Naziv
Ars amatoria. Seksualnost u antici u svjetlu arheološkog materijala
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS
3
Šifra
170509
Semestri
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Cilj ovog kolegija je pružiti uvid u različite aspekte seksualnost starih Grka i Rimljana. Bogati epigrafski i arheološki materijal omogućuje upoznavanje seksualnog života u antičkom društvu.
Slušanjem ovog kolegija studenti mogu steći znanja o različitim aspektima seksa, seksualnosti i seksualnih identiteta u antici kao što će moći usporediti današnju percepciju tih tema u odnosu na percepciju Grka i Rimljana. Pri tome će upoznati neke od suvremenih tabua koji se mogu smatrati i rezultatom antičkog spora sa seksualnošću, koji je u evropskom društvu kasnije preuzelo i razvijalo i kršćanstvo, a o kojima se raspravljalo već u klasičnoj kulturi.
Sadržaj
 1. Uvod (predstavljanje kolegija: objašnjenje teme, ciljevi i kompetencije, predstavljanje izabrane literature)
 2. Izabrana antička literatura o ljubavi + Pjesma nad pjesmama
 3. Ljubavni skandali na Olimpu na arheološkim spomenicima
 4. Bračna zajednica u antici
 5. Prostitucija I
 6. Prostitucija II
 7. Pederastija
 8. Seksualnost među muškarcima
 9. Seksualnost među ženama
 10. Gali – Izidini svećenici eunusi
 11. Seksualne navike rimskih careva: realnost ili mit?
 12. Nagost i ranokršćanski prikazi biblijskih tema
 13. Antička medicina o seksualnosti
 14. Antička seksualnost na filmu
 15. Pismeni ispit

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći prepoznavati i uvažavati kulturne različitosti.
 2. Studenti će moći usporediti današnju percepciju seksualnosti u odnosu na percepciju Grka i Rimljana.
 3. Studenti će moći prepoznati neke od suvremenih seksualnih tabua koji u klasičnoj kulturi to nisu bili.
 4. Studenti će moći navesti glavna obilježja arheoloških kultura i civilizacija Europe i Sredozemlja.
 5. Studenti će moći prepoznati kronološki i kulturološki indikativan arheološki materijal.
Metode podučavanja
Predavanje+Powerpoint prezentacija
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit na kraju semestra

Obavezna literatura
 1. M. B. Skinner, Sexuality in Greek and Roman Culture, Oxford 2005.
 2. J. Larson, Greek and Roman Sexualities: A Sourcebook, London – New York 2012.
 3. T. K. Hubbard, A Companion to Greek and Roman Sexualities, Malden, MA and Oxford 2014.
Dopunska literatura