Naziv
Hrvatska usmenoknjiževna retorika
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS
4
Šifra
170270
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Upoznati studente sa značajkama i osobitostima usmenoretoričkih žanrova, s poviješću zapisa i znanstvenoga proučavanja tih žanrova u hrvatskoj folkloristici i znanosti o književnosti. Upoznati studente s različitim teorijskim i metodološkim pristupima usmenoknjiževnoj retorici (folkloristički i retorički pristupi, fonostilistika, teorija govornih činova). Metodološki osposobiti studente za samostalno prikupljanje suvremenih usmenoretoričkih žanrova te za njihov stručni i znanstveni opis.
Sadržaj
 1. Usmenoknjiževna retorika: definiranje i pozicioniranje u odnosu na srodne usmenoknjiževne žanrove (ponajprije liriku i paremiologiju). Upute za izlaganje referata i izradu seminarskih radova (upute za terensko istraživanje ili odabir stručnoanalitičke teme).
 2. Proučavanje usmenoknjiževne retorike u hrvatskoj folkloristici i znanosti o književnosti. Teorijsko-metodološki pristupi (filološki, folkloristički, retorički, stilistički). Problem nazivlja (mali, sitni, jednostavni, govornički, retorički oblici/žanrovi).
 3. Povijesni pregled zapisa usmenoretoričkih žanrova od najranijih (dijelovi teksta Bašćanske ploče) do suvremenih (dječji folklor, navijački žanrovi, internetska komunikacija – netlore).
 4. Žanrovski sustav hrvatske usmenoknjiževne retorike. Problemi klasifikacije (semantički i asemantički žanrovi; fonosemantički i pragmasemantički; osnovni i hibridni; ilokucijski i perlokucijski). Folkloristički pristup usmenoknjiževnoj retorici. Problem govornih žanrova. Dječji folklor. Samostalni i nesamostalni žanrovi. Kazivači i zapisivači: emska i etska pozicija.
 5. Retorički i stilistički pristupi usmenoknjiževnoj retorici. Trijadni odnos: govornik-tekst-publika. Persuazivnost. Elementi argumentacije. Stilske figure i postupci u retoričkim žanrovima.
 6. Fonosemantički pristup usmenoknjiževnoj retorici. Fonetski simbolizam i fonološka ikoničnost. Motiviranost govornoga i pjesničkoga znaka. Onomatopeja i sinestezija. Primjena fonostilističkih metoda u analizi usmenoretoričkih žanrova.
 7. Pragmalingvistički pristup usmenoknjiževnoj retorici. Teorija govornih činova. Ilokucija i perlokucija. Uvidi pragmatike i analize diskursa. Načelo suradnje i Griceove maksime.
 8. Brojalički usmenoretorički žanrovi. Brojalica/brojalica u povodu i srodne dječje igre. Nabrajalice i nizalice. Brojalička poetika. Analiza odabranih primjera primjenom različitih teorijsko-metodoloških pristupa.
 9. Brzalice. Eufonija i njezini objektivni korelati (omjer samoglasnika i suglasnika, otvorenost slogova, suglasničke skupine). Primjena brzalica u rehabilitaciji govora i učenju jezika. Analiza odabranih primjera primjenom različitih teorijsko-metodoloških pristupa.
 10. Basma. Magijski govorni žanrovi i vjera u moć riječi. Apotropejska i egzorcistička funkcija basmi. Basma kao oblik narodne medicine i vjerovanja. Basma između fonosemantike i pragmatike. Analiza odabranih primjera primjenom različitih teorijsko-metodoloških pristupa.
 11. Pučke molitve/molitvice. Apokrifni temelji i utjecaj basmične poetike. Funkcija božanskoga i svetačkoga autoriteta. Suvremena terenska istraživanja. Analiza odabranih primjera primjenom različitih teorijsko-metodoloških pristupa.
 12. Blagoslov, kletva, psovka. Pragmatika optativnosti. Želja za prizivanjem dobra ili nanošenjem zla. Interferencije s drugim usmenoknjiževnim žanrovima (lirika, epika). Kletva kao narativni element. Analiza odabranih primjera primjenom različitih teorijsko-metodoloških pristupa.
 13. Zdravica. Hibridnost žanra: blagoslovi, epideiktički i ditirampski elementi. Srodni žanrovi: počasnice, napitnice. Kultura zdravica u različitim hrvatskim regijama. Analiza odabranih primjera primjenom različitih teorijsko-metodoloških pristupa.
 14. Rugalice i (samo)hvale. Tradicijski oblici i suvremene inačice. Dječje rugalice. Stadionsko-navijački žanrovi (bodrilice, hvalilice, pljuvalice). Rugalica, battle rap i hip-hop kultura. Analiza odabranih primjera primjenom različitih teorijsko-metodoloških pristupa.
 15. Sinteza rada na kolegiju. Studentska evaluacija: izlaganje najboljih seminarskih radova, ocjenjivanje uspješnosti terenskoga rada.

Ishodi učenja
 1. analizirati i interpretirati žanrove usmenoknjiževne retorike
 2. opisati, pravilno tumačiti, intepretirati i sintetizirati različite istraživačke aspekte (folkloristički, retorički, stilistički, pragmalingvistički) primijenjene na proučavanje usmenoretoričkih žanrova
 3. razlikovati usmenoretoričke od srodnih žanrova (npr. usmenolirskih ili paremioloških)
 4. osmisliti i samostalno, nakon seminarskih vježbi, izraditi plan terenskoga istraživanja
 5. definirati teorijska polazišta svoga istraživanja, argumentirati izbor istraživačkih metoda
 6. napraviti istraživanje (pronaći i izabrati kazivače ili kazivačice, snimiti i, prema pravilima struke, transkribirati materijal) te analizirati snimljeni materijal s jednoga aspekta ili interdisciplinarno
 7. izraditi seminarski rad u kojem će se opisati i pokazati rezultati istraživanja (teorijska polazišta, izbor metoda, snimljeni i transkribirani materijal, analiza tog materijala i komparacija s prethodnim istraživanjima)
Metode podučavanja
Predavanja i seminari; e-učenje; terenska nastava; mentorski rad.
Metode ocjenjivanja
Evaluacija istraživačkoga plana; ocjena samostalno izrađenoga seminarskoga rada.

Obavezna literatura
 1. Botica, Stipe, prir. 1995. Hrvatska usmenoknjiževna čitanka. Zagreb: Školska knjiga. (str. 259–277)
 2. Botica, Stipe. 2013. Povijest hrvatske usmene književnosti. Zagreb: Školska knjiga (str. 475–488)
 3. Čubelić, Tvrko. 1970. Usmena narodna retorika i teatrologija. Zagreb: s. n.
 4. Kekez, Josip. 1993. Naizred: Opis i izbor hrvatskih brojilica. Klek: Galerija „Stećak”.
 5. Kekez, Josip, prir. 1996. Poslovice, zagonetke i govornički oblici. Stoljeća hrvatske književnosti. Zagreb: Matica hrvatska. (str. 281–374)
 6. Marks, Ljiljana. 2011. „Pučke molitvice”. U Križi lete po nebu: molitvice iz Dubrovačkoga primorja, prema zapisima Ljilje Šimunović priredila Ljiljana Marks, 173–210. Dubrovnik: Matica hrvatska – ogranak Dubrovnik.
 7. Nikolić, Davor. 2015. „Mali, sitni, jednostavni, govornički ili jednostavno – retorički: povijest naziva i koncepata usmenoretoričkih žanrova u hrvatskoj folkloristici”. Narodna umjetnost 52 (2): 163–178.
 8. Nikolić, Davor. 2017. „U početku bijaše kletva: zapisi usmenoretoričkih žanrova i njihove interferencije s djelima pisane književnosti u dopreporodnom razdoblju hrvatske književnosti”. Croatica 41 (61): 357–378.
 9. Nikolić, Davor. 2019. Između zvuka i značenja: fonostilistički pristup hrvatskim usmenoretoričkim žanrovima. Zagreb: Disput.
Dopunska literatura
 1. Abrahams, Roger D. 1968. „Introductory remarks to a rhetorical theory of folklore”. Journal of American Folklore 81 (320): 143–158.
 2. Aristotel. 1989. Retorika. Preveo Marko Višić. Zagreb: Naprijed.
 3. Austin, J. L. 2014. Kako djelovati riječima. Prevela Andrea Milanko. Zagreb. Disput.
 4. Badurina, Lada et al., ur. 1999. Teorija i mogućnosti primjene pragmalingvistike. Zagreb; Rijeka: Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku.
 5. Bagić, Krešimir. 2012. Rječnik stilskih figura. Zagreb: Školska knjiga.
 6. Bašić, Elly. 1958. „Brojalica: melografski problem dječjeg poetskog stvaralaštva”. U Treći kongres folklorista Jugoslavije, ur. M. S. Lalević, 241–253. Cetinje: s. n.
 7. Bonifačić Rožin, Nikola. 1963. Narodne drame, poslovice i zagonetke. Pet stoljeća hrvatske književnosti, knjiga 27. Zagreb: Zora.
 8. Bošković-Stulli, Maja. 1978. „Usmena književnost”. U Maja Bošković-Stulli i Divna Zečević, Povijest hrvatske književnosti. Knj. 1, Usmena i pučka književnost, 7–353. Zagreb: Liber/Mladost.
 9. Botica, Stipe. 1998. „Hrvatska dobrovolja (napitnice, zdravice, popijevke)”. U Franjo Fancev: književni povjesničar i filolog; Zbornik radova sa znanstvenoga skupa, Zagreb - Zadar, 20.-22. ožujka 1997., ur. Tihomil Maštrović, 139–146. Zagreb/Zadar: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu et al.
 10. Botica, Stipe i Josipa Tomašić. 2012. „Molitvene pjesme i pučki književni fenomen”. U Sedmi neretvanski književni, znanstveni i kulturni susret: dr. fra Stanko Petrov - hrvatski franjevac, jezikoslovac, književnik, ur. Šešelj, Stjepan, 23–34. Opuzen, Zagreb: Neretvanska riznica umjetnina i inih vrijednosti; Hrvatska kulturna zaklada - Hrvatsko slovo.
 11. Čupković, Gordana. 2010. Zavijače i žuželice. Sarajevo: HKD Napredak Sarajevo; Zadar: HKD Napredak Zadar.
 12. Dragić, Marko. 2011. „Basme u hrvatskoj usmenoj retorici i izvedbi”. U Bałkański folklor jako kod interkulturowy, tom 1, ur. Joanna Rękas, 75–98. Poznań: Widavnictwo University Adam Mickiewicz.
 13. Guberina, Petar. 1967. Zvuk i pokret u jeziku. Zagreb: Zavod za fonetiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
 14. Hinton, Leanne, Johanna Nichols i John J. Ohala, ur. 1994. Sound Symbolism. Cambridge: Cambridge University Press.
 15. Jakobson, Roman i Linda Waugh. 1988. „Sound Shape of Language”. U Selected Writings of Roman Jakobson 8. Completion Volume One: Major Works 1976-1980, prir. Stephen Rudy, 1–315. Berlin/New York/Amsterdam: Mouton Publishers.
 16. Kekez, Josip. 1992. Hrvatski književni oikotip. Zagreb: ZAZNOK.
 17. Kupin, J. J. 1982. Tongue Twisters as a Source of Information About Speech Production. Bloomington: Indiana University Linguistics Club.
 18. Linguistic Politeness Research Group, ur. 2011. Discursive Approaches to Politeness. Berlin: De Gruyter Mouton.
 19. Marks, Ljiljana. 2013. „Hrvatske pučke molitvice: formulnost i metaforika”. U Tko to tamo ide: hrvatski prinosi XV. međunarodnom slavističkom kongresu, ur. Marija Turk, 243–254. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada i Hrvatsko filološko društvo.
 20. Nikolić, Davor. 2010. „Struktura i funkcija kletvi u usmenoj i pisanoj epici”. Narodna umjetnost 47 (2): 147–162.
 21. Nikolić, Davor. 2012. „Etimološke figure u molitvicama zbirke fra Stanka Petrova”. U Dr. fra Stanko Petrov - hrvatski franjevac, jezikoslovac, književnik, ur. Stjepan Šešelj, 97–106. Opuzen: Neretvanska riznica umjetnina i inih vrijednosti; Zagreb: Hrvatska kulturna zaklada – Hrvatsko slovo.
 22. Nikolić, Davor. 2013. „Fonostilistički opis hrvatske usmenoknjiževne retorike”. Doktorska disertacija u rukopisu. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. (disertacija obranjena 30. listopada 2013.)
 23. Nikolić, Davor. 2015. „Od fonostilistike do fonokritike: Pregled hrvatskih istraživanja i nove perspektive”. U Svijet stila, stanja stilistike, ur. Anera Ryznar. Zagreb: FFpress.
 24. Nikolić, Davor i Nikola Bakarić. 2016. „What Makes Our Tongue Twist? Computational Analysis of Croatian Tongue-Twisters”. Journal of American Folklore 129 (511): 43–54.
 25. Nuckolls, Janis B. 1999. „The Case for Sound Symbolism”. Annual Review of Anthropology 28: 225–252.
 26. Pintarić, Neda. 2002. Pragmemi u komunikaciji. Zagreb: Zavod za lingvistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
 27. Roper, Jonathan, ur. 2004. Charms and Charming in Europe. New York: Palgrave Macmillan.
 28. Roper, Jonathan, ur. 2009. Charms, Charmers and Charming: International Research on Verbal Magic. New York: Palgrave Macmillan.
 29. Sučić, Stjepan, prir. 1994. Gozbe i zdravice u hrvatskoj književnosti. Križevci: Zrinjevac.
 30. Šetka, Jeronim. 1970. „Hrvatska pučka religiozna poezija”. Kačić 3: 187–266.
 31. Škarić, Ivo. 2008. Temeljci suvremenoga govorništva. 3. izdanje. Zagreb: Školska knjiga.
 32. Užarević, Josip. 2012. Književni minimalizam. Zagreb: Disput.
 33. Vukelić, Deniver. 2014. „Uvod u klasifikaciju verbalne magije i verbalna magija u zapisanoj usmenoj hrvatskoj tradiciji”. Studia mythologica Slavica 17: 243–270.
 34. Vuletić, Branko. 2006. Govorna stilistika. Zagreb: FF press.
 35. Wilshire, Carolyn E. 1999. „The ‘Tongue Twister’ paradigm as a technique for studying phonological encoding”. Language and Speech 42 (1): 57–82.

Izborni predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Kroatistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 3. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar