Naziv
Fotografija u Hrvatskoj do 1945.
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS
5
Šifra
198919
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Cilj predmeta je upoznati studente s fotografijom u Hrvatskoj do 1945., ključnim pojavama i autorskim osobnostima te specifičnostima i razvojem medija kroz sagledavanje građe u širem povijesnom, društvenom i kulturnom kontekstu.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje. Obilježja fotografskog medija i kratka povijest.
 2. Istraživanje fotografije – izazovi i metodologija.
 3. Fotografske tehnike. Posjet Hrvatskom državnom arhivu i upoznavanje s povijesnim tehnikama.
 4. Fotografija u 19. stoljeću: od putujućih fotografa do prvih stalnih ateliera i afirmiranja medija.
 5. Amaterska fotografija u Hrvatskoj - od prvih fotoamatera do klubova.
 6. Profesionalni atelieri i društvena kronika.
 7. Profesionalna i amaterska fotografije prije Prvoga svjetskog rata, slikari fotografi.
 8. Kolokvij.
 9. Izložbe i fotografski časopisi kao medij afirmiranja fotografije i umrežavanja fotografa. Nove tendencije u hrvatskoj fotografiji početkom 1930-ih i izložba "Film und Foto".
 10. Reportažna fotografija i ilustrirani tisak.
 11. Fotografija 1930-ih.
 12. Smrt u fotografiji 19. i 20. stoljeća.
 13. Tijelo u fotografiji između dva svjetska rata: od akta do plesne i sportske fotografije.
 14. Fotografija 1940-ih. Ratna fotografija. Zaključna razmatranja.
 15. Kolokvij.

Ishodi učenja
 1. imenovati, objasniti i koristiti ključne pojmove vezane uz fotografski medij
 2. prepoznati i definirati različite pojave koje su obilježile hrvatsku fotografiju do 1945.
 3. usporediti i kontekstualizirati događanja u hrvatskoj fotografiji s onima u inozemstvu
 4. analizirati i interpretirati fotografije kao slojevite vizualne činjenice
 5. kritički koristiti primarne i sekundarne izvore vezane uz fotografiju
Metode podučavanja
Predavanja, seminari, samostalni zadaci, mentorski rad.
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit (dva kolokvija tijekom nastave), seminarski rad.

Obavezna literatura
 1. Fotografija u Hrvatskoj 1848. – 1951., ur. Vladimir Maleković, Zagreb: Muzej za umjetnost i obrt, 1994. (odabrana poglavlja)
 2. Nada Grčević, Fotografija devetnaestog stoljeća u Hrvatskoj, Zagreb: Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, 1981. (odabrana poglavlja)
 3. Želimir Koščević, U fokusu: ogledi o hrvatskoj fotografiji, Zagreb: Školska knjiga, 2006. (odabrana poglavlja)
 4. Lovorka Magaš, "Izložba Deutscher Werkbunda Film und Foto na zagrebačkoj Međunarodnoj fotografskoj izložbi i hrvatska fotografija početkom 1930-ih", u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 34, 2010., 189–200.
 5. Lovorka Magaš Bilandžić, Foto Tonka − Tajne ateliera društvene kroničarke, Zagreb: Galerija Klovićevi dvori, Odsjek za povijest hrvatskog kazališta HAZU, 2015.
 6. Sandi Bulimbašić, Lovorka Magaš Bilandžić, "Politički, kulturni i društveni život međuratnog Splita kroz objektiv profesionalnih fotografa", u: Split i Vladan Desnica 1918.−1945. Zbornik radova s Desničinih susreta 2015., ur. Drago Roksandić, Ivana Cvijović Javorina, Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2016., 21−60.
 7. Lovorka Magaš Bilandžić, "Ceremonija sprovoda u hrvatskoj reportažnoj fotografiji i tiskanim medijima između dva svjetska rata", u: Čovjek i smrt. Teološki, filozofski, bioetički i društveni pristup, ur. Ivan Markešić, Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Hrvatsko katoličko sveučilište, Udruga Posmrtna pripomoć, 2017., 379–414.
 8. Lovorka Magaš Bilandžić, "Desetletje pluralizmov: fotografija v Kraljevini Jugoslaviji", u: Na robu: vizualna umetnost v Kraljevini Jugoslaviji 1929–1941, ur. Marko Jenko, Beti Žerovc, Ljubljana: Moderna galerija, 2019., 320–367.
 9. Marija Tonković, Franjo Mosinger, Zagreb: Muzej za umjetnost i obrt, 2002.
 10. Marija Tonković, "Pretpovijest reportažne fotografije u Hrvatskoj", u: Život umjetnosti, 74–75, 2005., 110–123.
 11. Marija Tonković, Đuro Janeković: fotografije: Doživjeti Zagreb 1930-ih, Zagreb: Muzej za umjetnost i obrt, 2009.
 12. Marija Tonković, "Fotografija 30-ih godina", u: Moderna umjetnost u Hrvatskoj 1898. – 1975., Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 2012., 186–219.
 13. Prezentacije dostupne na Sustavu učenja na daljinu Omega i zbirka radnih materijala i članaka koju će studenti dobiti na nastavi.
Dopunska literatura
 1. Arte Miracolosa: Stoljeće fotografije u Rijeci, ur. Edvin Dubrović, Rijeka: Izdavački centar Rijeka, 1995.
 2. Goran Borčić, Povijest pisana svjetlom – Split od Prisce do Adriane, Split: Muzej grada Splita, 2013.
 3. Gisèle Freund, Fotografija i duštvo, Zagreb: Grafički zavod Hrvatske, 1981.
 4. Mladen Grčević, Umjetnička fotografija u Hrvatskoj 1890. – 1940.: Fenomen zagrebačke škole. Reprint originalnog rukopisa iz 1965., Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, 1997.
 5. Hrvoje Gržina, Identifikacija, zaštita i čuvanje fotografija, Zagreb: Crescat, 2016.
 6. Juliet Hacking, Photography: The Whole Story, London: Prestel, 2012.
 7. Ian Jeffrey, Photography: A Concise History, London: Thames&Hudson, 1989.
 8. Duško Kečkemet, Fotografija u Splitu 1859. – 1990., Split: Marjan tisak, 2004.
 9. Jay Ruby, Secure the Shadow: Death and Photography in America, Cambridge: MIT Press, 1995.
 10. Marija Tonković, Židovi fotografi, Zagreb: Židovska općina, 2004.
 11. Mary Warner Marien, Photography: A Cultural History, London: Laurence King Publishing, 2002.

Izborni predmet na studijima
Stari studiji
 1. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 2. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar
 3. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 5. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 6. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 7. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 9. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 10. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 11. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 12. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 13. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 14. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 15. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 16. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar
 17. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 18. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 19. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 20. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 21. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 22. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 23. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 24. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 25. Povijest umjetnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 26. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 27. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 28. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 29. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Novi i reformirani studiji
 1. Digitalna lingvistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar
 2. Romistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar