Naziv
Hrvatski jezik za prevoditelje
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Španjolski
ECTS
4
Šifra
161123
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Lektorske vježbe
15

Cilj
Cilj ovog kolegija je da studente na osnovi općih pravila i konkretnih primjera prodube svoje znanje o pravopisnim, gramatičkim i stilističkim obilježjima hrvatskoga jezika s posebnim osvrtom na prevoditeljske potrebe. Upućuju se na sličnosti i razlike u pravopisnim i sintaktičkim rješenjima u hrvatskome i špamjolskome. Na nastavi se obrađuju i pojedinačni problemi pri prevođenju na hrvatski, pogotovo oni koji se odnose na prevođenje termina te leksikaliziranih i frazeologiziranih jezičnih struktura. Cilj je omogućiti samostalnu i uspješnu prilagodbu prevedenoga teksta svim zahtjevima hrvatske standardnojezične norme, razviti osjećaj za istančanu uporabu jezičnih sredstava s obzirom na funkcionalne stilove te potaknuti studente na ispravno služenje dostupnim jezičnim priručnicima.
Sadržaj
 1. temeljni pojmovi: književni jezik, standardni jezik, narječja, dijalekti; gramatika, pravopis, pravogovor, norma i stil; jezični priručnici u službi prevoditelja
 2. pravopis: veliko i malo slovo, kratice i oznake
 3. riječi iz drugih jezika: pravopisna prilagodba, izgovor, sklonidba
 4. sastavljeno i rastavljeno pisanje (načela tvorbe riječi), glasovne promjene, č, ć, dž, đ
 5. interpunkcijski i pravopisni znakovi, bibliografske jedinice, citati, upute za pisanje i oblikovanje rada; jezični savjeti (izbor)
 6. dvoglasnik ie (ije/je), glas j, pravogovor: naglasak i intonacija
 7. gramatička obrada prema vrstama riječi: sklonidba imenica i pridjeva; sročnost i slaganje
 8. sklonidba i uporaba zamjenica i brojeva; pravilna uporaba prijedloga i priloga
 9. pregled glagolskoga sustava; glagolske valencije
 10. osnove sintaktičke norme: veznici, pasiv i aktiv, red riječi, upravni i neupravni govor
 11. vremenska, područna i funkcionalna raslojenost leksika; domaće i strane riječi s osobitim osvrtom na španjolske posuđenice, internacionalizmi, sinonimi, homonimi; načela tvorbe riječi u hrvatskome
 12. utjecaj polaznoga jezika: kalkovi, eksplicitno i implicitno u jeziku, lažni prijatelji, frazeologizirane strukture; pleonazmi; dvojezična terminologija
 13. funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika: književnoumjetnički i razgovorni uz prikladne prijevodne predloške
 14. funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika: administrativni, znanstveni i publicistički uz prikladne prijevodne predloške
 15. tipologija pogrešaka u prijevodima sa španjolskoga; odlike dobroga prijevoda; priprema za ispit

Ishodi učenja
 1. Odslušani će predmet omogućiti studentu da: produbi već stečena znanja o hrvatskom jeziku ;
 2. uklopi znanje hrvatskog jezika u osnovne vještine prevođenja ;
 3. kritičnije i analitičnije pristupa vlastitom pisanju na hrvatskom ;
 4. odgovornije pristupa postavljenim zadacima;
 5. gradi osjećaj autorske odgovornosti prema vlastitome radu (izvorno napisanom tekstu ili prijevodu) ;
 6. prepozna i ispravi osnovne greške u korištenju hrvatskog u sklopu prevođenja;
 7. služi se rječnicima, referentnim djelima, te drugim pomagalima potrebnim za pravilno korištenje hrvatskog jezika u procesu prevođenja.
 8. povezati i uklopiti teorijska znanja i vještine iz prevođenja s već stečenima
 9. kritično i analitično pristupati konkretnom tekstu te uspješno analizirati tekstualne i izvantekstualne činjenice potrebne za kvalitetno prevođenje tekstova
Metode podučavanja
Predavanje, power-point prezentacije, vježbe uz aktivno sudjelovanje studenata.

Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit. Na formiranje završne ocjene utjecat će i uredno pohađanje kolegija te aktivnost tijekom nastave.

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij