Naziv
Hindske jezične vježbe III
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
2
Šifra
66729
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
60
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za
Kolegij je potrebno upisati za

Cilj
Razvijanje jezične i komunikacijske kompetencije, uvježbavanje jezičnih struktura, usvajanje gramatičkoga gradiva
Sadržaj
 1. Ponavljanje gradiva iz prethodnog semestra
 2. Ponavljanje vokabulara: vještine, jezici, predmeti u školi...Hindski ekvivalenti hrvatskoga glagola "znati"
 3. U banci i pošti. Glagoli "željeti, htjeti" चाहना
 4. Zanimanja. Glagol "željeti" चाहना
 5. Zdravstveni savjeti. Glagol "morati" पड़ना
 6. Glagoli korišteni u opisivanju sportskih aktivnosti. Glagol "moći" सकना
 7. Trajno sadašnje i prošlo vrijeme
 8. Opis željezničke postaje i indijskoga "bazara". Glagoli दिखाई देना, सुनाई देना, नजर आना
 9. Apsolutivi kao prilozi, ponavljanje glagola "trebati" i "morati"
 10. Novogodišnje odluke, kakvo će sutra biti vrijeme? Buduće vrijeme.
 11. Denominativi (करना, होना)
 12. "Noć vještica". Glagol "činiti se" लगना
 13. Povratno-posvojna zamjenica अपना, čestice तो, भी, ही
 14. Složene postpozicije, veznici 1
 15. Ponavljanje gradiva. Priprema za ispit. Probni ispit

Ishodi učenja
 1. Student će moći:
 2. povezati gradivo usvojeno u prethodnom semestru s novim gradivom
 3. izraziti želje, htijenja i potrebe
 4. izraziti i opisati svoje sposobnosti
 5. opisati sliku koristeći se tovremenim trajnim participima zadanih glagola
 6. opisati planove za budućnost i meteorološke prilike
 7. konstruirati nezavisno-složene rečenice i jednostavne zavisno-složene rečenice
 8. analizirati i interpretirati kraće tekstove na hindskom jeziku
 9. samostalno se služiti dodatnim materijalima, udžbenicima i rječnicima
 10. samostalno sastaviti kraći tekst na hindskom jeziku na zadanu temu
Metode podučavanja
Usmeno iznošenje gradiva, korištenje audio i video materijala i prezentacija u power-pointu, interakcija sa studentima
Metode ocjenjivanja
Ocjenjuje se cjelokupan rad i zalaganje studenta tijekom semestra. Kolokvij, diktat, pismeni i usmeni ispit na kraju semestra

Obavezna literatura
 1. Kellog, S.H. (1955.), A Grammar of the Hindi Language, London, Routledge & Kegan Paul
 2. McGregor, R.S. (1972/1995.), Outline of Hindi Grammar, Oxford University Press
 3. Snell, R., Weightman, S. (1999.), Hindi, London, Hodder & Stoughton
Dopunska literatura
 1. Jain, U. R. (1995.), Introduction to Hindi Grammar, University of California at Berkley
 2. Bhatt, Sunil Kumar (2007). Hindi- A Complete Course for Beginners

Obavezan predmet na studijima
 1. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar