Naziv
Hrvatska povijest 1918. - 1945.
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS
6
Šifra
51075
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
U središtu su proučavanja temeljni problemi položaja i razvitka Hrvatske i hrvatskog naroda od sloma Austro-Ugarske i stvaranja prve jugoslavenske države 1918. do propasti Kraljevine Jugoslavije 1941., zatim Drugi svjetski rat (1941.-1945.), stvaranje NDH i antifašistički pokret. Težište je na međuodnosu unutarnjih i međunarodnih okolnosti koje su presudno utjecale na razvoj hrvatskog društva u višenacionalnoj državnoj zajednici, s posebnim obzirom na politički, društveni i kulturni razvoj.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje, pregled najvažnijih izvora i dostupne literature. Dogovor o seminarskim obavezama, podjela tema za pismene radove.
 2. Posljedice Prvog svjetskog rata u hrvatskom društvu. Propast Austro-Ugarske. Nastanak i organizacija prve jugoslavenske države.
 3. Gubitak hrvatskog državnopravnog identiteta, centralizam i unitarizam. Različita gledišta o rješavanju nacionalnog pitanja, najvažnije političke stranke i njihovi programi.
 4. Seljački pokret do smrti Stjepana Radića. Seljačko-demokratska koalicija.
 5. Uspostava i značajke diktature kralja Aleksandra. Utjecaj međunarodnih čimbenika na položaj hrvatskog naroda i Hrvatske u međuratnom razdoblju.
 6. Ekonomska kriza tridesetih i njen utjecaj na hrvatsko društvo.
 7. Nastanak, razvoj i djelovanje ustaškog pokreta do početka Drugog svjetskog rata
 8. Razvitak urbanih središta i kulturni razvoj hrvatskog naroda; položaj i djelovanje Crkve u međuratnom razdoblju.
 9. Položaj manjina na hrvatskom prostoru u međuratnom razdoblju. Političko organiziranje Srba. Svetozar Pribićević.
 10. Banovina Hrvatska (1939.-1941).
 11. Slom Kraljevine Jugoslavije. Uspostava Nezavisne Države Hrvatske, uloga stranih faktora u njenom nastanku. HSS u novim prilikama.
 12. Ustroj NDH i njeno funkcioniranje. Stvaranje sustava terora; gospodarska potčinjenost silama Osovine.
 13. Nastanak i djelovanje antifašističkog pokreta. Utjecaj talijanske kapitulacije na zbivanja u Hrvatskoj, s posebnim naglaskom na Istru i Dalmaciju. Puč Vokić-Lorković.
 14. Završna faza Drugog svjetskog rata na hrvatskom prostoru. Stvaranje druge Jugoslavije na novim državnim, nacionalnim i društvenim osnovama, položaj Hrvatske i hrvatskog naroda u njoj.
 15. Demografske i materijalne posljedice rata.

Ishodi učenja
 1. Usvajanje znanja o temeljnim procesima hrvatske povijesti u drugoj polovini 20. i prvom desetljeću 21. stoljeća
 2. Razvijanje sposobnosti sagledavanja hrvatske suvremene povijesti u širem europskom i svjetskom kontekstu.
 3. Razvijanje vještine kritike izvora i njihova tumačenja.
 4. Razvijanje vještine prezentacije podataka usmenim izlaganjem i pismenim radom.
 5. Razvijanje vještine kritičkog vrednovanja totalitarnih režima i društvenih sustava.
Metode podučavanja
Nastava se ostvaruje na predavanjima i u seminarima. Seminarski rad podrazumijeva aktivno sudjelovanje studenata radom na raznim tipovima izvornog gradiva i literature. Studenti izrađuju manje pisane radove i vrše usmene prezentacije. Seminarski rad izborom tema i analiziranih izvora izravno korespondira sa predavanjima predviđenim za isti radni tjedan, i omogućuje aktivno sudjelovanje studenata te uvid u njihovo savladavanje predviđenog programa.
Metode ocjenjivanja
Predviđena je provjera znanja putem pismenog kolokvija u desetom radnom tjednu. Na kraju semestra se pismeno i usmeno polaže ispit. Za izlazak na usmeni dio ispita potrebno je položiti pismeni dio.

Obavezna literatura
 1. BANAC, Ivo, Nacionalno pitanje u Jugoslaviji. Porijeklo, povijest, politika, Globus, Zagreb 1988.
 2. BOBAN, Ljubo, Hrvatske granice 1918-1993., Školska knjiga-HAZU, Zagreb, 1995., str. 1-51.
 3. DUKOVSKI, Darko, Istra i Rijeka u prvoj polovici 20. stoljeće (1918-1947), Leykam international, Zagreb, 2010.
 4. GOLDSTEIN, Ivo, Hrvatska 1918-2008., EPH Liber, Zagreb, 2008., 3-406.
 5. MATKOVIĆ, Hrvoje, Povijest Jugoslavije. Hrvatski pogled, P.I.P. Pavičić, Zagreb 1998., str. 27-270.
 6. JAKIR, Aleksandar, Dalmacija u međuratnom razdoblju 1918.-1941., Leykam international, Zagreb, 2018.
Dopunska literatura
 1. BOBAN, Ljubo, Mačke i politika Hrvatske seljačke stranke. Iz hrvatskog nacionalnog pitanja I/II, Liber, Zagreb, 1974.
 2. BOBAN, Ljubo, Svetozar Pribićević u opoziciji (1928-1936), Sveučilište u Zagrebu Institut za hrvatsku povijest, Zagreb, 1973.
 3. MATIJEVIĆ, Zlatko, Slom politike katoličkog jugoslavenstva: Hrvatska pučka stranka u političkom životu Kraljevine SHS (1919.-1929.), Hrvatski institut za povijest - Dom i svijet, Zagreb, 1998.
 4. MATKOVIĆ, Hrvoje, Svetozar Pribićević i Samostalna demokratska stranka do šestojanuarske diktature, Sveučilište u Zagrebu Institut za hrvatsku povijest, Zagreb, 1972.
 5. MATKOVIĆ, Hrvoje, Povijest Nezavisne Države Hrvatske, Naklada Pavičić, Zagreb, 2002.
 6. MATKOVIĆ, Hrvoje, Povijest Hrvatske seljačke stranke, Naklada Pavičić, Zagreb, 1999.
 7. RADELIĆ, Zdenko, Hrvatska seljačka stranka 1941.-1950., Hrvatski institut za povijest, Zagreb, 1996.
 8. SADKOVICH, Italija i ustaše: 1927.-1937., Golden marketing - Tehnička knjiga, Zagreb, 2010.
 9. ŠUTE, Ivica, Hrvatska povijest 1918.-1941., Leykam, International, Zagreb, 2019.
 10. TOMASEVICH, Jozo, Rat i revolucija u Jugoslaviji 1941-1945 Okupacija i kolaboracija, EPH: Novi Liber, Zagreb, 2010.

Obavezan predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
 2. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij, 5. semestar