Naziv
Jezične vježbe II.
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS
5
Šifra
35959
Semestri
ljetni
Satnica
Lektorske vježbe
60
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Temeljni je cilj kolegija da studenti ovladaju osnovama lektorskoga posla.
Sadržaj
 1. Uvodne napomene. Stilska i jezična obrada teksta; provođenje i ujednačavanje svih segmenata rukopisa; priprema, priređivanje, ispravljanje i dotjerivanje rukopisa za objavljivanje. (Studenti će moći pravilno opisati, interpretirati i analizirati sve faze uređivanja rukopisa i podjelu rada među lektorom, korektorom i stručnim redaktorom; opisati i obrazložiti smisao i granice lektorskoga posla.)
 2. Hrvatski standardni jezik, norme standardnoga jezika, tipologija funkcionalnih stilova i raslojenost hrvatskoga jezika. (Studenti će razlikovati standardnojezično od nestandardnojezičnoga, stilove standardnog jezika od jezičnih stilova; moći pravilno opisati i interpretirati temeljne pojmove kroatističke standardologije i funkcionalne stilistike.)
 3. Pravilnost jezičnih jedinica u standardnome jeziku. (Studenti će na tekstnim predlošcima analizirati i opisati pogrešnost, nepravilnost i uporabnu ograničenost riječi, oblika i konstrukcija u odnosu prema općejezičnom, neutralnom, kontekstualno neopterećenom standardnom jeziku.) Normativni problemi s imenicama i glagolima. Rad na tekstu, analiza i obrazloženje provedenih lektorskih zahvata.
 4. Normativni problemi s pridjevima i zamjenicama.
 5. Normativni problemi s brojevima i prilozima.
 6. Normativni problemi s prijedlozima i veznicima.
 7. Normativni problemi u sintaksi. (Studenti će na tekstnim predlošcima analizirati pogrešan položaj enklitike, pogrešnu kongruenciju, rekciju, pasiv, složene rečenice i zarez…)
 8. Leksička norma. (Studenti će na tekstnim predlošcima analizirati glavne značajke leksičke norme: leksičko posuđivanje, prilagodbu posuđenica, normativno prihvatljivije likove ili oblike riječi, jezični purizam…) 1. KOLOKVIJ.
 9. Pravilnost jezičnih jedinica u funkcionalnim stilovima. (Studenti će na tekstnim predlošcima analizirati i opisivati funkcionalnostandardne pogreške, zakonitosti iskazivanja određenoga stila i njegove društveno-jezične konvencije.) Književnoumjetnički (beletristički) stil hrvatskoga standardnoga jezika.
 10. Razgovorni stil hrvatskoga standardnog jezika.
 11. Administrativni stil hrvatskoga standardnog jezika.
 12. Znanstveni stil hrvatskoga standardnog jezika.
 13. Novinarski stil hrvatskoga standardnog jezika.
 14. Lektura na računalu. Računalni pravopisi. Studeni će se osposobiti za lekturu na računalu (uključujući i program za pravopisnu provjeru hrvatskoga teksta na osobnome računalu).
 15. Zaključni sat. Evaluacija. Sažetak kolegija, utvrđivanje usvojenih znanja i vještina, analiza učestalih pogrešaka, primjena standardnojezične norme. 2. KOLOKVIJ.

Ishodi učenja
 1. Analizirati kriterije i metode lekture i redakture teksta.
 2. Razlikovati standardnojezično od nestandardnojezičnoga.
 3. Razlikovati tipove odstupanja od norma hrvatskoga standardnog jezika s obzirom na njegovu funkcionalnu raslojenost.
 4. Prihvatljivo intervenirati u autorski tekst.
 5. Samostalno prikupiti podatke iz različitih izvora, usustaviti građu i stvoriti skladnu jezičnu kompoziciju; kritički analizirati provedene lektorske postupke.
Metode podučavanja
Poučavanje, multimedijalna prezentacija, rasprava, analiziranje, sintetiziranje, istraživanje, rad na tekstu, studentsko izlaganje.
Metode ocjenjivanja
Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi, seminarski rad, kontinuirana provjera znanja (kolokviji i domaće zadaće), završni ispit.

Obavezna literatura
 1. Samardžija, M.: Leksikologija hrvatskoga jezika, Školska knjiga, Zagreb, 1995. i novija izdanja.
 2. Silić, J.: Funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika, Disput, Zagreb, 2006.
 3. Frančić, A. – Hudeček, L. – Mihaljević, M: Normativnost i višefunkcionalnost u hrvatskome standardnom jeziku, Hrvatska sveučilišna naklada, Zg., 2006.
 4. Badurina, L. – Marković, I. – Mićanović, K.: Hrvatski pravopis, MH, Zagreb, 2007. ili 2008.
Dopunska literatura
 1. Pavešić, S. (ur.) i sur.: Jezični savjetnik s gramatikom, Zagreb, 1971.
 2. Brabec, I.: Sto jezičnih savjeta, Zagreb, 1. izd. 1982, 2. izd. 1984.
 3. Težak, S.: Hrvatski naš svagda(š)nji, ŠN, Zagreb, 1990.
 4. Babić, S.: Hrvatska jezikoslovna čitanka, Globus, Zagreb, 1990.
 5. Težak, S.: Hrvatski naš osebujni, ŠN, Zagreb, 1995.
 6. Protuđer, I.: Pravilno govorim hrvatski, Naklada "Protuđer", Split, 1. izd. 1997, 2. izd. 1998.
 7. Kovačević, M.: Hrvatski jezik između norme i stila, Globus, Zagreb, 1998.
 8. Zoričić, I.: Hrvatski jezik u praksi, ZN "Žakan Juri", Pula, 1998.
 9. Težak, S.: Hrvatski naš (ne)zaboravljeni, Tipex, Zagreb, 1999.
 10. Barić, E. i sur.: Hrvatski jezični savjetnik, Pergamena - Školske novine, Zagreb,1999.
 11. Opačić, N.: Reci mi to kratko i jasno, Novi Liber, Zagreb, 2009.
 12. Opačić, N.: Hrvatski jezični putokazi, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 2007.

Obavezan predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 2. Kroatistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar