Naziv
Judeo-španjolski I
Organizacijska jedinica
Katedra za judaistiku
ECTS bodovi
2
Šifra
183717
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Usvajanje kompetencija u svrhu razvijanja strategija razumijevanja povijesti sefardskog naroda. Osposobljavanje za korištenje osnovne stručne literature vezane uz sefardistiku, kao i razvijanje najosnovnijih vještina govorenja o stručnim temama.
Sadržaj
 1. Upoznavanje sa studentima, opis kolegija, obveze studenata, literatura. Dogovor o terminima seminarskih radova koji su uvjet za pismeni ispit.
 2. Najstarija antička svjedočanstva o dolasku Židova na Pirinejski poluotok, suživot u doba vizgotske i maurske vladavine.
 3. Srednji vijek, progoni Židova. Pojava preobraćenika (conversos). Inkvizicija. Prvi progoni Židova. Jezik kojim Židovi govore je španjolski, s nekim hebrejskim riječima.
 4. Nastanak najstarije judeo-španjolske jezične varijante.
 5. 1492. godina – izgon iz Španjolske. Kraljevski dekret. Nastanak sefardske dijaspore kao uzrok izgona. Sefardska jezično-dijalektalna varijanta španjolskog jezika kao odraz života i razvoja u specifičnim uvjetima dijaspore (različite demografske, geografske, društvene, kulturološke i jezične okolnosti).
 6. Španjolski jezik prije 1492. godine u odnosu na judeo-španjolski jezik. Sličnosti i razlike. Jezične karakteristike judeo-španjolskog, položaj jezika i pitanje njegova jedinstva u odnosu na raznolikosti u okvirima španjolske lingvistike i dijalektologije.
 7. Pregled judeo-španjolskih dijaspora u svijetu nekad i danas. Nastanak sekundarnih dijaspora. Seminarski rad-izlaganje u trajanju od 5 minuta.
 8. Kolokvij: pisani rad o jednoj od 4 zadane teme, seminarski rad.
 9. Balkanske varijante judeo-španjolskog. Istočna i zapadna varijanta. Upoznavanje i čitanje tekstova na raznim pismima (latinica, ćirilica, rashi pismo, solitreo), seminarski rad studenta.
 10. Problem standardizacije jezika i postojanja reprezentativnih izvora za poznavanje i opis judeo-španjolskih dijalekata, seminarski.
 11. Ladino, nastao kao pisana alternativa, seminarski rad studenta.
 12. Judeo-španjolski u 19. stoljeću u svijetu i na Balkanu, opismenjivanje stanovništva, žene kreću u škole, seminarski rad studenta.
 13. 20. stoljeće, izumiranje jezika uslijed opismenjivanja sefadskih žena. Utjecaj globalizacije na propadanje jezika, seminarski rad.
 14. Čitanje i tumačenje uzorka tradicionalnih judeo-španjolskih tekstova, seminarski rad.
 15. Judeo-španjolski danas, tečajevi, priručnici za učenje jezika, poznati Sefardi u svijetu. Čitanje suvremenih autora na judeo-španjolskom, seminarski rad.

Ishodi učenja
 1. Metode su usklađene s ciljem i ishodom učenja pri čemu studenti paralelno usvajaju osnovne jezične vještine govora, čitanja i slušanja s razumijevanjem. Metode poučavanja kojima se koristim su sljedeće: - metode pismenog i usmenog izražavanja (izlaganje, razgovor, čitanje, prepisivanje, diktiranje, rasprava, pisanje eseja, sažetaka) - metode demonstracije (rad sa stripom, gledanje igranih i dokumentarnih filmova, reportaža) - metode samostalnog učenja (pisanje domaće zadaće, istraživanje tema za pisanje i izlaganje samostalnog rada).
 2. Jezične kompetencije
 3. Svladavanje Rashi pisma
Metode podučavanja
Metode su usklađene s ciljem i ishodom učenja pri čemu studenti paralelno usvajaju osnovne jezične vještine govora, čitanja i slušanja s razumijevanjem. Metode poučavanja kojima se koristim su sljedeće: - metode pismenog i usmenog izražavanja (izlaganje, razgovor, čitanje, prepisivanje, diktiranje, rasprava, pisanje eseja, sažetaka) - metode demonstracije (rad sa stripom, gledanje igranih i dokumentarnih filmova, reportaža) - metode samostalnog učenja (pisanje domaće zadaće, istraživanje tema za pisanje i izlaganje samostalnog rada).
Metode ocjenjivanja
Sudjelovanje u nastavi 5 % Pisanje zadaća 5 % Usmeno izlaganje 30 % Kolokviji 30 % Završni pismeni ispit 30 %

Obavezna literatura
 1. Kedourie, Elie (1992): Spain and the Jews – The Sephardi Experience: 1492 and after. London, Thames and Hudson; Díaz-Mas, Paloma (1993): Los sefardíes: historia, lengua y cultura, II edición, Madrid: Ríopedras Ediciones; Papo, Eliezer (1999): La Megila de Saray. Yerushalaim, Edision del Autor; Keller, Werner (1985.): Historia del pueblo judío – I, II. Madrid, Biblioteca de la historia - Sarpe.
 2. Bunis, David M. (1975): A Guide to reading and Writing Judezmo. New York, Adelante - The Judezmo Society; Díaz Más, Paloma (1986): Los Sefardíes. Historia, lengua y cultura. Barcelona, Ríopiedra Ediciones.
 3. Papo, Isak (1994): Cuentos sobre los Sefardíes de Sarajevo. Split, Logos.
 4. Večerina Tomaić, Jagoda (2016): Bohoreta - najstarija kći. Zagreb, Bet Israel - Skaner studio.
Dopunska literatura
 1. Díaz Más, Paloma (1986): Los Sefardíes. Historia, lengua y cultura. Barcelona, Ríopiedra Ediciones. Keller, Werner (1985.): Historia del pueblo judío – I, II. Madrid, Biblioteca de la historia - Sarpe.
 2. Canetti, Elias (1982): Spašeni jezik – Povijest jedne mladosti. Zagreb, Znanje;
 3. Papo, Eliezer (1999): La Megila de Saray. Yerushalaim, Edision del Autor;

Obavezan predmet na studijima
 1. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 3. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 4. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 5. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 6. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 7. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 8. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 9. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 10. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 11. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 12. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 13. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 14. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 8. semestar
 15. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 16. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 17. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 18. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 19. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 20. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
 21. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 22. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 23. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar