Naziv
Antropologija mjesta i prostora
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
69742
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Cilj kolegija je upoznavanje studenata s osnovnom terminologijom, konceptima i teorijama antropologije mjesta i prostora; primjena usvojenog znanja kroz samostalno istraživanje (odabir teme, prikupljanje i proučavanje literature, razrada metodologije, provedba istraživanja, prikaz rezultata istraživanja u pisanom i usmenom obliku); razvijanje vještine usmenog izlaganja zadanog teksta i pripremanja kraćih rasprava.
Sadržaj
 1. Upoznavanje sa sadržajem kolegija. Definiranje studentskih obaveza.
 2. Definiranje antropologije mjesta i prostora, osnovni pojmovi i pristupi.
 3. Definiranje antropologije mjesta i prostora, osnovni pojmovi i pristupi.
 4. Pregled etnoloških i kulturnoantropoloških istraživanja mjesta i prostora I.
 5. Pregled etnoloških i kulturnoantropoloških istraživanja mjesta i prostora II.
 6. Koncepti istraživanja mjesta i prostora.
 7. Metodologija. Rad na pripremi terenskog istraživanja.
 8. Gost predavač/posjet muzejskoj ili dr. ustanovi/odlazak na teren.
 9. Prostor i identitet. Prostor stanovanja: lokalna i regionalna zajednica, izgrađeni i prirodni okoliš.
 10. Prostor, povijest, sjećanje i baština.
 11. Transnacionalni prostori. Virtualni prostori.
 12. Prostor i društvena kontrola/moć. Prostor i ideologija. Javni i privatni prostori.
 13. Prostor i rod. Prijeporni prostori.
 14. Sistematizacija obrađenog gradiva. Izlaganje studentskih radova i rasprava.
 15. Sistematizacija obrađenog gradiva. Izlaganje studentskih radova i rasprava. Studentska evaluacija.

Ishodi učenja
 1. koristiti stručno nazivlje i definirati temeljne koncepte u etnologiji i kulturnoj antropologiji
 2. izložiti i opisati povijest etnoloških i kulturnoantropoloških istraživanja
 3. osmisliti i provesti jednostavno kvalitativno istraživanje
 4. poznavati i primijeniti temeljne etičke standarde struke
 5. primijeniti temeljne teorijske i metodološke koncepte u konkretnim istraživačkim situacijama
 6. prikupljati relevantnu literaturu i koristiti je u stručnom radu
 7. javno usmeno i pismeno prezentirati rezultate istraživanja
 8. koristiti se stranim jezicima u znanstvenom i stručnom radu i komunikaciji
 9. nabrojati i opisati osnovne pojmove i koncepte antropologije mjesta i prostora
 10. prepoznati i nabrojati pojedince istaknute po teorijskim promišljanjima ili istraživanjima u antropologiji mjesta i prostora
 11. navesti i opisati primjere istraživanja mjesta i prostora u etnologiji i kulturnoj antropologiji
 12. analizirati procese tvorbe mjesta i prostora kao kulturom određenih konstrukata
 13. osmisliti i provesti jednostavno kvalitativno istraživanje koristeći koncepte antropologije mjesta i prostora
 14. poznavati i primijeniti smjernice Etičkog kodeksa Hrvatskog etnološkog društva pri istraživanju tema iz antropologije mjesta i prostora
 15. prikupljati i kritički analizirati literaturu o temama koje obuhvaća antropologija mjesta i prostora
 16. koristiti stručnu i znanstvenu literaturu u osmišljavanju i provođenju kvalitativnog istraživanja tema iz antropologije mjesta i prostora
Metode podučavanja
Kolegij se sastoji od predavanja i seminara. Na predavanjima se uz obrađivanje određene teme predviđaju kraće rasprave studenata. Na seminarima se potiče kritičko čitanje literature, usmeno izlaganje unaprijed pripremljenog teksta u zadanim vremenskim okvirima te rasprava o određenim temama (teorije, pojmovi, metodologija, studije slučaja). Za rasprave će se studenti pripremati zajednički unutar manjih grupa ili samostalno analizirajući zadane tekstove. U okviru seminarske nastave studenti će se pripremati te potom provesti terensko istraživanje, koristeći kvalitativne metode (intervju, sudjelovanje s promatranjem). Predviđeno je gostujuće predavanje, a ovisno o interesima studenata i posjet relevantnoj instituciji.
Metode ocjenjivanja
Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela. Pismenom ispitu mogu pristupiti studenti koji su bili redoviti na nastavi (toleriraju se dva izostanka s predavanja i dva izostanka sa seminara) i ispunili sve seminarske obaveze. Usmenom ispitu pristupa se nakon položenog pismenog ispita. Konačnu ocjenu čine: 1. Pismeni i usmeni ispit: 50% 2. Aktivnost u radu seminara i pismeni radovi (priprema za istraživanje, istraživanje, građa i rezultati istraživanja): 50%

Obavezna literatura
 1. Augé, M. 2001. Nemjesta. Uvod u moguću antropologiju supermoderniteta. Karlovac: Naklada DAGGK.
 2. Čapo, J. i V. Gulin Zrnić, ur. 2011. Mjesto, nemjesto : interdisciplinarna promišljanja prostora i kulture. Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku ; Ljubljana : Inštitut za antropološke študije, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti. (odabrana poglavlja)
 3. Feld, S. i K. H. Basso, ur. 1996. Senses of place. Santa Fe, New Mexico: School of American Research Advanced Seminar Series. (odabrana poglavlja)
 4. Gupta, A. i J. Ferguson, ur. 1997. Culture, Power, Place. Explorations in Critcal Anthropology. Durham, London: Duke University Press. (odabrana poglavlja)
 5. Hirsch, E. i M. O'Hanlon, ur. 1995. The Anthropology of Landscape. Perspectives on Place and Space. Oxford: Oxford University Press. (odabrana poglavlja)
 6. Low, S. M. i D. Lawrence-Zuniga, ur. 2003. The Anthropology of Space and Place : Locating Culture. Oxford, Malden, Mass.: Blackwell Publishing. (odabrana poglavlja)
Dopunska literatura
 1. Atkinson, D. et al., ur. 2008. Kulturna geografija : kritički rječnik ključnih pojmova. Zagreb: Disput
 2. Appadurai, Arjun. 1986. Theory in anthropology: Center and Periphery. Comparative Studies in Society and History, 28(2): 356-361.
 3. Appadurai, Arjun. 1988. Introduction : Place and Voice in Anthropological Theory. Cultural Anthropology, 3(1):16-20.
 4. Appadurai, Arjun. 1996. Modernity at Large. Cultural Dimensions of Globalization. Minnesota: University of Minnesota.
 5. Ashworth, G. J. i P. J. Larkham, ur. 1994. Building a new heritage: tourism, culture and identity in the new Europe. London: Routledge
 6. Bachelard, G. 2000. Poetika prostora. Zagreb: Ceres
 7. Belaj, V. 2008. Sacred Tripartite Structures in Croatia. U Space and Time in Europe : East and West, Past and Present, ur. M. Mencej, 305-319. Ljubljana: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta.
 8. Bender, B. 1993. Lanscape: Politics and Pespectives. Berg: Providence
 9. Boudon, P. 2006. O arhitektonskom prostoru. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti
 10. Brkljačić, M. i S. Prlenda, ur. 2006. Kultura pamćenja i historija. Zagreb: Golden marketing i Tehnička knjiga
 11. Casey, E. S. 1995. The Fate of Place: A Philosophical History. Berkely: Unversity of Californa Press
 12. Connerton, P. 2004. Kako se društva sjećaju. Zagreb: Antibarbarus (Biblioteka Electa)
 13. Cresswell, T. 2004. Place : a short introduction. Oxford: Blackwell Publishing
 14. Čapo Žmegač, J. 2002. Srijemski Hrvati. Etnološka studija migracije, identifikacije i interakcije. Zagreb: Durieux
 15. Čapo Žmegač, J., V. Gulin Zrnić i G. P. Šantek, ur. 2007. Etnologija bliskoga : poetika i politika suvremenih terenskih istrazivanja. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku ; Jesenski i Turk
 16. De Certeau, M. 2003. Invencija svakodnevice. Zagreb: Naklada MD
 17. Frykman, J. 2002. Place for Something Else: Analysing a Cultural Imaginary. Ethnologia Europaea 32(2): 47-68
 18. Frykman, J. i N. Gilje, ur. 2003. Being There. New Perspectives on Phenomenology and the Analysis of Culture. Lund: Nordic Academic Press
 19. Frykman, J. 2004. Making Sense of Memory: Monuments and Landscape in Croatian Istria. Ethnologia Europaea 33(2), 107-120
 20. Graham, B. i C. Nash, ur. 2000. Modern historical geographies. Harlow: Pearson
 21. Graham, B., ur. 1998. Modern Europe: Place, culture and identity. London: Arnold
 22. Graham, B., G. Ashworth i J. Tunbridge 1999. A Geography of Heritage: Power, Culture and Economy. London: Arnold
 23. Gulin Zrnić, V. 2009. Kvartovska spika : značenja grada i urbani lokalizmi u Novom Zagrebu. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku & Naklada Jesenski i Turk
 24. Gulin Zrnić, V. 2004. Moj dom: stvaranje mjesta u novozagrebačkom prostoru. Život umjetnosti : časopis za suvremena likovna zbivanja, 38(73): 40-53
 25. Gustafson, Per. 2001. Meanings of Place : Everyday experience and theoretical conceptualizations. Journal of Environmental Psychology, 21:5-16.
 26. Hubbard, P., R. Kitchin i G. Valentine 2003. Key Thinkers on Space and Place. London: Sage Publications
 27. Hjemdahl, K. M. 2002. History as a Cultural Playground. Ethnologia Europea, 32(2): 105-124
 28. Hjemdahl, K. M. i N. Škrbić Alempijević 2006. Kako "misliti u hodu" na proslavi Dana mladosti? Fenomenološki pristup Kumrovcu. U: Etnologija bliskoga: poetika i politika suvremenih terenskih istraživanja, ur. J. Čapo Žmegač, V. Gulin Zrnić i G. P. Šantek, 139-165. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, Naklada Jesenski i Turk
 29. Kokot, Waltraud. [s. a.] Culture and Space : anthropological approaches., http://www.uni-hamburg.de/ethnologie/es_9_1_artikel1.pdf
 30. Kozorog, M. 2009. Prostori turizma. U Antropologija turistične destinacije v nastajanju : prostor, festivali in lokalna identiteta na Tolminskem, 37-68. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
 31. Lefebvre, H. 1991. The production of space. Oxford: Donald Nicholson-Smith Blackwell
 32. Lipovac, N. 1997. Space and place. Prostor, 13(1): 1-34
 33. Lončar, Sanja. 2014. Što i kako s Banijom ili Banovinom dva desetljeća poslije? Baština, sjećanje i identitet na prostorima stradalima u Domovinskome ratu (1991. – 1995.). U: Ponovno iscrtavanje granica: transformacije identiteta i redefiniranje kulturnih regija u novim političkim okolnostima, ur. M. Belaj, Z. Čiča, T. Poreta i N. Škrbić Alempijević. Zagreb, Hrvatsko etnološko društvo, Slovensko etnološko društvo. (u postupku objavljivanja)
 34. Low, S. M. 2000. On the plaza : the politics of public space and culture. Austin: University of Texas Press
 35. Low, S. M. i N. Smith 2005. The politics of public space. London: Routledge
 36. Low, S. M., D. Taplin i S. Scheld 2005. Rethinking Urban Parks : public space and cultural diversity. Austin: University of Texas Press
 37. Low, S. M., D. Taplin i S. Scheld 2005. Anthropological Methods for Assessing Cultural Values. U Rethinking Urban Parks : public space and cultural diversity, 175-193
 38. Low, S. M. i V. Gulin Zrnić, ur. 2006. Promišljanje grada : studije iz nove urbane antropologije. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk
 39. Low, S. M. 2006. Smještanje kulture u prostor : Društvena proizvodnja i društveno oblikovanje prostora u Kostarici. U Promišljanje grada : studije iz nove urbane antropologije, ur. S. M. Low i V. Gulin Zrnić, 91-123. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk
 40. Massey, D. 1994. Space, place and gender. Cambridge: Poliy Press
 41. Marić, M. i O. Grgurević 2007. Krajobraz – suvremena europska kretanja, slovenski model i iskustva, stanje u Hrvatskoj. Prostor, 34(2):272-281
 42. Mencej, M., ur. 2008. Space and time in Europe : East and West, Past and Present. Ljubljana: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta
 43. Mountcastle, A. i D. Danon. 2001. Coming „Home“ : Identity and place in post war Croatia. Narodna umjetnost : hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku, 38(1): 105-118
 44. Munro, Moira i Ruth Madigan. 1999. Negotiating Space in the Family Home. U At Home : An Anthropology of Domestic Space, ur. Irene Cieraad, 107-117. New York: Syracuse University Press
 45. Muraj, A. 1989. Živim znači stanujem : etnološka studija o kulturi stanovanja u žumberačkim Sošicama. Zagreb: Hrvatsko etnološko društvo, Zavod za istraživanje folklora; Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete v Ljubljani
 46. Pennartz, Paul J. J. 1999. Home : The Experience of Atmosphere. U At Home : An Anthropology of Domestic Space, ur. Irene Cieraad, 95-106. New York: Syracuse University Press
 47. Potkonjak, S. i T. Pletenac 2007. Grad i ideologija: „kultura zaborava na primjeru grada Siska. Studia ethnologica Croatica, 19(1): 171-197
 48. Povrzanović Frykman, M. 2002. Violence and the Re-discovery of Place. Ethnologia Europaea 32(2), 69-88
 49. Radić, A. 1936 (1897). Osnova za sabiranje i proučavanje građe o narodnom životu. U Sabrana djela dr. Antuna Radića I., 3-85. Zagreb: Seljačka sloga
 50. Rihtman-Auguštin, D. 1988. Etnologija naše svakodnevice. Zagreb: Školska knjiga
 51. Rihtman-Auguštin, D. 2000. Ulice moga grada : antropologija domaćeg terena. Beograd: Biblioteka XX vek
 52. Senjković, R. i I. Pleše, ur. 2004. Etnografije interneta. Zagreb: Institut za etnologiju i fokloristiku, Ibis Grafika
 53. Stewart, P. J. i A. Strathern, ur. 2003. Landscape, Memory and History. Anthropological Perspectives. London: Pluto Press.
 54. Škrbić Alempijević, N. i K. M. Hjemdahl, ur. 2006. O Titu kao mitu. Proslava Dana mladosti u Kumrovcu. Zagreb: FF Press i Srednja Europa
 55. Urry, J. 1995. Consuming places. London: Routledge
 56. Ursić, Sara. 2009. Mjesta i nemjesta u suvremenim konceptualizacijama prostora. Društvena istraživanja, 18(6):1131-1151
 57. Ward, Sally. 2003. On Shifting Ground : Changing Formulations of Place in Anthropology. Australian Journal of Anthropology, 14(1):80-97
 58. Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena (ZNŽO) 1896- . (monografije: Bukovica, Poljica, Trebarjevo, Kastavština, Kralje, Lobor, Samobor, Otok, Varoš, Prigorje, Vrbnik na otoku Krku). Zagreb: JAZU/HAZU
 59. Zlatar, A. 2008. Prostor grada, prostor kulture : eseji iz kulturne politike. Zagreb: Naklada Ljevak

Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 3. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 4. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 6. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 7. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 8. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 8. semestar
 9. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 10. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 11. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 12. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 13. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 14. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 15. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 16. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 17. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 18. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 19. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 20. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 21. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 22. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 23. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 24. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 25. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 26. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 27. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 28. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
 29. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar