Naziv
Komparativna mitologija
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
131563
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Cilj predmeta je pružiti studentima uvid u mogućnosti povijesne rekonstrukcije pojedinih segmenata duhovne kulture i pokazati važnost komparativnoga pristupa pri proučavanju povijesnoga aspekta kulture. Predmet omogućuje stjecanje konkretnoga znanja koje je potrebno za razumijevanje mitskoga načina razmišljanja čiji su tragovi još uvijek prisutni u životu, a ujedeno korigira sliku koju nude mediji o materiji koja se obrađuje u kolegiju.
Sadržaj
 1. Uvod
 2. Antropologija obreda: osnovni pojmovi (religija – vjera, mit, obred, izvođenje obreda, sakalno – profano, svetost riječi)
 3. Šamanska podloga praslavenskoga vjerskog sustava
 4. Praindoeuropski korijeni: kozmički sukob, konjska žrtva, otimanje goveda; otac i tri sina.
 5. Trosegmentna struktura: Stvoritelj, zamjena gromovnik *per(kw)u-no-, njihova žena – Mokošь / bogorodica Mati Vlažna Zemlja (darovateljica života), suparnik, zavidnik i zavodnik Velesъ, gospodar Drugoga svijet
 6. Izvori za rekonstrukciju praslavenske mitologije i rani pokušaji tumačenja
 7. Rekonstrukcija „osnovnog mita“, njegovo manifestiranje: sudovanje, dom, kalendar
 8. Hod kroz godinu: novogodišnji obredi i obredni tekstovi; proljetni obredi obnavljanja prorode, Juraj, Jarylo; početak ljeta: svadba na suhoj grani, Juraj, Mara; pretkršćanska bogorodica; praslavenski vrhovni bog; smrt brata i sestre; na dnu godine
 9. Hod kroz godinu: novogodišnji obredi i obredni tekstovi; proljetni obredi obnavljanja prorode, Juraj, Jarylo; početak ljeta: svadba na suhoj grani, Juraj, Mara; pretkršćanska bogorodica; praslavenski vrhovni bog; smrt brata i sestre; na dnu godine
 10. Hod kroz godinu: novogodišnji obredi i obredni tekstovi; proljetni obredi obnavljanja prorode, Juraj, Jarylo; početak ljeta: svadba na suhoj grani, Juraj, Mara; pretkršćanska bogorodica; praslavenski vrhovni bog; smrt brata i sestre; na dnu godine
 11. Otisak mita u prostoru: unošenje kazivanja u krajolik, sakraliziranje prostora, odabrani primjeri
 12. Otisak mita u prostoru: unošenje kazivanja u krajolik, sakraliziranje prostora, odabrani primjeri
 13. Otisak mita u prostoru: unošenje kazivanja u krajolik, sakraliziranje prostora, odabrani primjeri
 14. Aktualna mitološka istraživanja
 15. Zaključna razmatranja

Ishodi učenja
 1. Identificirati i objasniti opća obilježja kulture i kulturnih procesa
 2. Opisati i protumačiti kulturu svakodnevice na području Hrvatske i jugoistočne Europe
 3. Osmisliti i provesti jednostavno kvalitativno istraživanje
 4. Primijeniti temeljne teorijske i metodološke koncepte u konkretnim istraživačkim situacijama
 5. Prikupljati literaturu i koristiti je u stručnom radu
 6. Javno usmeno i pismeno prezentirati rezultate istraživanja
 7. Prepoznati i uvažavati kulturne različitosti
 8. Koristiti se stranim jezicima u znanstvenom i stručnom radu i komunikacij
 9. Navesti i objasniti osnovne pojmove antropologije obred
 10. Identificirati i protumačiti sakralnu trosegmentnu strukturu Indoeuropljana
 11. Nabrojati i preispitati izvore za rekonstrukciju praslavenske mitologije i njihova tumačenj
 12. Konstruirati, opravdati i pokazati fundamentalni mit Slavena
 13. Analizirati i raspraviti obredne tekstove i organizaciju prostora u vezi sa značajkama mita
Metode podučavanja
Okosnica kolegija bit će izlaganja, dopunjena prikazima (tekstovi, karte, dijagrami, crteži, snimci) pomoću računalnoga projektora. U to se uključuju diskusije sa studentima. Rad u seminaru obuhvaća proučavanje odabrane relevantne literature, provjeravanje izvora, rad na terenu
Metode ocjenjivanja
Ocjenu sačinjavaju uspjeh na pismenom ispitu na koncu semestra, kvaliteta seminarskoga rada i doprinos nastavnom radu (sudjelovanje u raspravama, konstruktivni komentari i sl.).

Obavezna literatura
 1. Vitomir Belaj: Hod kroz godinu. Pokušaj rekonstrukcije prahrvatskoga mitskoga svjetonazora. Golden Marketing, Zagreb, 2007.
 2. Belaj, Vitomir i Juraj Belaj: Sveti trokuti. Topografija hrvatske mitologije. Ibis grafika, Zagreb, 2014.
Dopunska literatura
 1. Pleterski, Andrej (1996): Strukture tridelne ideologije pri Slovanih. Zgodovinski časopis 50:163-185.
 2. Katičić, Radoslav: Božanski boj. Tragovima svetih pjesama naše pretkršćanske starine. Zagreb – Mošćenička draga: Ibis grafika, Katedra čakavskoga sabora Mošćenička draga i Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 2008.
 3. atičić, Radoslav: Zeleni lug. Tragovima svetih pjesama naše pretkršćanske starine. Zagreb – Mošćenička draga: Ibis grafika i Matica hrvatska. 2010.
 4. Katičić, Radoslav: Gazdarica na vratima. Zagreb – Mošćenička draga: Ibis grafika, Matica hrvatska i Katedra čakavskoga sabora Mošćenička draga. 2011.
 5. Иванов, Вячеслав Всеволодович – Топоров, Владимир Николаевич: Исследования в области славянских древностей. Moskva 1974.

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 3. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 4. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 5. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 6. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 7. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 8. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 9. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 10. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 11. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 12. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
 13. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 14. Grčki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 15. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 16. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 8. semestar
 17. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 18. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 19. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 20. Latinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 21. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 22. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 23. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 24. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 25. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 26. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
 27. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 28. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 29. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar