Naziv
Fonetika i fonologija talijanskog jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
36053
Semestri izvođenja
zimski, ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Cilj je ovoga kolegija upoznavanje fonološkog sustava talijanskog jezika, napose onih segmenata u kojima se razlikuje od hrvatskoga.
Sadržaj
 1. Kolegij je podijeljen u tri modula: uvod u fonetiku i fonologiju: definicija jezika i govora, glavne odrednice te definicije, određenje predmeta proučavanja fonetike i fonologije (odnos između fonema i njihovih glasničkih ostvarenja);
 2. talijanska fonologija: fonologija glasa, prikazi konsonantizma i vokalizma,, fonologija riječi, minimalni parovi, geminate, alofoni, prozodija, završni sljedovi, slog, mjesto naglaska, fonologija izričaja;
 3. fonološki sustavi talijanskog i hrvatskog jezika, te važnije regionalne karakteristike sustava u odnosu na standard.

Ishodi učenja
 1. razmjenjivati osnovne informacije, ideje, probleme i rješenje sa stručnim i s nestručnim/laičkim osobama o općim fonetskim i fonološkim pojmovima (fonetika, fonologija, glas, slog, fonetska riječ, fonem, alofon, minimalni parovi, prozodija, konture)
 2. opisati i objasniti fonološki inventar talijanskog jezika (konsonantizma i vokalizma) s artikulacijskog i akustičkog stajališta.
 3. pravilno izgovoriti glasove koji se razlikuju od hrvatskih (geminate, otvorene i zatvorene samoglasnike).
 4. pravilno intonirati razne vrste rečenica (upitne, izjavne, usklične: uzlazna, silazna, uzlazno-silazna kontura).
 5. analizirati i izdvojiti najvažnije karakteristike regionalnih varijanti u odnosu na standard te najvažnije tendencije u razvoju talijanskog fonološkog sustava.
Metode podučavanja
Predavačka, interpretacijsko-analitička, problemsko-stvaralačka
Metode ocjenjivanja
ispit

Obavezna literatura
 1. Muljačić, Žarko: Opća fonologija i fonologija suvremenoga talijanskog jezika, Zagreb 1972.
 2. Jernej, Josip: Fonetica italiana e nozioni di metrica, Zagreb 1977.
 3. Dardano, Maurizio & Pietro Trifone: Grammatica italiana con nozioni di metrica, (poglavlje "Fonologia"), Bologna 1989.
Dopunska literatura
 1. Tekavčić, Pavao: Grammatica storica dell'italiano, vol. 1 Fonetica, Bologna, il Mulino 1972
 2. Nespor, Marina: Fonologia, Bologna, Il Mulino 1993
 3. Canepari, Luciano: Manuale di pronuncia italiana, Bologna, Zanicchelli 2004

Izborni predmet na studijima
 1. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 2. semestar
 2. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 2. semestar
 3. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 2. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski i Ljetni semestar