Naziv
Grčka književnost arhajskoga i klasičnoga razdoblja
Organizacijska jedinica
Katedra za grčki jezik i književnost
ECTS bodovi
3
Šifra
51439
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznavanje s glavnim piscima i osnovnim književnim vrstama grčke književnosti arhajskog i klasičnog razdoblja. Pojmovno određenje grčke književnosti, periodizacija, generička raznolikost. Pregled povijesti grčke književnosti od najranijih pisanih spomenika do kraja klasičnoga razdoblja (323. pr. Kr.): epska poezija i specifičnosti usmene poezije (Homer, Heziod); rana lirika (elegija, jambografija, monodička i korska lirika, razlika između lirike u suvremenom i antičkom značenju riječi); počeci grčke proze (filozofi prirode i logografi 6. st. pr. Kr.); grčko kazalište, tragedija i komedija (Eshil, Sofoklo, Euripid; Aristofan; Aristotelova teorija o podrijetlu tih dviju vrsta); historiografija (Herodot, Tukidid); retorika i filozofija (Platon, Aristotel).
Sadržaj
 1. Pojmovno određenje grčke književnosti, periodizacija, generička raznolikost; tradicija grčke književnosti; počeci grčke pismenosti: mikenska civilizacija i linearno B pismo. Primjeri zapisa na tablicama.
 2. Epska poezija i specifičnosti usmene poezije; Homer i epska poezija prije njega; “homersko pitanje”. Odabrani ulomci iz Ilijade i Odiseje.
 3. Homerske himne i “mali Homer”; epski ciklus; Heziod i arhajska epika poslije njega; orijentalni utjecaji na grčku književost. Odabrani ulomci iz Boja žaba i miševa, Teogonije i Poslova i dana.
 4. Razlika između lirike u suvremenom i antičkom značenju riječi; jampska poezija; njezino podrijetlo; Arhiloh, Hiponakt, Semonid; pučka pripovjedna tradicija; Ezop i životinjska basna. Odabrani fragmenti Arhiloha i Hiponakta.
 5. Elegija od Kalina do Teognida; teme i rekurentni motivi; epigram i skolion. Odabrani ulomci iz Tirteja, Solona, Mimnerma i Teognida.
 6. Počeci grčke proze: jonska filozofija i logografija; Herodot. Odabrani ulomci iz Herodotove Povijesti.
 7. Melika; lezbička i jonska lirika; njihova tematika i metrička raznolikost. Odabrani fragmenti Sapfe, Alkeja i Anakreonta.
 8. Korska lirika: raznolikost korskih vrsta i njihov prigodni karakter. Odabrani ulomci iz Alkmana, Pindara i Bakhilida.
 9. Postanak dramskih vrsta; Aristotelova teorija o podrijetlu tragedije i komedije; kazalište i dramska natjecanja. Odabrani ulomci iz Aristotelove Poetike.
 10. Od korske lirike do tragedije: Eshil i njegovi prethodnici; pojam tragičnoga u antici i danas; satirska drama. Odabrani ulomci iz Agamemnona.
 11. Sofoklo, vrhunac klasične tragedije. Odabrani ulomci iz Kralja Edipa i Antigone.
 12. Euripid, tragedija novoga doba; “tragikomedije” i “melodrame”; Res i tragedija 4. st. pr. Kr. Odabrani ulomci iz Medeje i Helene.
 13. Epiharmo i sicilska komedija; tradicionalna trodioba atičke komedije; stara komedija: Aristofan, Kratin, Eupolid. Odabrani ulomci iz Žaba i Oblaka.
 14. Proza 5. i 4. st. pr. Kr. – historiografija (Tukidid, Ksenofont), filozofija (Platon, Aristotel), govorništvo (Demosten). Odabrani ulomci iz Tukidida i Demostena.
 15. Ponavljanje i priprema za ispit

Ishodi učenja
 1. prepoznati i opisati osnovne karakteristike grčke književnosti arhajskoga i klasičnoga razdoblja
 2. opisati povijesni i kulturni kontekst u kojem nastaju pojedine književne vrste
 3. navesti osnovne biografske i bibliografske podatke o obrađenim autorima
 4. objasniti specifičnosti i razvoj pojedinih književnih vrsta
 5. definirati razdoblja grčke književnosti
 6. samostalno pronalaziti potrebnu stručnu literaturu i pomagala na hrvatskom i na stranim jezicima te se njome ispravno koristiti
Metode podučavanja
Predavanje, čitanje tekstova
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Salopek, D.; Sironić, M. "Grčka književnost", u: Povijest svjetske književnosti 2, ur. V. Vratović, str. 7-187, Zagreb 1977
 2. Lesky, A. Povijest grčke književnosti (prev. Z. Dukat), Zagreb 2001
 3. Bricko, M.; Novaković, D.; Salopek, D.; Šešelj, Z.; Škiljan, D.: Leksikon antičkih autora, ur. D. Škiljan, Zagreb 1996. (obrađivani autori)
Dopunska literatura
 1. Bowra, Maurice. Heroic Poetry. London 1952.
 2. Griffin, Jasper. Homer: The Odyssey. Cambridge 1999.
 3. Powell, Barry. Homer. Oxford 2004.

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 3. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 4. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 5. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 6. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 7. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 8. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 9. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 10. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 11. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 12. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 13. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 14. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
 15. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 16. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 17. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 18. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 19. Latinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 20. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 21. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 5. semestar
 22. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 23. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 24. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 25. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 26. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar