Naziv
Frankapani kao naručitelji
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS bodovi
5
Šifra
170234
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Upoznavanje s pojavom Frankapana kao tvoraca hrvatske baštine; tumačenje povijesno-umjetničke baštine kroz paradigmu naručitelja.
Sadržaj
 1. Uvod: povijesna građa, teritorijalni opseg utjecaja Frankapana kao naručitelja, upoznavanje literature i kritički osvrt na nju. Protokol rada na kolegiju (kolokviji; mentorirani terenski rad; seminari). Genealogija obitelji, važnije osobe i njihovi životopisi.
 2. Fortifikacijska i stambena arhitektura. Modruš i Tržan-grad: smještaj, urbanizam i građevine; povijest istraživanja. Veza s ostalim frankapanskim gradovima. Modruška biskupija i biskupi, redovi i umjetnička djela; liturgijska baština (pastoral biskupa Kristofora u Senju); kultura knjige (rukopisi i tisak).
 3. Fortifikacijska i stambena arhitektura II. studija slučaja: loza knezova Tržačkih i njihova baština u središnjoj Hrvatskoj. Juraj IV. Frankapan Tržački, funebralna kultura i epitaf u crkvi sv. Katarine.
 4. Frankapani i Frankopani: studija slučaja Frana Krste i Katarine Frankopan. Intelektualna baština posljednjih Frankopana u XVII. stoljeću. Stvaranje kulta mučenika (zajedno s Petrom Zrinskim) u XIX. i XX. stoljeću i likovne umjetnosti; Fran Krsto i Katarina kao protagonisti političke ikonografije: likovi u državnoj umjetnosti, u dizajnu, književnosti, u popularnoj kulturi.
 5. Trauma i umjetnost. Dominick LaCapra i njegove teze o traumi u kolektivnoj povijesti. I. kolokvij.
 6. Frankapanska baština na Krku (Krk, Vrbnik, Baška, Košljun, Dobrinj, Omišalj). Umjetničke veze Krka, Cresa, Raba i Vinodola (djela radionice Franje Marangona u Crikvenici i Senju). Frankapani i narudžbe crkvenoga zlatarstva (pala krčke katedrale Paola Kolera; relikvijar Barbare Frankapan i riznica trsatskoga samostana; relikvijari sv. Uršule iz Novog Vinodolskog, Hreljina i Bakra).
 7. Frankapanski kašteli u Vinodolu (Ledenice, Novi, Bribir, Grižane, Drivenik, Bakar, Grobnik). Trgovinske veze i umjetničke veze.
 8. Trsat. Predaja o prijenosu Svete kuće i frankapanska nadarbina. Crkva Majke Božje Trsatske kao mauzolej Frankapanâ (nadgrobne ploče Martina i Bartola Frankapana, Nikole Frankapana Tržačkoga i Elizabete Petuhi de Gerse). Nadgrobni spomenici iz franjevačke crkve u Senju i venecijanska radionica obitelji Bon (fragmenti sarkofaga Nikole IV. i Ivana V.; nadgrobna ploča Ižote Frankapan).
 9. Frankapani i pavlinski samostani od Jadranskoga mora do Kupe (Crikvenica, Novi Vinodolski, Ljubotina, Senj, Gvozd, Kamensko). Ispreplitanje srednjoeuropskih i talijanskih utjecaja u drvenoj skulpturi od XV. do XVII. stoljeća (frankapanski posjedi kao primjer granične sredine).
 10. Rasap baštine i mogući »povrat«. Fragmentarnost frankapanske baštine, fragmentarnost istraživanja i mogućnost virtualne restitucije u kolektivnom imaginariju: važnost istraživanja i cjelovita tumačenja značaja Frankapana (usporedivi europski primjeri). II. kolokvij.
 11. Sitnoslikarstvo i liturgijske knjige na području frankapanske državine. Uvod u sitnoslikarstvo, rukopisi, inkunabule i knjige tiskane na području frankapanske državine. Glagoljaška tradicija i sitnoslikarstvo, iluminacije knjiga povezanih s Frankapanima kao naručiteljima. Sitnoslikarske škole Apeninskog poluotoka i frankapanska knjižna baština. Problemi atribucije i prijenosa utjecaja (ferarski sitnoslikarski krug, sjevernotalijanski i venecijanski utjecaji, Maestro di Pico). Ikonografske teme i podrijetlo likovnih rješenja. Sitnoslikarstvo i svjetovna kultura frankapanskog dvora (Sibila Katarine Frankapan).
 12. Zidno slikarstvo i odnos prema arhitekturi. Uvod u zidno slikarstvo (temeljni pojmovi, tehnike, razvoj). Zidno slikarstvo na području frankopanske državine i djelovanje domaćih majstora (župna crkva Rođenja Marijina u Sveticama, kapela sv. Antuna Pustinjaka u Zadobarju, kapela Majke Božje Snježne u Volavju), slikani tragovi frankapanske prisutnosti i pokroviteljstva (heraldika), ikonografija i stil, stanje sačuvanosti.
 13. Štafelajno slikarstvo, oltarne pale i reljefi na području frankapanske državine. Fragmentarnost baštine i stanje istraživanja. Oltarne pale i sakralna baština u crkvama pod pokroviteljstvom Frankapana (Krk, Vrbnik, Novi Vinodolski, Trsat). Ex voto, ikonografske teme i odnos naručitelja prema svecima zaštitnicima. Slikari i naručitelji (portreti Frankapana; Jan van Scorel i oltar u župnoj crkvi u Obervellachu; Cristoforo Tasca Bergamasco: djela u franjevačkom samostanu na Trsatu). Predaja seminara.
 14. Frankapanske slikarske narudžbe u kontekstu suvremenih kneževskih i grofovskih narudžbi i zbirki. Komparativni primjeri: kneževine i državine na Apeninskom poluotoku (Ferrara, Mantova, Urbino), plemićke narudžbe u Ugarskom kraljevstvu, Habsburškoj Monarhiji i Svetom Rimskom Carstvu.
 15. Zaključna razmatranja o frankapanskim slikarskim narudžbama. Primjeri virtualne restitucije i izložbi kneževskih zbirki (Gonzaga, d'Este).

Ishodi učenja
 1. Upoznavanje s opsegom i dosezima frankapanskih narudžbi u različitim razdobljima.
 2. Kontekstualizacija narudžbi za pojedino razdoblje i njihova valorizacija u širem okviru europske baštine.
 3. Savladavanje metoda istraživanja naručiteljske uloge općenito.
 4. Razumijevanje »lokalnoga spomenika« u mozaiku naručiteljske manifestacije moći i drugih samoreprezentativnih strategija.
 5. Testamentarne značajke baštine: razlikovanje suvremene namjere naručitelja od recepcije i konstrukata u vremenu poslije.
 6. Vrjednovanje frankapanske baštine u hrvatskoj i europskoj baštini (prema dosezima dosadašnjih istraživanja).
Metode podučavanja
nastava u predavaonici, terenska nastava, projektna nastava
Metode ocjenjivanja
pismeni ispit, seminarski rad

Obavezna literatura
 1. Mihovil Bolonić, Ivan Žic Rokov, Otok Krk kroz vjekove, Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2002. [1977.]
 2. Zorislav Horvat, Burgologija: Srednjovjekovni utvrđeni gradovi kontinentalne Hrvatske, Zagreb: UPI-2M plus, Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet, 2014.
 3. Rosana Ratkovčić, Srednjovjekovno zidno slikarstvo u kontinentalnoj Hrvatskoj, Zagreb: Umjetnička organizacija Kultura umjetnosti, 2014.
 4. Predrag Marković, »Mramorni reljefi venecijanske radionice Bon u Senju i krčki knezovi Frankopani«, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti 30 (2006.), str. 9-28
 5. Rosana Ratkovčić, »Zidne slike domaćeg majstora u Zadobarju,Volavju i Sveticama«, u: Starohrvatska prosvjeta 35 (2008.), str. 195-209
 6. Radni materijal dostupan svakom studentu (prezentacije, odnosno skenirane reprodukcije s legendama i natuknicama; članci u pdf-formatu)
Dopunska literatura
 1. Vjekoslav Klaić, Krčki knezovi Frankapani. Od najstarijih vremena do gubitka otoka Krka (od god. 1118. do god. 1480.), Rijeka: Izdavački centar, 1991. [Zagreb: Matica hrvatska, 1901.] (odabir poglavlja na konzultacijama)
 2. Senj (Hrvatski kulturni spomenici I.), (ur.) Artur Schneider, Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1940.
 3. Josip Adamček, Miljenko Pandžić, Milan Kruhek, Hrvatski knezovi Zrinski i Frankopani. Katalog izložbe u povodu 300-te godišnjice pogibije Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana 30. travnja 1671., Zagreb: Povijesni muzej Hrvatske, Arhiv Hrvatske, 1971.
 4. Paškal Cvekan, Trsatsko svetište Majke Milosti i franjevci njeni čuvari. Povijesno-kulturni prikaz prigodom 530. godišnjice dolaska Franjevaca na Trsat (1453 – 1983) i 270. obljetnice krunjenja slike Majke Milosti (1715 – 1985), Trsat: vlastita naklada, 1985.
 5. Radmila Matejčić, Crkva Gospe Trsatske i franjevački samostan, Rijeka: Izdavački centar, 1991.
 6. Milan Kruhek, Krajiške utvrde Hrvatskog kraljevstva – 16. stoljeće, Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 1995.
 7. Marijan Bradanović, Emanuel Hoško, Marijin Trsat. Svetište Blažene Djevice Marije, Gospe Trsatske i franjevački samostan na Trsatu, Rijeka: Adamić, 2002.
 8. Borislav Grgin, Počeci rasapa. Kralj Matijaš Korvin i srednjovjekovna Hrvatska, Zagreb: Ibis grafika, 2002. (odabir poglavlja na konzultacijama)
 9. Emanuel Hoško, Trsatski franjevci. Pet i pol stoljeća služenja Trsatskom svetištu, Rijeka: Adamić, Franjevački samostan Trsat, 2004.
 10. Czriquenicza 1412. Život i umjetnost Vinodola u doba pavlina, katalog izložbe, Crikvenica: Muzej grada, 2012.
 11. Drago Miletić, Plemićki gradovi kontinentalne Hrvatske, Zagreb: Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, 2012.
 12. Odabrani članci iz Modruškoga zbornika (dostupno na mrežnim stranicama: http://hrcak.srce.hr/modruski-zbornik)
 13. Domick LaCapra, Writing History, Writing Trauma, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2001.

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 3. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 6. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 9. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 11. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 12. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 13. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 14. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 15. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 16. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 17. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 18. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 19. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 20. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 21. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 22. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 23. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 24. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 25. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 26. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 27. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 28. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 29. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar