Naziv
Hindske jezične vježbe VII
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
2
Šifra
52267
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
60
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za
Kolegij je potrebno upisati za

Cilj
ovladavanje stečenim leksičko - gramatičkim znanjima sa ciljem stjecanja jezične i komunikativne kompetencije, usvajanje novoga leksika kroz čitanje odabranih tekstova i slušanje audio-materijala. Cilj je proširiti vokabular studenata kako bi mogli izraziti svoje misli, stavove u usmenom i pisanom obliku.
Sadržaj
 1. Ponavljanje gradiva iz prethodnoga semestra
 2. Što bih napravio drugačije? Složeni kondicional
 3. Zabrane i dopuštenja. Permisivi
 4. Prijevod pjesme. Kontinuativ
 5. Konstrukcije s participima 1
 6. Prevođenje hindskoga teksta na hrvatski jezik. Proširivanje vokabulara
 7. Prepričavanje filma. Proširivanje vokabulara
 8. Denominativi 5
 9. Determinativi 3
 10. Prijevod kraćega teksta s hrvatskoga na hindski
 11. Konstrukcije s participima 2
 12. Tvorba imenica 1
 13. Tvorba pridjeva 1
 14. Onomatopejski glagoli, uzvici
 15. Ponavljanje gradiva. Priprema za ispit. Probni ispit

Ishodi učenja
 1. studenti će moći:
 2. objasniti i primjenjivati pravila uporabe glagolskih načina i vremena u hindskom jeziku
 3. samostalno konstruirati zavisno-složene rečenice
 4. ustanoviti sličnosti i razlike s uporabom glagolskih načina i vremena u hrvatskom jeziku
 5. analizirati i potom sažeti zahtjevnije tekstove.
 6. uz pomoć profesora ili rječnika razumjeti i tumačiti tekst u vezi s nekim temama iz društvenog i gospodarskog života.
 7. samostalno prevesti s hindskog na hrvatski i s hrvatskog na hindski jezik tekstove za koje nisu potrebna specifična stručna znanja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Snell, Rupert; Weightman, Simon (1989.), Hindi. A Complete Course for Beginners. Hodder & Stoughton
 2. Smith, Caldwell R; Weightman, S. C. R. (1994.), Introductory Hindi Course. The North India Institute of Language Study Society
 3. Bhatt, Sunil Kumar (2007.), Hindi. A Complete Course for Beginners. Living Language
 4. Snell, Rupert; Weightman, Simon (2016.), Complete Hindi. John Murray Learning ([1989.] Teach Yourself Hindi. Hodder Education, pretisak: 1989, 2003, 2010, 2016).
 5. Jain, Usha (2005.), Advanced Hindi Grammar. University of California at Berkeley
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 7. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar