Naziv
Judeo-španjolski I
Organizacijska jedinica
Katedra za judaistiku
ECTS bodovi
2
Šifra
183717
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Seminar
30

Cilj
Usvajanje kompetencija u svrhu razvijanja strategija razumijevanja povijesti sefardskog naroda. Osposobljavanje za korištenje osnovne stručne literature vezane uz sefardistiku, kao i razvijanje najosnovnijih vještina govorenja o stručnim temama.
Sadržaj
 1. Upoznavanje sa studentima, opis kolegija, obveze studenata, literatura. Dogovor o terminima seminarskih radova koji su uvjet za pismeni ispit.
 2. Najstarija antička svjedočanstva o dolasku Židova na Pirinejski poluotok, suživot u doba vizgotske i maurske vladavine.
 3. Srednji vijek, progoni Židova. Pojava preobraćenika (conversos). Inkvizicija. Prvi progoni Židova. Jezik kojim Židovi govore je španjolski, s nekim hebrejskim riječima.
 4. Nastanak najstarije judeo-španjolske jezične varijante.
 5. 1492. godina – izgon iz Španjolske. Kraljevski dekret. Nastanak sefardske dijaspore kao uzrok izgona. Sefardska jezično-dijalektalna varijanta španjolskog jezika kao odraz života i razvoja u specifičnim uvjetima dijaspore (različite demografske, geografske, društvene, kulturološke i jezične okolnosti).
 6. Španjolski jezik prije 1492. godine u odnosu na judeo-španjolski jezik. Sličnosti i razlike. Jezične karakteristike judeo-španjolskog, položaj jezika i pitanje njegova jedinstva u odnosu na raznolikosti u okvirima španjolske lingvistike i dijalektologije.
 7. Pregled judeo-španjolskih dijaspora u svijetu nekad i danas. Nastanak sekundarnih dijaspora. Seminarski rad-izlaganje u trajanju od 5 minuta.
 8. Kolokvij: pisani rad o jednoj od 4 zadane teme, seminarski rad.
 9. Balkanske varijante judeo-španjolskog. Istočna i zapadna varijanta. Upoznavanje i čitanje tekstova na raznim pismima (latinica, ćirilica, rashi pismo, solitreo), seminarski rad studenta.
 10. Problem standardizacije jezika i postojanja reprezentativnih izvora za poznavanje i opis judeo-španjolskih dijalekata, seminarski.
 11. Ladino, nastao kao pisana alternativa, seminarski rad studenta.
 12. Judeo-španjolski u 19. stoljeću u svijetu i na Balkanu, opismenjivanje stanovništva, žene kreću u škole, seminarski rad studenta.
 13. 20. stoljeće, izumiranje jezika uslijed opismenjivanja sefadskih žena. Utjecaj globalizacije na propadanje jezika, seminarski rad.
 14. Čitanje i tumačenje uzorka tradicionalnih judeo-španjolskih tekstova, seminarski rad.
 15. Judeo-španjolski danas, tečajevi, priručnici za učenje jezika, poznati Sefardi u svijetu. Čitanje suvremenih autora na judeo-španjolskom, seminarski rad.

Ishodi učenja
 1. Metode su usklađene s ciljem i ishodom učenja pri čemu studenti paralelno usvajaju osnovne jezične vještine govora, čitanja i slušanja s razumijevanjem. Metode poučavanja kojima se koristim su sljedeće: - metode pismenog i usmenog izražavanja (izlaganje, razgovor, čitanje, prepisivanje, diktiranje, rasprava, pisanje eseja, sažetaka) - metode demonstracije (rad sa stripom, gledanje igranih i dokumentarnih filmova, reportaža) - metode samostalnog učenja (pisanje domaće zadaće, istraživanje tema za pisanje i izlaganje samostalnog rada).
 2. Jezične kompetencije
 3. Svladavanje Rashi pisma
Metode podučavanja
Metode su usklađene s ciljem i ishodom učenja pri čemu studenti paralelno usvajaju osnovne jezične vještine govora, čitanja i slušanja s razumijevanjem. Metode poučavanja kojima se koristim su sljedeće: - metode pismenog i usmenog izražavanja (izlaganje, razgovor, čitanje, prepisivanje, diktiranje, rasprava, pisanje eseja, sažetaka) - metode demonstracije (rad sa stripom, gledanje igranih i dokumentarnih filmova, reportaža) - metode samostalnog učenja (pisanje domaće zadaće, istraživanje tema za pisanje i izlaganje samostalnog rada).
Metode ocjenjivanja
Sudjelovanje u nastavi 5 % Pisanje zadaća 5 % Usmeno izlaganje 30 % Kolokviji 30 % Završni pismeni ispit 30 %

Obavezna literatura
 1. Kedourie, Elie (1992): Spain and the Jews – The Sephardi Experience: 1492 and after. London, Thames and Hudson; Díaz-Mas, Paloma (1993): Los sefardíes: historia, lengua y cultura, II edición, Madrid: Ríopedras Ediciones; Papo, Eliezer (1999): La Megila de Saray. Yerushalaim, Edision del Autor; Keller, Werner (1985.): Historia del pueblo judío – I, II. Madrid, Biblioteca de la historia - Sarpe.
 2. Bunis, David M. (1975): A Guide to reading and Writing Judezmo. New York, Adelante - The Judezmo Society; Díaz Más, Paloma (1986): Los Sefardíes. Historia, lengua y cultura. Barcelona, Ríopiedra Ediciones.
 3. Papo, Isak (1994): Cuentos sobre los Sefardíes de Sarajevo. Split, Logos.
 4. Večerina Tomaić, Jagoda (2016): Bohoreta - najstarija kći. Zagreb, Bet Israel - Skaner studio.
Dopunska literatura
 1. Díaz Más, Paloma (1986): Los Sefardíes. Historia, lengua y cultura. Barcelona, Ríopiedra Ediciones. Keller, Werner (1985.): Historia del pueblo judío – I, II. Madrid, Biblioteca de la historia - Sarpe.
 2. Canetti, Elias (1982): Spašeni jezik – Povijest jedne mladosti. Zagreb, Znanje;
 3. Papo, Eliezer (1999): La Megila de Saray. Yerushalaim, Edision del Autor;

Obavezan predmet na studijima
 1. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar