kraków 1999.

Obavezan predmet na studijima
 1. Poljski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar