Naziv
Književnost zapadnog kruga II
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS
5
Šifra
131726
Semestri
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Na kolegiju se daje dijakronijski pregled korpusa književnosti zapadnoga kruga od renesanse do postmoderne, što podrazumijeva prikaz pripadajućih književnopovijesnih razdoblja, njihovih dominantnih poetika, paradigmatskih žanrova, reprezentativnih autora i kanonskih djela, izbor kojih se obrađuje na seminarima. U obzir se uzima šira kulturna povijest, posebice povijest komunikacije i ideja koje su utjecale na obrađivane književnopovijesne procese i činjenice ili su proizlazile iz njih. Naglasak je na oblikovanju i institucionalizaciji stožernih fenomena, koncepata i principa na temelju kojih se od renesanse naovamo izgrađivao sustav tzv. svjetske književnosti odnosno književnosti zapadnoga kruga, pri čemu se posebno ima u vidu hrvatska (kroatistička i komparatistička) perspektiva. Obrada konkretnih djela uključit će i analizu i interpretaciju pripadajućih intertekstualnih i intermedijalnih aspekata i mreža, sukladno čemu će se prema dogovoru sa studentima u nastavu uključiti i relevantni primjeri iz drugih medija (npr. kazališta, glazbe, likovne umjetnosti, filma).
Sadržaj
 1. Povijest književnosti (zapadnoga kruga)
 2. Institucija književnosti u (post)modernome dobu
 3. Renesansa I. - epika
 4. Renesansa II. - prema manirizmu
 5. Renesansa III - prema manirizmu i baroku
 6. Barok I.
 7. Barok II.
 8. Klasicizam
 9. Prosvjetiteljski i racionalistički temelji modernizma
 10. Sentimentalizam, romantizam
 11. Realizam, naturalizam
 12. Modernizam I. - eseticizam
 13. Modernizam II- avangarda
 14. Modernizam vs. postmodernizam

Ishodi učenja
 1. objasniti i razlikovati obilježja književnopovijesnih razdoblja i stilskih formacija u hrvatskoj književnosti od srednjovjekovlja do postmodernizma
 2. povezati književne sadržaje s ostalim srodnim umjetničkom, znanstvenim i općekulturnim sadržajima na sinkronijskoj i dijakronijskoj razini
 3. kritički prosuđivati vezu između književnog teksta i društveno-povijesnog konteksta
 4. prepoznati, objasniti i upotrijebiti osnovne pojmove i teorije znanosti o književnosti nužne za analizu književnog djela
Metode podučavanja
Predavanje, raspravljanje, analiza i multimedijalna prezentacija
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama

Obavezna literatura
 1. Bahtin, Mihail: O romanu, prev. A. Bednjarević, Beograd, 1989.
 2. Flaker, Aleksandar: Stilske formacije, Zagreb, 1976.
 3. Uvod u književnost. Teorija, metodologija (ur.: A. Stamać, Z. Škreb), Zagreb, god. i str. ovisno o izdanju
 4. Pavličić, Pavao: Poetika manirizma, 1988.
 5. Školvski, Viktor B.: Uskrsnuće riječi, prev. J. Bedenicki, Zagreb, 1969.
 6. Bahtin, Mihail: Stvaralaštvo Fransoa Rablea i narodna kultura srednjega veka i renesanse, Beograd, 1978.
 7. Bašić, Sonja: Subverzije modernizma. Joyce i Faulkner, Zagreb, 1996.
 8. Beker, Miroslav: Roman 18. stoljeća, Zagreb, 2002.
 9. Bobinac, Marijan: Uvod u romantizam, Zagreb, 2012.
 10. Flaker, Aleksandar; Škreb, Zdenko: Stilovi i razdoblja, Zagreb, 1964.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 2. Kroatistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 3. Kroatistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 4. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar