Naziv
Artikulacijska fonetika + Govorne vježbe
Organizacijska jedinica
Odsjek za fonetiku
ECTS
6
Šifra
35849
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Govorne vježbe
15
Vježbe u praktikumu
15
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Cilj predmeta je definirati i obrazložiti osnovne pojmove iz artikulacijske fonetike, artikulacijski opisati hrvatski glasnički sustav te ga usporediti s nekim drugim sustavima gdje je primjereno. U praktičnom dijelu vježbi cilj je izraditi artikulacijski zadatak jednom od fizioloških tehnika (npr. palatografskom ili ultrazvučnom tehnikom). Na Govornim vježbama studenti uvježbavaju temeljne fonetske sposobnosti (imitiranje, govorna spretnost i preciznost te fluentnost), koje studentima omogućuju da ovladaju svojim govornim aparatom.
Sadržaj
 1. Predavanja: Uvod u kolegij: sadržaj, ciljevi, obaveze i ishodi učenja na kolegiju. Određenje artikulacijske fonetike. Vježbe: Uvod u vježbe. Smještaj govora u komunikacijski lanac. Govorne vježbe: Uvodno upoznavanje sa sadržajem vježbi i metodama postizanja zadanih ciljeva.
 2. Predavanja: Modeli proizvodnje govora. Vježbe: Analiza modela govorne proizvodnje na primjerima. Analiza govornih pogrešaka. Govorne vježbe: Osvještavanje govornog sustava. Oponašanje osnovnih oblika govornog ritma i intonacije.
 3. Predavanja: Upravljačka razina govorne proizvodnje:anatomija. Vježbe: Uvježbavanje anatomije i funkcioniranja živčanog sustava na modelu i primjerima. Govorne vježbe: Oponašanje osnovnih oblika govornog ritma i intonacije.
 4. Predavanja: Upravljačka razina govorne proizvodnje: fiziologija. Vježbe: Prepoznavanje hemisferalne dominantnosti na primjerima. Govorne vježbe: Oponašanje osnovnih oblika govornog ritma i intonacije.
 5. Predavanja: Respiracijska razina govorne proizvodnje: anatomija. Vježbe: Uvježbavanje govornog disanja i povezivanje tog procesa s anatomskim činjenicama. Govorne vježbe: Oponašanje osnovnih oblika govornog ritma i intonacije.
 6. Predavanja: Respiracijska razina govorne proizvodnje: fiziologija. Vježbe: Uvježbavaju govornog disanja i povezivanje tog procesa s anatomskim činjenicama. Govorne vježbe: Uvod u prozodiju riječi: dijagnostička vježba.
 7. Predavanja: Fonacija: anatomija. Kolokvij 1. Vježbe: Prepoznavanje anatomije i fiziologije grkljana na modelu i crtežima. Govorne vježbe: Vježbanje proizvodnje i percepcije prozodije riječi (oponašanje standardnih hrvatskih naglasnih oblika).
 8. Predavanja: Fonacija: fiziologija. Vježbe: Vibriranje glasnica i Bernoullijev efekt. Govorne vježbe: Vježbanje proizvodnje i percepcije prozodije riječi (oponašanje standardnih hrvatskih naglasnih oblika).
 9. Predavanja: Fonacija: intenzitet i frekvencija.Vježbe: Mjerenje vremena fonacije i osnovnih karakteristika glasa. Govorne vježbe: Vježbanje proizvodnje i percepcije prozodije riječi (oponašanje standardnih hrvatskih naglasnih oblika).
 10. Predavanja: Artikulacija: anatomija..Vježbe: Prepoznavanje i skiciranje izgovornih organa i šupljina. Rasprava o funkciji. Govorne vježbe: Vježbanje proizvodnje i percepcije prozodije riječi (oponašanje standardnih hrvatskih naglasnih oblika).
 11. Predavanja: Artikulacija: anatomija. Kolokvij 2. Ultrazvuk. Govorne vježbe: Vježbanje proizvodnje i percepcije prozodije riječi (oponašanje standardnih hrvatskih naglasnih oblika).
 12. Predavanja: Artikulacija: fiziologija.Vježbe: Palatografija i bokocrti.. Govorne vježbe: Izgovorna spretnost i preciznost.
 13. Predavanja: Artikulacija: opis izgovora hrvatskih glasnika. Vježbe: Palatografija i bokocrti..Govorne vježbe: Izgovorna spretnost i preciznost.
 14. Predavanja: Slog. Vježbe: Vježbanje raščlambe sloga na slogovne stepenice. Govorne vježbe: Govorna fluentnost.
 15. Predavanja: Zaključak kolegija. Kolokvij 3. Vježbe: Zaključak vježbi. Govorne vježbe: Govorna fluentnost i zaključak vježbi.

Ishodi učenja
 1. Definirati govor u kontekstu komunikacijskog lanca.
 2. Navesti osnovne dijelove središnjeg živčanog sustava te posebno objasniti one koji su važni za govor.
 3. Objasniti anatomiju i fiziologiju dišne, fonacijske i artikulacijske razine proizvodnje govora.
 4. Analizirati artikulaciju hrvatskih glasova te ilustrirati tu artikulaciju prikazom vlastitog izgovora.
 5. Analizirati strukturu sloga.
 6. Demonstrirati uvježbavanje temeljnih fonetskih sposobnosti (imitiranje, govorna spretnost i preciznost te fluentnost).
Metode podučavanja
Predavanja, vježbe.
Metode ocjenjivanja
Tijekom semestra studenti imaju mogućnost pristupiti kolokvijima i time se osloboditi pismenog dijela ispita. Ispit sadrži pismeni i usmeni dio.

Obavezna literatura
 1. Horga, D., Liker, M. (2016), Artikulacijska fonetika: anatomija i fiziologija izgovora, Zagreb: Ibis grafika, 7-23; 38-39; 73-88; 92-106; 110-114; 117-126; 128; 135-156; 159-164; 167-168; 173-202; 204-211; 217-220; 228-240; 242-286
 2. Škarić, I. (1991). Fonetika hrvatskoga književnog jezika. U: Babić, Brozović, Moguš, Pavešić, Škarić, Težak: Povijesni pregled, glasovi i oblici hrvatskoga književnog jezika. Zagreb: HAZU i Globus, 67-78; 82-85; 100; 133, 317, 327-337.
Dopunska literatura
 1. Gick, B., Wilson, I. Derrick, D. (2013). Articulatory phonetics. Malden, Oxford: Wiley-Blackwell
 2. Ladefoged, P. (1982). A Course in Phonetics. HBJ, New York, str. 1-20, 119-164.
 3. Pinel P.J. J. (2002), Biološka psihologija, Zagreb: Slap, str. 54-86, 442-472.
 4. Malmberg, B. (1974). Fonetika, Svjetlost, Sarajevo.

Obavezan predmet na studijima
 1. Fonetika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar