Naziv
Hindske jezične vježbe V
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
2
Šifra
66733
Semestri izvođenja
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
60
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za
Kolegij je potrebno upisati za

Cilj
usavršavanje upotrebe od ranije poznatih i novih gramatičkih i sintaktičkih konstrukcija hindskog jezika u usmenoj i pisanoj komunikaciji
Sadržaj
 1. ponavljanje gradiva usvojenoga tijekom prethodnog semestra
 2. ईमानदारी का इनाम - leksička i gramatička obrada teksta, tematska diskusija.
 3. daljnje uporabe konjuktiva i participa
 4. दुकान में बातचीत - daljnje uporabe progresiva, kontinuativa i permisiva, tematska diskusija
 5. आज का भारत - leksička i gramatička obrada teksta, tematska diskusija.
 6. pasiv, vokabular vezan uz ustrojstvo države, pokrajine, grada
 7. देश के त्यौहार - leksička i gramatička obrada teksta, tematska diskusija,
 8. usvajanje novoga vokabulara vezanog uz blagdane i proslave
 9. महात्मा गाँधी - leksička i gramatička obrada teksta
 10. pisanje životopisa
 11. भारत की वेषभूषा - razgovor oodijevanju, ukrašavanju, daljnje uporabe participa
 12. बाजार का वर्णन - opis tržnice, zanimanja, poslovi, izgled ulice, grada
 13. izdavanje uputa, naredbi, davanje savjeta
 14. अभिनेता से इंटेर्व्यू - slušanje s razumijevanjem, prepričavanje događaja u kratkoj priči ili filmu
 15. ponavljanje semestralnog gradiva i priprema za ispit

Ishodi učenja
 1. Student će moći:
 2. koristiti stečeni leksik za razgovor o najvažnijim praznicima i proslavama
 3. koristiti stečeni leksik za razgovor o čovjekovoj vanjštini, odijevanju, položaju tijela
 4. koristiti stečeni leksik za razgovor o ustrojstvu države, pokrajine, grada
 5. koristiti stečeni leksik za razgovor o prehrani i načinima pripreme hrane
 6. koristiti stečeni leksik za razgovor o događajima u filmu ili kratkoj priči
 7. primjeniti i povezati poznate gramatičke i sintaktičke konstrukcije u novim nastavnim cjelinama
 8. sastaviti tekst srednje dužine o životu i postignućima pojedinca
Metode podučavanja
usmeno iznošenje nastavnog gradiva, audio i video prezentacije, korištenje prezentacija u power-pointu, vježbe slušanja, govorenja i pisanja, korištenje različitih dodatnih materijala sa svrhom obogaćivanja vokabulara, interakcija sa studentima
Metode ocjenjivanja
Diktat, kolokvij, usmena i pismena provjera na kraju semestra. U konačnu ocjenu ulazi i procjena nastavnika o zalaganju, redovitom radu i aktivnom sudjelovanju studenta u nastavi tijekom semestra.

Obavezna literatura
 1. MacGregor, R. S. (1997.), The Oxford Hindi-English Dictionary, Oxford ; Delhi : Oxford University Press
 2. Verma, S. K., Sahai, R. N. (2003.), Oxford English-Hindi dictionary, New Delhi ; Oxford : Oxford University Press
 3. Verma, S.K, Sahai, R.N. (1977.), The Oxford Progressive English-Hindi Dictionary, Oxford University Press
 4. Nespital, H. (1997.), A Dictionary of Hindi Verbs, Allahabad, Lokbharti Prakashan
 5. Kellog, S.H. (1955.), A Grammar of the Hindi Language, London, Routledge & Kegan Paul
 6. McGregor, R.S. (1972/1995.), Outline of Hindi Grammar, Oxford University Press
 7. Usha, R.J. (2007.), Advanced Hindi Grammar, University of California at Berkley
Dopunska literatura