Naziv
Uvod u filozofiju II - opći predmet
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS
3
Šifra
198895
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Cilj na ovom kolegiju je upoznati studente s temeljnim filozofijskim pojmovima i terminima kojima se ti pojmovi iskazuju, zatim s temeljnim pitanjima i metodama filozofije, te s temeljnim granama i područjima filozofije u njihovome jedinstvu. U kolegiju se izlaže zadaća filozofije shvaćene kao liječništvo za dušu (medicina animi). Ujedno se propituje odnos filozofije i religije, filozofije i umjetnosti te filozofije i znanosti, kao i filozofijsko sebepoimanje filozofije u razgraničenju prema nefilozofijskom svjetonazoru. Zadaća je kolegija ne samo da prenese uvodna znanja o filozofiji, nego i da razvije sposobnost filozofijskoga mišljenja, postavljanja filozofijskog pitanja, prepoznavanja filozofijskog načina života, proučavanja filozofijskih tekstova, te da potakne na sustavno filozofiranje i ukaže na smisao i svrhu studija filozofije.
Sadržaj
 1. Stoičko poimanje filozofije
 2. Stoička disciplina želja - etika
 3. Stoička disciplina pristanka - logika
 4. Stoička disciplina ispravnog svjetonazora - fizika
 5. Epikurovska fizika
 6. Epikurovska etika
 7. Epikurovska etika
 8. Filozofija kao medicina animi u novome vijeku
 9. Descartesovo shvaćanje filozofije
 10. Descartes naspram skolastika
 11. Descartesova ezoterijska filozofija
 12. Spinozina ezoterijska filozofija
 13. Novovjekovna filozofija i duhovne vježbe
 14. Noviji pokušaji redefiniranja pojma povijesti filozofije. Filozofija kao način života
 15. Završna rasprava

Ishodi učenja
 1. Opisati stoičku raščlambu filozofije
 2. Objasniti stoičku disciplinu želja
 3. Protumačiti epikurovsku disciplinu želja
 4. Prikazati i protumačiti zadaću filozofije u kontekstu stoičke i epikurovske škole
 5. Objasniti i protumačiti Descartesovo shvaćanje filozofije
 6. Protumnačiti Spiniozino razumijevanje slobode
Metode podučavanja
predavanja
Metode ocjenjivanja
konzultacije i usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Descartes, R., Metafizičke meditacije, Demetra, Zagreb, 1993.
 2. Descartes, R., Rasprava o metodi. Zagreb, Matica hrvatska, 1951.
 3. Spinoza, B. de, Etika, Zagreb, 2000.
 4. Dioegen Laertije, Životi i mišljenja istaknutih filozofa, Beograd: Beogradski Izdavačko-Grafički Zavod, 1979
Dopunska literatura
 1. Hadot, P., Duhovne vježbe i antička filozofija, Sandorf & Mizantrop, 2015.

Fakultetska ponuda
 • Prijediplomski studij: Ljetni semestar
 • Diplomski studij: Ljetni semestar