Naziv
Srednjovjekovna umjetnost Venecije
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS
5
Šifra
198916
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Kolegij ima za cilj upoznati studente sa srednjovjekovnom umjetnosti Venecije i njezine lagune u razdoblju od 11. do 15. stoljeća, te njezinim utjecajima i odrazima na umjetnost Istočne obale Jadrana, kroz komparativnu analizu i interpretaciju spomeničke građe, kao i boljem razumijevanju povijesno-kulturnih veza dviju obala Jadrana u navedenome razdoblju. Studenti će dobiti pregled romaničkih i gotičkih spomenika u Veneciji, pri čemu će nastojait objasniti i njihov društveno-povijesni kontekst nastanka.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje
 2. Venecija u ranom, zrelom i kasnom srednjem vijeku
 3. Urbanistički razvoj grada Venecije
 4. Seksterij S. Marco
 5. Crkva sv. Marka - arhitektura
 6. Crkva sv. Marka - skulptura
 7. Crkva sv. Marka - mozaici
 8. Duždeva palača
 9. Romanički spomenici Venecijanske lagune - Torcello, Murano
 10. Arhitektura propovjedničkih redova - franjevački red
 11. Arhitektura propovjedničkih redova - dominikanski red
 12. Gotičke palače Venecije
 13. Gotičke palače Venecije
 14. Slikarstvo 14. i 15. stoljeća u Veneciji
 15. Kipratsvo 14. i 15. stoljeća u Veneciji

Ishodi učenja
 1. Poznavanje najznačajnih romaničkih i gotičkih spomenika Venecije i njezine lagune
 2. Poznavanje razvoja i stilskih promjena u romaničkoj i gotičkoj umjetnosti Venecije i regije Veneto
 3. Razumijevanje poveznica između spomeničke baštine Venecije i istočne obale Jadrana u razdoblju od 11. do 15. stoljeća.
 4. Svijest o važnosti proučavanja spomenika u društveno-povijesnom kontekstu
 5. Uvid u starija i recentna istraživanjima te razvijanje sposobnosti za razumijevanje i kritičko promišljanje literature
Metode podučavanja
Izborni kolegij predstavlja nadopunu sadržaja obvezatnih kolegija Umjetnost romanike i Umjetnost gotike. Kolegij pruža uvid u najznačajnije srednjovjekovne spomenike Venecije i njezine lagune od 11. do 15. stoljeća, kao i u važnije srednjovjekovne spomenike u regiji Veneto. Studenti će dobiti pregled romaničkih i gotičkih spomenika u Veneciji te uvid u veze između srednjovjekovne spomeničke baštine na prostoru istočne obale Jadrana i Apeninskoga poluotoka. U predavanjima student će se upoznati s urbanističkim razvojem Venecije u doba ranog, zrelog i kasnog srednjeg vijeka te s reprezentativnim romaničkim i gotičkim sakralnim zdanjima, pri čemu će posebna pažnja biti posvećena monumentalnoj crkvi sv. Marka. Pozornost će biti usmjerena i na najvažnije profane spomenike, poput Duždeve palače i reprezentativnih (kasno)gotičkih palača. Također, nastojat će se objasniti i društveno-povijesni kontekst nastanka romaničkih i gotičkih spomenika Venecije, kao i bolje razumijevanje povijesno-kulturnih veza dviju obala Jadrana u razdoblju od 11. do 15. stoljeća.
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Venice: Art and Architecture, Konemann, 1997. (odabrana poglavlja)
 2. Zuliani, Fulvio, Veneto Romanico, Jaca Book, 2008. (odabrana poglavlja, s prijevodom na hrvatski)
 3. Demus, Otto, The Church of San Marco in Venice. History, Architecture, Sculpture, 1960. (odabrana poglavlja)
 4. Belamarić, Joško, »Ciklus mjeseci Radovanog portala na katedrali u Trogiru«, u: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, 30/1, Split 1990., 95-143
 5. Marković, Predrag, »Mramorni reljefi venecijanske radionice Bon u Senju i krčki knezovi Frankopani«, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 30, Zagreb 2006., 9-28
 6. Belamarić, Joško, »Šutnja protomajstora bazilike San Marco u Veneciji – razriješena«, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 12-13, Zagreb 1988.-89., 97-107
Dopunska literatura
 1. Cecchi, Roberto, La basilica di San Marco, La costruzione bizantina del IX secolo, Venezia 2003.
 2. Storia dell’ arte marciana: l’architettura, 1997.
 3. Storia dell’ arte marciana: i mosaici, 1997.
 4. Lorenzetti, Giulio, Venice and its Lagoon, Padova, 2007. (odabrana poglavlja)

Izborni predmet na studijima
Stari studiji
 1. Povijest umjetnosti, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar