Naziv
Glotodidaktika
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS
5
Šifra
125577
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Ovladavanje temeljnim znanjima, vještinama i stavovima iz područja glotodidaktike i načinima njihove primjene u nastavi.
Sadržaj
 1. Terminologija: definiranje temeljnih pojmova
 2. Glavni pristupi i metode XX. stoljeća.
 3. Glavni pristupi i metode XX. stoljeća.
 4. Kurikulum, silab, program, analiza potreba.
 5. Kultura i civilizacija, kulturalni znak, stereotip, simbol.
 6. Interkulturalnost u poučavanju stranoga jezika, interkulturalno obrazovanje, književnost u učenju stranoga jezika.
 7. ZEROJ i njegovi instrumenti (EJP, Autobiografija jezičnih susreta)
 8. Rano učenje stranih jezika.
 9. Učenje stranoga jezika u adolescentskoj dobi
 10. Poučavanje odraslih.
 11. Udžbenici talijanskoga kao SJ, kriteriji za vrednovanje.
 12. Seminarski radovi
 13. Seminarski radovi
 14. Seminarski radovi
 15. Seminarski radovi

Ishodi učenja
 1. Definirati glotodidaktiku kao interdisciplinarnu znanstvenu disciplinu.
 2. Opisati i usporediti metode učenja i poučavanja stranih jezika kroz povijest.
 3. Definirati ključne pojmove na kojima se temelji suvremena nastava stranih jezika.
 4. Objasniti načine poučavanja jezičnih znanja i receptivnih i produktivnih jezičnih vještina.
 5. Objasniti odnos jezika i kulture te definirati pojam interkulturalnosti i načine njena kontrastivnog poučavanja
Metode podučavanja
Predavanja, video, grupne diskusije, power point prezentacije, izlaganja, seminarski zadaci problemskog tipa.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjivanje izlaganja seminarskih radova prema unaprijed utvrđenim kriterijima dostupnim na Omegi.
Usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Balboni P. (2005), Le sfide di Babele, UTET, Torino (odabrana poglavlja)
 2. Balboni P. (2014), Didattica dell’italiano come lingua seconda e straniera, Bonacci, Roma (odabrana poglavlja)
 3. Chini M. e Bosisio C. (ur.) (2014), Fondamenti di glotodidattica, Carocci, Roma (odabrana poglavlja)
 4. Mardešić S., Lutze-Miculinić M., Dizionario croato-italiano del linguaggio scolastico, Volume I, HFD, Zagreb, pp. 17-67
 5. Balboni P. (2020), Raccontare la civiltà italiana agli stranieri: letteratura, storia, geografia, arte, musica, cinema, cucina in Insegnare la Civiltà italiana cona la C maiuscola (ur. Marin T.), Edilingua, Roma, pp. 11-22
 6. Diadori P. (ur.) (2012),. Insegnare italiano a stranieri, Le Monnier, Firenze
 7. Diadori P., Palermo M., Troncarelli, D. (ur.) (2009), Manuale di didattica dell'italiano L2. Guerra, Perugia
Dopunska literatura
 1. Consiglio d'Europa (2002), Quadro comune europe odi riferimento per le lingue: apprendimento, insegnamento, valutazione. La Nuova Italia, Oxford
 2. Mezzadri. M. (2003), I ferri del mestiere. Guerra Edizioni, Soleil
 3. Dubravec Labaš, D. (2019), La letteratura nei manuali di lingua straniera, Sguardo sull'immaginario italiano. Aspetti linguistici, letterari e culturali, (ur. Moscarda Mirković E./ Habrle T), Università degli Studi 'Juraj Dobrila' di Pola, Pula, str. 69-83
 4. Dubravec-Labaš, D. (2021), Stereotipi, Interkulturalnost i učenje stranih jezika u Vlastiti identitet u tuđim očima, HSN, Zagreb, str. 56-82, 84-158.
 5. Balboni P. (1999), Dizionario di glottodidattica, Guerra Edizioni: Soleil (http://venus.unive.it/italslab/nozion/nozindic.htm)
 6. Vilke Prebeg, M. (1977), Uvod u glotodidaktiku, Školska knjiga, Zagreb
 7. Balboni P, Caon F. (2015). La comunicazione interculturale, Marsilio, Venezia Diadori P., Palermo M., Troncarelli, D. (ur.) (2009). Manuale di didattica dell'italiano L2, Guerra, Perugia

Izborni predmet na studijima
 1. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar