Naziv
Fonetska transkripcija + Govorne vježbe
Organizacijska jedinica
Odsjek za fonetiku
ECTS
6
Šifra
35853
Semestri
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Govorne vježbe
15

Cilj
Cilj predmeta je omogućiti studentima da se upoznaju s načelima fonetske transkripcije te da steknu vještine za dobro fonetsko slušanje i transkripciju različitih uzoraka govora - uključujući hrvatski standard i dijalekte te različite strane jezike. Na seminaru studenti predstavljaju fonetske sustave različitih jezika i njihovu transkripciju, a pojedinačno prikupljaju primjere manje poznatih jezika i govora. Razvoj percepcije, produkcije i sposobnosti transkribiranja govora stječe se vježbom. Razvijaju se vještine procjenjivanja i transkribiranja govora različitih govornika.
Sadržaj
 1. Principi i razvoj fonetske transkripcije
 2. Transkripcija nesegmentalnih karakteristika govora (naglasak, prozodija)
 3. Transkripcija fonacijskih i respiracijskih karakteristike govora
 4. Artikulacijske karakteristike i transkripcija okluziva
 5. Artikulacijske karakteristike i transkripcija afrikata i frikativa
 6. Artikulacijske karakteristike i transkripcija nazala, laterala i vibranata
 7. Artikulacijske karakteristike i transkripcija poluvokala i vokala
 8. Artikulacijske karakteristike i transkripcija klikova i glasnika koji se artikuliraju višestrukim artikulacijskim gestama
 9. Transkripcija govornih poremećaja
 10. Različiti transkripcijski sustavi
 11. Perspektive razvoja transkripcije
 12. Pismo (slikovno, ideografsko, fonetsko, alfabetsko).Odnos govora i pisma.
 13. Govor i govorna mentalna reprezentacija
 14. Komunikacija (dijelovi komunikacijskog procesa). Jezik i jezični kodovi.
 15. Određenje semiotike kao znanosti. Znak (nositelj znaka, modeli znaka, sastavnice znaka, tipologija znakova i znakovni sustavi).

Ishodi učenja
 1. prepoznati, objasniti i upotrijebiti znakovima međunarodne i hrvatske fonetske transkripcije te detaljno prikazati transkripciju za hrvatski
 2. primijeniti znakove fonetske transkripcije u perceptivnoj analizi tipičnoga govora
 3. usvojiti znanja o povijesti pisma i različitim grafičkim prikazima govora
 4. usporediti i komentirati razlike između semiotike i semiologije te različitih sustava znakova
 5. samostalno istražiti govor koji se razlikuje od tipičnoga hrvatskoga izgovora
 6. transkribirati govor koji se razlikuje od tipičnoga hrvatskoga izgovora i predstaviti ga drugim studentima
Metode podučavanja
Predavanja, vježbe i seminari te samostalni zadaci
Metode ocjenjivanja
Ocjenjuju se pohađanje nastave, seminari, te pismeni, i usmeni dio ispita.

Obavezna literatura
 1. Ball, M.J., J. Rahilly, P. Tench (1996) The Phonetic Transcription of Disordered Speech. San Diego. Singular
 2. Bakran, J., D.Horga (1996). SAMPA za hrvatski. Govor, XIII, 1-2, 99-105
 3. Handbook of the International Phonetic Association. A Guide to the Use of the International Phonetic Alphabet (1999). Cambridge University Press.
 4. Ladefoged, P., Ian Maddieson (1997). The Sounds of the Worlds Languages. Blackwell Publishers. Oxford (UK), Malden, Massachusets (USA).
Dopunska literatura
 1. Dubravko Škiljan: U pozadini znaka: esej iz semiologije značenja
 2. Dubravko Škiljan (1979). Osnove semiologije komunikacije. Sveučilišma naklada Liber, Zagreb.
 3. David Diringer: Povijest pisma / ; prevela Štefanija HalambekBall

Obavezan predmet na studijima
 1. Fonetika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar