Naziv
Javna povijest
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS
4
Šifra
142479
Semestri
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Uvesti studente u „javnu povijest“, razmjerno novu poddisciplinu ili širi pristup koji se bavi različitim oblicima zastupljenosti povijesti u javnoj sferi, od društva i politike, javnosti i medija, preko filmova i književnosti, do muzeja, manifestacija oživljene povijesti i turizma.
Sadržaj
 1. Uvod. Što je javna povijest?
 2. Javne upotrebe povijesti; suočavanje s prošlošću; individualno i kolektivno sjećanje i pamćenje; usmena povijest
 3. Povijest u javnosti; društvene kontroverze i rasprave
 4. Povijest i masovni mediji (novine, televizija, internet)
 5. Javni povjesničari; politički, društveni i javni angažmani povjesničara
 6. Povijest u igranim filmovima
 7. Povijest u dokumentarnim filmovima
 8. Povijest u književnosti; povijesni roman
 9. Povijest u stripu
 10. Povijest na društvenim mrežama; portali; blogovi
 11. Povijest i arhivi; digitalni arhivi i enciklopedije
 12. Prezentacije povijesti u muzejima
 13. Manifestacije oživljene povijesti i druge prakse oživljavanja povijesti
 14. Povijest kao kulturna baština; povijest u turizmu
 15. Sintetiziranje problematike javne povijesti; zaključci

Ishodi učenja
 1. poznavanje razvoja i odrednica poddiscipline javne povijesti
 2. poznavanje različitih oblika zastupljenosti povijesti u javnoj sferi
 3. primjenjivanje teorijskih i metodoloških postavki poddiscipline javne povijesti za analizu recentnih i novih fenomena zastupljenosti povijesti u javnoj sferi
 4. analiziranje, objašnjavanje i vrednovanje položaja i utjecaja koju povijest ima ili može imati u javnoj sferi
 5. primjenjivanje naučenih spoznaja na unapređivanje dotadašnjih i osmišljavanje novih oblika javne prezentacije različitih povijesnih fenomena
Metode podučavanja
Metoda izlaganja i tumačenja. Upotreba power-point prezentacija. Razgovor sa studentima. Čitanje i raspravljanje odabranih predložaka.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjivat će dolazak studenata na nastavu, bit će vrednovana aktivnost i kvaliteta njihovog sudjelovanja u raspravama i cjelokupnoj nastavi (0,5 ECTS bodova). Ocjenjivat će se i vrednovati eseji koje će trebati napisati nakon pojedinih nastavnih ciklusa (0,5 ECTS bodova). Vrednovat će se i ocjenjivati samostalno istraživanje studenata (1 ECTS bod), kao i završni pismeni ispit (2 ECTS boda).

Obavezna literatura
 1. Robert Kelley, „Public History: Its Origins, Nature, and Prospects“, u: The Public Historian, Vol. 1, No. 1, 1978, str. 16-28.
 2. Charles C. Cole, Jr., „Public History: What Difference Has It Made?“, u: The Public Historian, Vol. 16, No. 4, 1994, str. 9-35.
 3. Ludmilla Jordanova, „Public History“, u: History Today, 50, no. 5, 2000.
 4. Maria Todorova, „Dizanje prošlosti u vazduh. Mauzolej Georgi Dimitrova kao lieu de mémoire“, u: Dizanje prošlosti u vazduh, Beograd 2010, str. 139-175.
 5. Kultura pamćenja i historija, ur. M. Brkljačić, S. Prlenda, Zagreb 2006 (izabrani članci)
Dopunska literatura
 1. People and their Pasts. Public History Today, ur. P. Ashton, H. Kean, 2009.
 2. The Public History Reader, ur. H. Kean, P. Martin, 2013.
 3. Geschichte und Öffentlichkeit. Orte – Medien – Institutionen, ur. S. Horn, M. Sauer, 2009.
 4. History Sells! Angewandte Geschichte als Wissenschaft und Markt, ur. W. Hardtwig, A. Schug, 2009.
 5. History Goes Pop. Zur Repräsentation von Geschichte in populären Medien und Genres, ur. B. Korte, S. Paletschek, 2009.
 6. À quoi pensent les historiens? Faire de l'histoire au XXIe siècle, ur. Christophe Granger, 2013.
 7. Jerome de Groot, Consuming History. Historians and Heritage in Contemporary Popular Culture, 2009.

Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 3. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 4. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 8., 10. semestar