Naziv
Grčka filozofija I
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
3
Šifra
79579
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Seminar
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno odslušati za

Cilj
Seminar iz Grčke filozofije I ima upoznati studente sa središnjim pitanjima grčke filozofije do Platōna i sa sadržajem temeljnih grčkih filozofijskih tekstova u tome razdoblju. Seminar je velikim dijelom posvećen najranijim grčkim misliocima – tzv. predsokratovcima, pri čemu se posebna pažnja poklanja temeljnim pojmovima ranogrčkoga filozofijskog mišljenja: arkhe, psykhe, physis, kosmos, nus i logos. Dijelom se prikazuje život i misao Sōkrata, te njegov odnos prema sofistima. Težište se stavlja na studij Platōnove filozofije, koji se zasniva na dijalozima ranoga, srednjega i kasnoga razdoblja: Menōn, Politeia, Phaidōn, Symposion, Phaidar, Sophist. Istraživanje Platōnove filozofije prije svega pruža uvid u Platonōvo poimanje znanja kao moći ostvarenja istinitoga života, te u tome kontekstu rasvjetljuje odnos između umijeća obrazovanja i dijalektike. Propituje se odnos istine i privida, onoga što jest i onoga što nije, ideja i pojava.
Sadržaj
 1. Grčka filozofija u povijesti filozofije. Predsokratovci: sophia i philosophia. Mythos i logos. Povijesna predaja tekstova grčke filozofije. Filozofija i grčki jezik.
 2. Milećani: Tales, Anaksimen, Anaksimandar
 3. Pitagora i Pitagorovci
 4. Elejci: Ksenofan, Parmenid, Zenon, Melis
 5. Heraklit
 6. Empedoklo, Anaksagora
 7. Atomisti: Leukip i Demokrit
 8. Sofisti: Protagora, Gorgija, Antisten, Antifont
 9. Sokrat i Sokratovske škole (Kinici, Kirenjani, Megarani)
 10. Platonovo poimanje bitstva kao ideje. Osnovna svojstva ideja. Odnos ideja i fenomena (Politeja, Fedon, Simpozij, Parmenid, Sofist)
 11. Platonova dijalektika: stupnjevi dijalektičkog umijeća, međusobni odnos ideja, dijalektika kao najviše znanje. Filozofija i dijalektika (Politeja, Simpozij, Parmenid, Sofist, Politik, Fileb)
 12. Platonov nauk o duši: vidovi i moći duše, vrline duše, sustav duše, duša i tijelo, duša kao počelo života i počelo kretanja (Protagora, Gorgija, Politeja, Fedar, Fedon, Timej, Zakoni)
 13. Duševne moći razabiranja u Platona: osjet, predočavanje, pamćenje, uvjerenje, mnijenje, razumijevanje, znanje, umovanje (Politeja, Teetet)
 14. Platonova teologija i kozmologija: pojam boga i onog božanskog u Platona (Politeja, Simpozij, Politik, Timej), pojam svijeta, ustrojstvo svijeta i unutarsvjetskih bića (Timej)
 15. Platonovo učenje o prvotnim počelima (Testimonia Platonica, Parmenid, Sofist, Fileb, Politik, Zakoni)

Ishodi učenja
 1. Objasniti narav filozofijskih izvora ranih grčkih mislilaca, fragmenti i svjedočanstva
 2. Analizirati i komentirati fragmente Milećana
 3. Analizirati i komentirati fragmente pitagorovca Filolaja
 4. Analizirati i komentirati Heraklitove fragmente
 5. Analizirati i komentirati Parmenidov spjev
 6. Analizirati i komentirati fragmente Anaksagore, atomista i Empedokla
 7. Definirati i opisati temeljne pojmove Platonove filozofije
 8. Prikazati i protumačiti razliku između Platonova i predplatoničkog poimanja uzroka kretanja
 9. Analizirati i komentirati važnije Platonove dijaloge
 10. Izraditi pismeni rad na zadanu filozofijsku temu uz primjenu primarne i sekundarne literature i u skladu s načelima akademskog pisanja
Metode podučavanja
Nastavne metode: studentsko seminarsko izlaganje na zadanu temu i zajednička rasprava povodom toga izlaganja, zajedničko čitanje i tumačenje filozofijskog teksta pod vodstvom nastavnika, rasprava i razgovor na osnovi proučenog teksta pod vodstvom nastavnika Obveze studenata: redovito pohađanje nastave, pripremanje za nastavu čitanjem i proučavanjem zadane literature, aktivno sudjelovanje u nastavi tumačenjem pročitanog teksta, vođenjem rasprave i razgovora, te seminarskim izlaganjem na zadanu temu, pisanje kraćih seminarskih radova i završnog seminarskog rada na zadanu temu, priprema za kolokvij
Metode ocjenjivanja
pregled seminarskih radova i konzultacije između nastavnika i studenata o seminarskim radovima, praćenje seminarskog izlaganja, praćenje pripremljenosti studenata za seminar kroz tumačenje teksta, raspravu i razgovor pod vodstvom nastavnika, pismeni ispit iz grčkoga filozfijskoga nazivlja, seminarski rad, pismeni i usmeni ispit na kraju ljetnoga semestra

Obavezna literatura
 1. Diels, H., Predsokratovci. Fragmenti I-II, Zagreb, 1983.
 2. Mikecin, I., Heraklit, Zagreb, 2013. / Despot, B., Tako kazuje Heraklit, Efežanin, Zagreb, 2005. / Despot, B., Vidokrug apsoluta, Zagreb, 2008., str. 395-429 / Heraklit. Svjedočanstva i fragmenti, prev. N. Majnarić, Zagreb, 1951.
 3. Ježić, M., Mišljenje i riječ o bitku, Zagreb, 1989., poglavlje: Parmenid: O prirodi, str. 11-28.
 4. Platon, Fedon, Zagreb, 1996.
 5. Platon, Menon, Kruzak, Zagreb, 1997.
 6. Platon, Gozba, u: Dukat, Zdeslav, Eros i Filia, Demetra, Zagreb, 1996. / Symposion (prev. Franjo Petračić), Logos, Split, 1981. (11897.)
 7. Platon, Država, Jurčić, Zagreb, 1997.
 8. Platon, Fedar (prev. F. Petračić), Jurčić, Zagreb, 1997. (pretisak djela Phaidros iz 1894.)
 9. Platon, Sofist (prev. Milivoj Sironić), u: Platon, Protagora; Sofist, Naprijed, Zagreb, 1975.
Dopunska literatura
 1. Guthrie, W. K . C., Povijest grčke filozofije, Zagreb, 2005-2007.
 2. Platon, Gorgija, Kultura, Beograd, 1968.
 3. Barbarić, D., Ideja dobra. Platonova Politeia VI i VII, Zagreb, 1995.
 4. Ksenofont, Uspomene o Sokratu, Beograd, 1980.
 5. Žunjić, S., Fragmenti elejaca, Beograd, 1984.
 6. Diogen Laertije, Životi i mišljenja istaknutih filozofa, Beograd, 1979.
 7. Praechter, Karl, Friedrich Ueberwegs Grundriss der Geschichte der Philosophie. Erster Teil: Die Philosophie des Altertums, Akademische Druck- und Verlagsanstalt, Graz, 1953.
 8. Johansen, Karsten Friis, A History of Ancient Philosophy from the Beginnings to Augustine, Routledge, London i New York, 1998.
 9. Platon, Protagora, u: Platon, Protagora; Sofist, Naprijed, Zagreb, 1975.
 10. Platon, Obrana Sokratova, Demetra, Zagreb, 2000. / Obrana Sokratova, Matica hrvatska, Zagreb, 2009.

Obavezan predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 3. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 4. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 5. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 6. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 7. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 8. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 9. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 10. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 11. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 12. Grčki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 13. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
 14. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 15. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 16. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 17. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 18. Latinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 19. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 20. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 5. semestar
 21. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 22. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 23. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 24. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 25. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 5. semestar
 26. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 27. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 28. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 29. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 30. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 31. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 32. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 33. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 34. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 35. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 36. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 37. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 38. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 39. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 40. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 41. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 42. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 43. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 44. Grčki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 45. Latinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 46. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 47. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 48. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 49. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 50. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 51. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 52. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 53. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 54. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar
 • Diplomski studij: Zimski semestar