Naziv
Arheologija eneolitika
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS
5
Šifra
117436
Semestri
zimski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Studenti sami obrađuju odabranu užu temu, proučavaju literaturu i potom svoj rad izlažu pred kolegama-studentima čime ih se privikava na javno izlaganje i obranu svojih stavova. Rad se predaje i u pismenom obliku čime ih se uvodi u osnove pisanja stručnih i znanstvenih radova.
Sadržaj
 1. Sadržaj predmeta čini proučavanje različitih aspekata života eneolitičkih zajednica, od prirodnog okolliša, organizacije naselja, izgradnje stambenih i drugih objekata, gospodarstva, trgovine, pokapanja, religioznosti, sagledanih na temelju arheološke građe. No, sadržaj nije unaprijed određen već se svaki semestar osmišljava novi ovisno o broju studenata, objavi novih rezultata istraživanja itd.
 2. Sadržaj predmeta čini proučavanje različitih aspekata života eneolitičkih zajednica, od prirodnog okolliša, organizacije naselja, izgradnje stambenih i drugih objekata, gospodarstva, trgovine, pokapanja, religioznosti, sagledanih na temelju arheološke građe. No, sadržaj nije unaprijed određen već se svaki semestar osmišljava novi ovisno o broju studenata, objavi novih rezultata istraživanja itd.
 3. Sadržaj predmeta čini proučavanje različitih aspekata života eneolitičkih zajednica, od prirodnog okolliša, organizacije naselja, izgradnje stambenih i drugih objekata, gospodarstva, trgovine, pokapanja, religioznosti, sagledanih na temelju arheološke građe. No, sadržaj nije unaprijed određen već se svaki semestar osmišljava novi ovisno o broju studenata, objavi novih rezultata istraživanja itd.
 4. Sadržaj predmeta čini proučavanje različitih aspekata života eneolitičkih zajednica, od prirodnog okolliša, organizacije naselja, izgradnje stambenih i drugih objekata, gospodarstva, trgovine, pokapanja, religioznosti, sagledanih na temelju arheološke građe. No, sadržaj nije unaprijed određen već se svaki semestar osmišljava novi ovisno o broju studenata, objavi novih rezultata istraživanja itd.
 5. Sadržaj predmeta čini proučavanje različitih aspekata života eneolitičkih zajednica, od prirodnog okolliša, organizacije naselja, izgradnje stambenih i drugih objekata, gospodarstva, trgovine, pokapanja, religioznosti, sagledanih na temelju arheološke građe. No, sadržaj nije unaprijed određen već se svaki semestar osmišljava novi ovisno o broju studenata, objavi novih rezultata istraživanja itd.
 6. Sadržaj predmeta čini proučavanje različitih aspekata života eneolitičkih zajednica, od prirodnog okolliša, organizacije naselja, izgradnje stambenih i drugih objekata, gospodarstva, trgovine, pokapanja, religioznosti, sagledanih na temelju arheološke građe. No, sadržaj nije unaprijed određen već se svaki semestar osmišljava novi ovisno o broju studenata, objavi novih rezultata istraživanja itd.
 7. Sadržaj predmeta čini proučavanje različitih aspekata života eneolitičkih zajednica, od prirodnog okolliša, organizacije naselja, izgradnje stambenih i drugih objekata, gospodarstva, trgovine, pokapanja, religioznosti, sagledanih na temelju arheološke građe. No, sadržaj nije unaprijed određen već se svaki semestar osmišljava novi ovisno o broju studenata, objavi novih rezultata istraživanja itd.
 8. Sadržaj predmeta čini proučavanje različitih aspekata života eneolitičkih zajednica, od prirodnog okolliša, organizacije naselja, izgradnje stambenih i drugih objekata, gospodarstva, trgovine, pokapanja, religioznosti, sagledanih na temelju arheološke građe. No, sadržaj nije unaprijed određen već se svaki semestar osmišljava novi ovisno o broju studenata, objavi novih rezultata istraživanja itd.
 9. Sadržaj predmeta čini proučavanje različitih aspekata života eneolitičkih zajednica, od prirodnog okolliša, organizacije naselja, izgradnje stambenih i drugih objekata, gospodarstva, trgovine, pokapanja, religioznosti, sagledanih na temelju arheološke građe. No, sadržaj nije unaprijed određen već se svaki semestar osmišljava novi ovisno o broju studenata, objavi novih rezultata istraživanja itd.
 10. Sadržaj predmeta čini proučavanje različitih aspekata života eneolitičkih zajednica, od prirodnog okolliša, organizacije naselja, izgradnje stambenih i drugih objekata, gospodarstva, trgovine, pokapanja, religioznosti, sagledanih na temelju arheološke građe. No, sadržaj nije unaprijed određen već se svaki semestar osmišljava novi ovisno o broju studenata, objavi novih rezultata istraživanja itd.
 11. Sadržaj predmeta čini proučavanje različitih aspekata života eneolitičkih zajednica, od prirodnog okolliša, organizacije naselja, izgradnje stambenih i drugih objekata, gospodarstva, trgovine, pokapanja, religioznosti, sagledanih na temelju arheološke građe. No, sadržaj nije unaprijed određen već se svaki semestar osmišljava novi ovisno o broju studenata, objavi novih rezultata istraživanja itd.
 12. Sadržaj predmeta čini proučavanje različitih aspekata života eneolitičkih zajednica, od prirodnog okolliša, organizacije naselja, izgradnje stambenih i drugih objekata, gospodarstva, trgovine, pokapanja, religioznosti, sagledanih na temelju arheološke građe. No, sadržaj nije unaprijed određen već se svaki semestar osmišljava novi ovisno o broju studenata, objavi novih rezultata istraživanja itd.
 13. Sadržaj predmeta čini proučavanje različitih aspekata života eneolitičkih zajednica, od prirodnog okolliša, organizacije naselja, izgradnje stambenih i drugih objekata, gospodarstva, trgovine, pokapanja, religioznosti, sagledanih na temelju arheološke građe. No, sadržaj nije unaprijed određen već se svaki semestar osmišljava novi ovisno o broju studenata, objavi novih rezultata istraživanja itd.
 14. Sadržaj predmeta čini proučavanje različitih aspekata života eneolitičkih zajednica, od prirodnog okolliša, organizacije naselja, izgradnje stambenih i drugih objekata, gospodarstva, trgovine, pokapanja, religioznosti, sagledanih na temelju arheološke građe. No, sadržaj nije unaprijed određen već se svaki semestar osmišljava novi ovisno o broju studenata, objavi novih rezultata istraživanja itd.
 15. Sadržaj predmeta čini proučavanje različitih aspekata života eneolitičkih zajednica, od prirodnog okolliša, organizacije naselja, izgradnje stambenih i drugih objekata, gospodarstva, trgovine, pokapanja, religioznosti, sagledanih na temelju arheološke građe. No, sadržaj nije unaprijed određen već se svaki semestar osmišljava novi ovisno o broju studenata, objavi novih rezultata istraživanja itd.

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći objasniti moguće uzroke i mehanizme promjena na prijelazu iz kamenog u metalno doba
 2. Studenti će moći objasniti različite tehnološke, gospodarske, socijalne, duhovne procese koji utječu na razvoj eneolitičkih zajednica na određenom području
 3. Moći će prikupiti i interpretirati arheološke podatke referirajući se na aktualne spoznaje o eneolitičkom načinu života i teorije o nastanku u razvoju metalurgije
 4. Moći će se kritički osvrnuti na kronološki i tipološki položaj arheološke građe unutar postojećih eneolitičkih kronologija i tipologija za različita područja Europe i Hrvatske
 5. Moći će prezentirati svoja saznanja o određenoj eneolitičkoj temi ostalim studentima
 6. Moći će napisati seminarski rad sa svim parametrima stručnoga rada
Metode podučavanja
Student uz konzultacije s nastavnikom odabire temu, traži prikladnu literaturu te oblikuju pp prezentaciju. Usmeno izlaže i brani svoju temu pred ostalim studentima, o njoj se raspravlja. Na temelju svega toga oblikuje rad kao pisani stručni rad praćen znanstvenom aparaturom.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjuje se usmeno izlaganje uz power point prezentaciju te pismeno oblikovan seminarski rad praćen znanstvenom aparaturom.

Obavezna literatura
 1. Literatura nije unaprijed predviđena ni zadana već studenti sami uz savjetovanje s nastavnikom pronalaze literaturu za odabranu temu seminarskog rada.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij