Naziv
Komparativna književnost: Klasicizam: između ljubavi i dužnosti
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
78333
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Primjeniti književnoznanstvene metode u analizi i interpretaciji razdoblja povijesti književnosti. Prepoznati i opisati relevantna obilježja razdoblja i književnih tekstova. Analiza književnih pojava u odnosu na srodne kulturne fenomene i analiza različitih oblika komunikacije između književnosti i kultura. Svi navedeni segmenti kolegija namijenjeni su stjecanju temeljnih parametara književne analize općega usmjerenja.
Sadržaj
 1. konstitucija kolegija
 2. poetika klasicizma
 3. književne vrste
 4. klasicistička tragedija
 5. Pierre Corneille
 6. Corneille i jezuitstvo
 7. Jean Racine
 8. Racine i jansenizam
 9. Boileau
 10. Stilskopovijesne modifikacije u europskim književnostima I
 11. Stilskopovijesne modifikacije u europskim književnostima II
 12. Rad na primjerima I
 13. Rad na primjerima II
 14. Rad na primjerima III
 15. evaluacija

Ishodi učenja
 1. analizirati književne tekstove s obzirom na njihovu pripadnost određenom književnopovijesnom razdoblju, te rodu i vrsti
 2. nabrojiti i opisati razdoblja povijesnog razvoja kazališta uz karakteristične dramske i izvedbene oblike i stilove, izdvojiti glavne predstavnike te njihova najznačajnija djela
 3. prepoznati i opisati relevantna obilježja pojedinih razdoblja povijesti hrvatske književnosti u europskom i svjetskom kontekstu te navesti njihove reprezentativne predstavnike i djela
 4. primijeniti književnoznanstvene pojmove i metode u usporedbi različitih pojava iz hrvatske književnosti sa srodnim fenomenima u europskoj i svjetskoj književnosti te analizi različitih oblika komunikacije između hrvatske i inozemnih književnosti i kultura
 5. čitati stručnu literaturu i koristiti se znanstvenom terminologijom na barem jednom svjetskom jeziku
 6. samostalno provesti istraživanje na temelju relevantne primarne i sekundarne literature te izložiti rezultate u pisanom ili usmenom obliku
 7. procijeniti vlastite interese i kompetencije te odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Nicolas Boileau: Pjesničko umijeće, Split 1982.
 2. Jere Tarle: Predgovor. U: P. Corneille: Cid, Zagreb, 1999.
 3. Jere Tarle: Predgovor. U: J. Racine: Fedra, Zagreb, 1999.
 4. Horacije: Satire i epistule, Zagreb 1958. ; Aristotel: O pjesničkom umijeću, Školska knjiga, Zagreb 2005.
Dopunska literatura
 1. Roland Barthes: Sur Racine, Édition du Seuil, Paris 1963., 1965., 1979.
 2. Nikola Batušić: Uvod u teatrologiju, Grafički zavod Hrvatske, Zagreb 1991. – Kazališni prostor (17. stoljeće)
 3. Northrop Frye: Anatomija kritike: četiri eseja, Goldenmarketing, Zagreb, 2000. – Teorija mita: uvod, Mit jeseni: tragedija
 4. Siegfried Melchinger: Povijest političkog kazališta, Grafički zavod Hrvatske, Zagreb 1989. – Le Grand Siècle – Corneille
 5. Friedrich Nietzsche: Rođenje tragedije, Grafički zavod Hrvatske, 1983.
 6. Cvijeta Pavlović: Uvod u klasicizam, Leykam international, Zagreb, 2012.
 7. Robert Pignarre: Povijest kazališta, Matica hrvatska, Zagreb 1970. – Kazalište francuskog klasicizma
 8. Antun Polanšćak: Od povjerenja do sumnje – Problemi francuske književnosti, Naprijed, Zagreb 1946-1966.
 9. Povijest književnih teorija, SNL, Zagreb 1979. – Corneille: «Rasprava o trima jedinstvima»; Pope, Lessing, Johnson, Schiller
 10. George Steiner: Smrt tragedije, Cekade, Zagreb, 1979.
 11. Z. Škreb i A. Stamać: Uvod u književnost, Globus, Zagreb 1986. – Viktor Žmegač: Književni sustavi i književni pokreti; Zdenko Škreb: Pojmovi poetika u povijesnom slijedu
 12. Mirko Tomasović: O hrvatskoj književnosti i romanskoj tradiciji, Mladost, Zagreb 1978. – Boileauovo «Pjesničko umijeće»

Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 3., 5. semestar
 2. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar