Naziv
Jezične vježbe iz makedonskog jezika 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
2
Šifra
118786
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Lektorske vježbe
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Praktično ovladavanje su vremenim makedonskim jezikom na glasovnoj (fonetskoj) i pravopisnoj razini. Ovladavanje pravogovornom (ortoepskom) normom ucijelosti. Ovladavanje osnovnim pravopisnim (ortografskim) normama. Ovladavanje prozodijskim normama: Točno naglašavanje pojedinih riječi, te unutar naglasnih cjelina. Praktično ovladavanje suvremenim makedonskom jezikom na morfološkoj razini. Upoznavanje s morfološkim paradigmama na planu izraza i sadržaja
Sadržaj
 1. Makedonski jezik iz sociolingvističke perspektive
 2. Pojam, povijest, analitična struktura makedonskog jezika i odnos standardnoga jezika prema narječjima. Glasovni i grafički sustav (azbuka). Osnovne skupine fonema (samoglasnici, suglasnici, sonanti (izgovor, glasovne promjene, pravopisne norme
 3. Osnovne prozodijske norme: mjesto akcenta i njegovo odstupanje kod pojedinih riječi, te unutar, po sastavu raznovrsnih naglasnih cjelina.
 4. Vježbanje čitanja pojedinih višesložnih riječi i naglasnih cjelina unutar jednostavnih rečenica
 5. Pokazne zamjenice u odnosu na govornu stuaciju; što je ovo, to i ono uz oblik glagola biti za 3. l. sing. i 3. l. pl.
 6. Tema 1.: države i njihovi jezici
 7. Gramatičke strukture: osobne zamjenice uz glagol biti u prezentu
 8. Zadaća: predstavite se! Ispravak i razgovor
 9. Tema 2.: moja obitelj;
 10. Tema: moja kuća, moj stan
 11. Gramatičke strukture: gramatičke kategorije roda, broja.
 12. Vježbanje i gramatičkih kategorija roda i broja
 13. Gramatičke strukture: analitični determinizam; određeni član
 14. Vležbanje triju gramatičkih kategorija
 15. Ponavljanje i utvrđivanje gradiva

Ishodi učenja
 1. Student može prepoznati i objasniti osnovna gramatička obilježja i kategorije na fonološkoj, morfološkoj i sintaktičkoj razini
 2. Student može razumjeti, slušati, čitati te usmeno tumačiti nekomplicirane, prilagođene tekstove na slovenskom.
 3. Student može govorno i pisano komunicirati na makedonskom u jednoistavim govornim situacijama
 4. Student može pravilno naglašavati unutar naglasnih cjelina
Metode podučavanja
u nastavi se koristi individualni i skupni oblik podučavanja. metode rada su s obzirom na izvor: pisane/tekst-čitanje, slušanje; govorne-monološke, dijaloške, kaseta, CD; vizualne-TV, film. DVD-player, računalo, slikovni materijal. Pri gramatičkim strukturama navedenim u sadržaju kolegija metode se odabiru sukladno jezičnoj jedinici koja se obrađuje te vrstama vježba.
Metode ocjenjivanja
Redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavi, redovito izvršavanje svih zadanih zadadaka, tjedni ili dvotjedni pismeni zadaci, a na kraju semestra kolokvij.

Obavezna literatura
 1. Блаже Конески „Граматика на македонскиот литературен јазик„ Култура 1982., Скопје
 2. Кита Бицевска „Почетен курс по македонски јзик„ : Универзитет "Св. Кирил и Методиј", 1995., Скопје
 3. Виолета Ајдинска-Папазова „ Добредојдовте на македонски јазик „(учебник со работна тетратка) Скопје 1999.
Dopunska literatura