Naziv
Jezične vježbe iz bugarskog jezika 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
2
Šifra
118784
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Lektorske vježbe
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Obuka je koncipirana tako da kroz obradu različitih tema student usvaja potreban rječnik, konverzacijske sposobnosti i potrebne gramatičke kategorije kako bi nesmetano komunicirao na bugarskom jeziku.
Sadržaj
 1. Leksik: Informacije o suvremenom bugarskom jeziku. Bugarska azbuka. Pozdravljanje. Upoznavanje. Gramatika: Osobne zamjenice u nominativu. Glagol »biti« u prezentu.
 2. Leksik: Nazivi zemalja. Gramatika: Uvježbavanje osobnih zamjenica u nominativu i glagola »biti« u prezentu.
 3. Leksik: U sobi. Gramatika: Upitne rečenice s glagolom »biti« i pozitivni i negativni odgovori na njih.
 4. Leksik: Neka osnovna zanimanja. Nazivi zanimanja. Gramatika: Upitne rečenice s česticom li i pozitivni i negativni odgovori na njih.
 5. Leksik: Što je ovo? Predmeti iz našeg svakodnevnog života. Gramatika: Pokazna zamjenica »to/ono«. Imenice – rod i broj. Sadašnje vrijeme glagola imati i nemati. Brojevi (1-100).
 6. Leksik: Dani u tjednu. Koliko je sati? Gramatika: Brojevi (100 – 2 000 000). Brojna forma imenica muškog roda.
 7. Leksik: U studenskom domu. Gramatika: Rod kod imenica i pridjeva. Član u bugarskom jeziku. Osobne zamjenice – kratki akuzativni oblici za treće lice jednine.
 8. Ponavljanje leksičkog i gramatičkog gradiva
 9. Leksik: Posao i zanimanje. Gramatika: Prijedlozi i prilozi za mjesto. Pokazne zamjenice.
 10. Leksik: Tko gdje živi? Adresa. Namještaj. Gramatika: Član. Osobne zamjenice u akuzativu i dativu.
 11. Leksik: Što radim svaki dan? Gramatika: Prezent glagola, tri vrste glagola. Sadašnje vrijeme.
 12. Leksik: Prostorije u stanu. Stan u najmu. Znamenitosti Sofije. Gramatika: Pridjevi. Rod i broj. Komparacija.
 13. Leksik: Gdje si bio? Gdje ćeš biti? Festivali i praznici. Gramatika: Prošlo i buduće vrijeme pomoćnog glagola biti.
 14. Leksik i gramatika: Obnavljanje stečenih znanja - vježbe.
 15. Leksik i gramatika: Obnavljanje naučenog gradiva.

Ishodi učenja
 1. Praktično ovladavanje bugarskim jezikom na glasovnoj (fonetskoj) i pravopisnoj razini.
 2. Ovladavanje pravogovornom (ortoepskom) normom.
 3. Ovladavanje osnovnim (ortografskim) normama.
 4. Upoznavanje s osnovama morfološkog sustava bugarskog jezika.
 5. razumjeti, slušati, čitati te usmeno tumačiti jednostavnije kratke tekstove
 6. upotreba poznatih i svakodnevnih izraza i jednostavnih rečenica
Metode podučavanja
Predavalačka metoda, pismene i usmene vježbe, konverzacija, audio i video pomagala.
Metode ocjenjivanja
Studentske obaveze: Redovito pohađanje nastave; domaće zadaće; aktivno sudjelovanje na nastavi. Ispit: Tjedni i dvotjedni pismeni zadaci, a na kraju semestra kolokvij.

Obavezna literatura
 1. Учете български език. 1 ниво. Софийски университет „Св. Климент Охридски”. департамент за езиково обучение-ИЧС. Издателство „Иван Богоров”.София, 2004. Автори: С. Петрова, П. Цанова, Е. Куртева, Кр. Томова, Ив. Илиев.
Dopunska literatura
 1. Живка Колева-Златева, Боряна Емилиянова, Валентина Седефчева, Аз говоря български. Български език за чужденци, Велико Търново, 2004