Naziv
Antropologija turizma
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
51751
Semestri izvođenja
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
U okviru kolegija studenti se upoznaju s dosadašnjim razvojem antropologije turizma. Pritom usvajaju teorijsko znanje i upoznaju metodološke postavke antropologije turizma te razvijaju vještine kritičkog čitanja stručne literature. Usvojeno znanje studenti primjenjuju pri vlastitom istraživačkom radu, pri čemu je kolegij usmjeren prema razvijanju vještina samostalnog istraživanja te pismenog i usmenog oblikovanja njegovih rezultata.
Sadržaj
 1. predstavljanje sadržaja i ciljeva predmeta te obveza studenata
 2. znanstveni interes za turizam, etnologija i turizam, antropologija turizma; seminar: definiranje teme istraživanja i zadataka
 3. znanstveni interes za turizam, etnologija i turizam, antropologija turizma – nastavak
 4. dionici u turizmu
 5. povijesni razvoj turizma, turizam i mobilnost
 6. kultura na tržištu, komodifikacija kulture, autentičnost
 7. prikaz dosadašnjih istraživanja – prvi izvještaj
 8. domaćini – gosti, mi – Drugi, predstavljanje – načini i procesi, izvedba i turizam
 9. baština i turizam, UNESCO i turizam
 10. kulturna politika, kulturni turizam, ruralni turizam
 11. festivali i turizam
 12. turizam i održivost
 13. izlaganja – istraživanja
 14. izlaganja – istraživanja
 15. izlaganja – istraživanja; sažetak obrađenih tema, evaluacija kolegija

Ishodi učenja
 1. opisati i protumačiti kulturu svakodnevice na području Hrvatske i jugoistočne Europe
 2. izložiti i opisati povijest etnoloških i kulturnoantropoloških istraživanja
 3. primijeniti vještine učenja za nastavak studija na višoj razini
 4. izložiti i opisati povijest etnoloških i kulturnoantropoloških istraživanja turizma
 5. izložiti i pojasniti osnovne pojmove, teorijske postavke i pristupe u antropologiji turizma
 6. opisati povijesni razvoj turizma u svijetu i u Hrvatskoj
 7. dati primjere kulturnih praksi u turizmu, opisati ih i protumačiti
 8. predvidjeti i planirati stručno uključivanje etnologa i kulturnih antropologa u turizam
 9. izdvojiti i izraziti teze iz odabranih znanstvenih radova o turizmu, analizirati ih i diskutirati o njima
 10. osmisliti i provesti kvalitativno istraživanje odabrane turističke prakse
 11. u istraživanju odabrane turističke prakse primijeniti temeljne teorijske i metodološke koncepte te etičke standarde struke
 12. javno usmeno i pisano prezentirati rezultate istraživanja odabrane turističke prakse
 13. osmisliti i provesti jednostavno kvalitativno istraživanje
 14. poznavati i primijeniti temeljne etičke standarde struke
 15. primijeniti temeljne teorijske i metodološke koncepte u konkretnim istraživačkim situacijama
 16. planirati i provesti zadatke iz područja etnologije i kulturne antropologije u različitim sferama stručnog djelovanja, primjerice u muzejskoj i konzervatorskoj djelatnosti, u udrugama za očuvanje i obnovu lokalnih tradicija, u civilnom sektoru, u turizmu, u državnoj upravi i sl.
 17. javno usmeno i pismeno prezentirati rezultate istraživanja
 18. prepoznati i uvažavati kulturne različitosti
 19. koristiti se stranim jezicima u znanstvenom i stručnom radu i komunikaciji
 20. koristiti temeljne vještine u radu s računalima za stručne i znanstvene potrebe
Metode podučavanja
Predmet se izvodi u kombinaciji predavanja i seminara. Za seminarski dio nastave studenti čitaju tekstove povezane s tematikom predavanja te na satu izražavaju i analiziraju njihove teze i diskutiraju o njima. Tijekom semestra studenti provode samostalno terensko istraživanje (uz mentoriranje nastavnika); sredinom semestra izlažu dosadašnje rezultate, a krajem semestra predstavljaju svoje cjelokupno istraživanje i predaju završni izvještaj. U nastavi se koriste različita tehnička pomagala, a potrebni nastavni materijali dostupni su u sustavu Omega.
Metode ocjenjivanja
Konačnu ocjenu čini: - pismeni ispit: 50%; - aktivnost na nastavi (čitanje zadanih tekstova, sudjelovanje u raspravama), istraživanje, izvještaj sredinom semestra, završni izvještaj (izlaganje i izvještaj predan na Omegu): 50%. Pismeni dio ispita obuhvaća obveznu ispitnu literaturu te bilješke s predavanja i seminara. Od studenata se očekuje aktivno sudjelovanje u nastavi: redovito pohađanje nastave (dozvoljeno je izostati s 3 predavanja i s 3 seminara), čitanje zadanih tekstova, sudjelovanje u raspravama. Također, tijekom semestra provodi se samostalno istraživanje. Sredinom semestra potrebno je izložiti izvještaj o dosad provedenim istraživanjima, a krajem semestra izložiti i predati završni izvještaj. Pravo testiranja kolegija i izlaska na ispit stječe se izvršenjem svih obaveza na kolegiju. Studentima koji ne izvrše sve obaveze (uključivo s predajom završnog izvještaja do roka za predaju) onemogućuje se prijava ispita u Studomatu i izlazak na ispit.

Obavezna literatura
 1. TIMOTHY, Dallen J. 2011. "Tourism and the Politics of Heritage". U: Cultural Heritage and Tourism. An Introduction. Bristol – Buffalo – Toronto: Channel View Publications, 127–148.
 2. SALAZAR, Noel B. i Nelson H. H. Graburn. 2014. "Introduction. Toward an Anthropology of Tourism Imaginaries". U: Tourism Imaginaries. Anthropological Approaches, ur. Noel B. Salazar i Nelson H. H. Graburn. New York – Oxford: Berghahn Books, 1–28.
 3. SALAZAR, Noel. 2010. "From Local to Global (and Back): Towards Glocal Ethnographies of Cultural Tourism". U: Cultural Tourism Research Methods, ur. Greg Richards i Will Munsters. Oxfordshire – Cambridge: CAB International, 188–198.
 4. RIHTMAN AUGUŠTIN, Dunja. 1970. "Tradicionalna kultura i turizam. Dvije neiskorištene šanse". Dometi, 3 (6):4–11.
 5. NASH, Dennison. 2001. "The Anthropological Approach to Tourism: a Preliminary Assessment". U: Anthropology of Tourism. Oxford – New York – Tokyo: Pergamon, 79–93.
 6. McLAREN, Deborah. 2004. "Rethinking Tourism". U: Tourists and Tourism. A Reader, ur. Sharon Bohn Gmelch. Long Grove: Waveland Press, 443–456.
 7. GMELCH, Sharon Bohn. 2004. "Why Tourism Matters". U: Tourists and Tourism. A Reader, ur. Sharon Bohn Gmelch. Long Grove: Waveland Press, 3–21.
 8. CHAMBERS, Erve. 2000. "Tourism, Society, and the Political Economy". U: Native Tours. The Anthropology of Travel and Tourism. Long Grove: Waveland Press, 29–66.
Dopunska literatura
 1. BABU. S, Sutheeshna, Sitikantha MISHRA i Bivraj Bhusan PARIDA. 2008. Tourism Development Revisited. Concepts, Issues and Paradigms. New Delhi – Thousand Oaks – London – Singapore: Sage.
 2. BENDIX, Regina. 1989. "Tourism and Cultural Displays. Inventing Traditions for Whom?". Journal of American Folklore, 102 (404):131–146.
 3. DUDA, Igor. 2005. U potrazi za blagostanjem. O povijesti dokolice i potrošačkog društva u Hrvatskoj 1950-ih i 1960-ih. Zagreb: Srednja Europa.
 4. DEMONJA, Damir i Pavlo RUŽIĆ. 2010. Ruralni turizam u Hrvatskoj. S hrvatskim primjerima dobre prakse i europskim iskustvima. Zagreb: Meridijani – Institut za međunarodne odnose.
 5. ČORAK, Sanda i Vesna MIKAČIĆ, ur. 2006. Hrvatski turizam: plavo, bijelo, zeleno. Zagreb: Institut za turizam.
 6. COLEMAN, Simon i Mike CRANG, ur. 2002. Tourism. Between Place and Performance. New York – Oxford: Berghahn Books.
 7. CHAMBERS, Erve. 2000. Native Tours. The Anthropology of Travel and Tourism. Long Grove: Waveland Press.
 8. CHAMBERS, Erve, ur. 1997. Tourism and Culture. An Applied Perspective. Albany: State University of New York Press.
 9. BURNS, Peter M. i Marina NOVELLI. 2006. Tourism and Social Identities. Global Frameworks and Local Realities. Amsterdam: Elsevier.
 10. BURNS, Peter M. 2002. An Introduction to Tourism and Anthropology. London – New York: Routledge.
 11. BRUNER, Edward M. 2005. Culture on Tour. Ethnographies of Travel. Chicago – London: The University of Chicago Press.
 12. BOISSEVAIN, Jeremy, ur. 1996. Coping with Tourists: European Reactions to Mass Tourism. Providence – Oxford: Berghahn Books.
 13. PRICA, Ines i Željka JELAVIĆ, ur. 2009. Destinacije čežnje, lokacije samoće. Uvidi u kulturu i razvojne mogućnosti hrvatskih otoka. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku – Hrvatsko etnološko društvo.
 14. URRY, John. 2002. The Tourist Gaze. London – Thousand Oaks – New Delhi: Sage Publications.
 15. TIMOTHY, Dallen J. 2011. Cultural Heritage and Tourism. An Introduction. Bristol – Buffalo – Toronto: Channel View Publications.
 16. TIMM KNUDSEN, Britta i Anne MARIT WAADE, ur. 2010. Re-Investing Authenticity. Tourism, Place and Emotions. Bristol – Buffalo – Toronto: Channel View Publications.
 17. Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine. 2013. http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_05_55_1119.html.
 18. STASCH, Rupert. 2017. "Tourism". U: The Cambridge Encyclopedia of Anthropology, ur. F. Stein, S. Lazar, M. Candea, H. Diemberger, J. Robbins, A. Sanchez i R. Stasch. http://doi.org/10.29164/17tourism.
 19. SMITH, Valene L. i Maryann BRENT, ur. 2001. Hosts and Guests Revisited: Tourism Issues of the 21st Century. New York: Cognizant Communication Corp.
 20. SMITH, Valene L., ur. 1989. Hosts and Guests. The Anthropology of Tourism. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
 21. SMITH, Melanie K. i Mike ROBINSON, ur. 2006. Cultural Tourism in a Changing World: Politics, Participation and (Re)presentation. Clevedon – Buffalo – Toronto: Channel View Publications.
 22. SINGH, Tej Vir, ur. 2012. Critical Debates in Tourism. Bristol – Buffalo – Toronto: Channel View Publications.
 23. SHELLER, Mimi i John URRY, ur. 2004. Tourism Mobilities. Places to Play, Places in Play. London – New York: Routledge.
 24. SELWYN, Tom, ur. 1996. The Tourist Image. Myths and Myth Making in Tourism. Chichester – New York – Brisbane – Toronto – Singapore: John Wiley & Sons.
 25. SHEPHERD, Robert J. 2013. Faith in Heritage. Displacement, Development, and Religious Tourism in Contemporary China. Walnut Creek: Left Coast Press.
 26. SALAZAR, Noel B. i Kirin JAYARAM. 2016. Keywords of Mobility. Critical Engagements. New York – Oxford: Berghahn Books.
 27. SALAZAR, Noel B. i Nelson H. H. GRABURN. 2014. Tourism Imaginaries. Anthropological Approaches. New York – Oxford: Berghahn Books.
 28. RICHARDS, Greg i Wil MUNSTERS. 2010. Cultural Tourism Research Methods. Oxfordshire – Cambridge: CAB International.
 29. PRICA, Ines i Željka JELAVIĆ, ur. 2009. Destinacije čežnje, lokacije samoće. Uvidi u kulturu i razvojne mogućnosti hrvatskih otoka. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku – Hrvatsko etnološko društvo.
 30. PHILIMORE, Jenny i Lisa GOODSON, ur. 2004. Qualitative Research in Tourism. Ontologies, epistemologies and methodologies. London – New York: Routledge.
 31. PETROVIĆ LEŠ, Tihana i Tomislav PLETENAC, ur. 2006. Etnologija i kulturni turizam. Zagreb: Filozofski fakultet, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju.
 32. NOGUÉS-PEDREGAL, Antonio Miguel, Raúl TRAVÉ-MOLERO, Daniel CARMONA-ZUBIRI. 2017. "Thinking against 'Empty Shells' in Tourism Development Projects". Etnološka tribina, 40:88-108.
 33. NASH, Dennison, ur. 2007. The Study of Tourism. Anthropological and Sociological Beginnings. Oxford: Elsevier.
 34. NASH, Dennison. 2001. Anthropology of Tourism. Oxford: Pergamon.
 35. MacCANNELL, Dean. 1999. The Tourist. A New Theory of the Leisure Class. Berkeley – Los Angeles – London: University of California Press.
 36. LEW, Alan A, C. Michael HALL i Allan M. WILLIAMS. 2004. A Companion to Tourism. Malden – Oxford – Carlton: Blackwell Publishing.
 37. KIRSHENBLATT-GIMBLETT, Barbara. 1998. Destination Culture. Tourism, Museums, and Heritage. Berkeley – Los Angeles – London: University of California Press.
 38. KELEMEN, Petra i Nevena ŠKRBIĆ ALEMPIJEVIĆ. 2012. Grad kakav bi trebao biti. Etnološki i kulturnoantropološki osvrti na festivale. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk.
 39. KELEMEN, Petra i Sanja LONČAR. 2011. "'Obično' vs. 'atraktivno': kako priče o načinu života postaju dio turističke ponude". Studia ethnologica Croatica, 23:183–214.
 40. JELINČIĆ, Daniela Angelina. 2008. Abeceda kulturnog turizma. Zagreb: Meandar.
 41. JAMAL, Tazim i Mike ROBINSON, ur. 2009. The SAGE Handbook of Tourism Studies. London – Thousand Oaks – New Dehli – Singapore: Sage Publications.
 42. JAFARI, Jafar i Honggen XIAO, ur. 2016. Encyclopedia of Tourism. Springer.
 43. HORVAT, Božena, ur. 1999. Turizam u sociokulturološkoj perspektivi. Čitanka s izborom tekstova. Zagreb: Mikrorad – Ekonomski fakultet Zagreb.
 44. HANNAM, Kevin i Dan KNOX. 2011. Understanding Tourism. A Critical Introduction. London – Thousand Oaks – New Delhi – Singapore: Sage.
 45. GRANDITS, Hannes i Karin TAYLOR, ur. [urednici hrvatskog izdanja Igor Duda i Damir Agičić]. 2013. Sunčana strana Jugoslavije. Povijest turizma u socijalizmu. Zagreb: Srednja Europa.
 46. GMELCH, Sharon Bohn, ur. 2004. Tourists and Tourism. A Reader. Long Grove: Waveland Press.
 47. GETZ, Donald. 1991. Festivals, Special Events, and Tourism. New York: Van Nostrand Reinhold.
 48. DUDA, Igor. 2010. Pronađeno blagostanje. Svakodnevni život i potrošačka kultura u Hrvatskoj 1970-ih i 1980-ih. Zagreb: Srednja Europa.
 49. VUKONIĆ, Boris. 2005. Povijest hrvatskog turizma. Zagreb: Prometej.