Naziv
Hindske jezične vježbe III
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
2
Šifra
66729
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
60
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za
Kolegij je potrebno upisati za

Cilj
Razvijanje jezične i komunikacijske kompetencije, uvježbavanje jezičnih struktura, usvajanje gramatičkoga gradiva
Sadržaj
 1. Ponavljanje gradiva iz prethodnog semestra
 2. Ponavljanje vokabulara: vještine, jezici, predmeti u školi...Hindski ekvivalenti hrvatskoga glagola "znati"
 3. U banci i pošti. Glagoli "željeti, htjeti" चाहना
 4. Zanimanja. Glagol "željeti" चाहना
 5. Zdravstveni savjeti. Glagol "morati" पड़ना
 6. Glagoli korišteni u opisivanju sportskih aktivnosti. Glagol "moći" सकना
 7. Trajno sadašnje i prošlo vrijeme
 8. Opis željezničke postaje i indijskoga "bazara". Glagoli दिखाई देना, सुनाई देना, नजर आना
 9. Apsolutivi kao prilozi, ponavljanje glagola "trebati" i "morati"
 10. Novogodišnje odluke, kakvo će sutra biti vrijeme? Buduće vrijeme.
 11. Denominativi (करना, होना)
 12. "Noć vještica". Glagol "činiti se" लगना
 13. Povratno-posvojna zamjenica अपना, čestice तो, भी, ही
 14. Složene postpozicije, veznici 1
 15. Ponavljanje gradiva. Priprema za ispit. Probni ispit

Ishodi učenja
 1. Student će moći:
 2. povezati gradivo usvojeno u prethodnom semestru s novim gradivom
 3. izraziti želje, htijenja i potrebe
 4. izraziti i opisati svoje sposobnosti
 5. opisati sliku koristeći se tovremenim trajnim participima zadanih glagola
 6. opisati planove za budućnost i meteorološke prilike
 7. konstruirati nezavisno-složene rečenice i jednostavne zavisno-složene rečenice
 8. analizirati i interpretirati kraće tekstove na hindskom jeziku
 9. samostalno se služiti dodatnim materijalima, udžbenicima i rječnicima
 10. samostalno sastaviti kraći tekst na hindskom jeziku na zadanu temu
Metode podučavanja
Usmeno iznošenje gradiva, korištenje audio i video materijala i prezentacija u power-pointu, interakcija sa studentima
Metode ocjenjivanja
Ocjenjuje se cjelokupan rad i zalaganje studenta tijekom semestra. Kolokvij, diktat, pismeni i usmeni ispit na kraju semestra

Obavezna literatura
 1. Kellog, S.H. (1955.), A Grammar of the Hindi Language, London, Routledge & Kegan Paul
 2. McGregor, R.S. (1972/1995.), Outline of Hindi Grammar, Oxford University Press
 3. Snell, R., Weightman, S. (1999.), Hindi, London, Hodder & Stoughton
Dopunska literatura
 1. Jain, U. R. (1995.), Introduction to Hindi Grammar, University of California at Berkley
 2. Bhatt, Sunil Kumar (2007). Hindi- A Complete Course for Beginners

Obavezan predmet na studijima
 1. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 3., 5. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar