Naziv
Islamska civilizacija (I)
Organizacijska jedinica
Katedra za turkologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
47056
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno odslušati za

Cilj
Upoznati studente s povijesnim pretpostavkama nastanka i širenja islama te s temeljnim pojmovima i kulturno-povijesnim karakteristikama islama i islamske civilizacije.
Sadržaj
 1. Predavanje: Opće napomene. Temeljni pojmovi: kultura, civilizacija, islamska civilizacija. Povijesni i geografski okviri islamskog svijeta. Veliki islamski narodi i države. Arapi, Perzijanci, turkijski narodi i Turci.
 2. Predavanje: Semiti – Arapi; Iranci – Perzijanci; Turkijski narodi – Turci. Porijeklo, jezici i pisma. Periodizacija opće i kulturne povijesti Arapa, Perzijanaca i Turaka.Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
 3. Predavanje: Materijalna i duhovna kultura Arapa, Iranaca i Turaka prijeislamskog perioda (kratak historijski pregled; stanovništvo, uređenje države, privreda; vjerovanje, materijalna i duhovna kultura)Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
 4. Predavanje: Arapski poluotok uoči pojave islama. Pojam “džahilijja”; stanovništvo (sjedilačko i nomadsko); društveni odnosi, pleme, način privređivanja, vlasnički odnosi; “Arabljanski dani”; gradovi (Meka, Medina, Taif); materijalna i duhovna kultura, vjerovanja.Seminar. Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
 5. Predavanje Muhamed: život i djelovanje; poslanik i državnik; mekanski period, hidžra i medinski period; prva muslimanska zajednica; Medinska povelja (ustav).Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
 6. Predavanje: Kur’an: mekanske i medinske sure; podjela, karakteristike.Sadržaj Kur’ana i osnovne dogme islamskog vjerovanja. Kur’an i Biblija: islam u kontinuitetu “abrahamovskih” vjerovanja.Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
 7. Predavanje: Islam: a) monoteistička religija; b) oblik arapske samorealizacije; c) temelj političkog zajedništva; d) nova svjetska civilizacija.Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
 8. Predavanje: Period vladavine četvorice “pravovjernih halifa” (kratak historijski pregled, do 660.). Reforme: izrastanje zajednice u državu, njena organizacija i vlast; halifa i halifat.Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
 9. Predavanje: Društveno-politički pokreti: haridžiti, šiiti, suniti i dr.; političke ideje i religijsko utemeljenje njihovog učenja. Posljedice.Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
 10. Predavanje: Arapska ekspanzija i Omejadska država (660. – 750.): kratak historijski pregled; stanovništvo i njegovo raslojavanje; organizacija vlasti i uređenje države; privreda, vlasnički odnosi i poreski sistem.Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
 11. Predavanje: Omejadski period: vjerovanje i značajnije sekte u islamu (nastavak): počeci asketizama i islamskog misticizma.Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
 12. Predavanje: islamski misticizam (sufizam) i širenje mističkih redova (tarikata).Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
 13. Predavanje: Utemeljenje i razvoj znanost. Tradicionalne i racionalne znanosti: egzegeza Kur’ana (tefsir), korpus tradicije (hadis), dogmatika (aka’id) i spekulativna teologija (ilm al-kelam), Vjerozakon (šeriat) i islamsko pravo (fikh), jezikoslovlje (gramatika i leksikografija). Najznačajnij predstavinici i djelaSeminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
 14. Predavanje: Gradovi: Meka, Medina, Jeruzalem, Damask, Kairo, Basra, Kufa – povijest i arhitektura. Zaključno predavanjeSeminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
 15. Priprema za pismeni ispit.Seminar: razgovor, usmena izlaganja.

Ishodi učenja
 1. Navesti i objasniti temeljne pojmove islama i islamske civilizacije.
Metode podučavanja
Predavanje, čitanje i analiziranje odabrane literature, pisanje i izlaganje seminarskih radova.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjuje se: redovno prisustvo studenta (15%) i aktivno sudjelovanje u nastavi (15%); seminarski radovi (10%) i njihova usmena prezentacija (15%) i završni pismeni ispit – test (30%) i usmeni (15%). Završna ocjena uključuje vrednovanje rada i uspjeha studenta tijekom semestra iskazanih preko spomenutih obveza.

Obavezna literatura
 1. Hiti, Filip, Istorija Arapa, I.P. “Veselin Masleša”, Sarajevo, 1967. (ili druga izd.)
 2. Smailagić, Nerkez, Klasična kultura islama, sv. I i II, Zagreb, 1976-77.
 3. Kur’an s prijevodom na bosanski jezik. Preveo s arapskog jezika Esad Duraković. Svjetlost, Sarajevo, 2004. (Ili neko drugo izdanje s arapskim tekstom i prijevodom: Enes Karić ili Besim Korkut).
 4. Armstrong, Karen, Islam: kratka povijest, Alfa, Zagreb, 2008.
 5. Du Ry, Carel, J. Islamski svijet. Preveo Zvonimir Sušić, Rijeka,1971.
Dopunska literatura
 1. Espositto, John L, Što bi svatko trebao znati o islamu, Zagreb, 2003.
 2. Svijet islama. Vjera – Narodi – Kultura. Priredio: Bernard Lewis, “Jugoslovenska revija” i “Vuk Karadžić”, Beograd, 1979.
 3. Glinka, Joachim, Biblija i Kur’an. Što ih povezuje, što razdvaja?. Preveo Mato Zovkić. (2007)

Obavezan predmet na studijima
 1. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 3. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 4. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 5. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 6. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 7. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 8. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 9. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 10. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 11. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 12. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 13. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 14. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
 15. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 16. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 17. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 18. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 19. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 20. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 5. semestar
 21. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 22. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 23. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 24. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar