Naziv
Korpusna lingvistika
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
37170
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Studente se uvodi u područje korpusne lingvistike, upoznaje s ulogom korpusa u današnjim istraživanjima jezika/teksta te daje praktično znanje sastavljanja, obradbe i pretraživanja korpusa.
Sadržaj
 1. Povijest korpusnih istraživanja u svijetu i u nas
 2. Uloga korpusa u istraživanju jezika
 3. Definicija korpusa
 4. Računalno podržan korpus
 5. Korpusni parametri
 6. Postupci u sastavljanju korpusa: uzorkovanje, reprezentativnost
 7. Vrste podataka pretraživih iz korpusa: abecedariji, čestotnici, konkordancije
 8. Postupci obradbe korpusa: nelingvističko obilježavanje i standardi digitalnoga zapisa
 9. Postupci obradbe korpusa: lingvističko obilježavanje (segmentacija i označavanje)
 10. Postupci obradbe korpusa: lingvističko obilježavanje (označavanje vrsta riječi, lematizacija, MSD-označavanje)
 11. Postupci obradbe korpusa: lingvističko obilježavanje (označavanje sintaktičkih uloga – banke stabala; označavanje značenja riječi i semantičkih uloga)
 12. Postupci obradbe korpusa: statističke metode
 13. Praktičan rad na pretrazi korpusa: Hrvatski nacionalni korpus i drugi (nacionalni) korpusi
 14. Praktičan rad na pretrazi korpusa: Sketch Engine / No Sketch Engine
 15. Praktičan rad na pretrazi korpusa: CQL i regularni izrazi

Ishodi učenja
 1. Usvojiti definiciju korpusa kako ga vidi suvremena korpusna lingvistika
 2. Objasniti razliku između zbirke tekstova, korpusa i računalnog korpusa
 3. Opisati različite vrste korpusa
 4. Opisati postupke sastavljanja korpusa
 5. Opisati dobivanje različitih vrsta podataka pretragom korpusa: abecedariji, čestotnici, konkordancije
 6. Usvojiti različite tipove pretrage korpusa; pretraživati korpus CQL-om i regularnim izrazima
 7. Naučiti obilježavati korpuse na različitim razinama
Metode podučavanja
Predavanje, seminar, rasprava, rješavanje zadataka, praktična primjena
Metode ocjenjivanja
Pisani ispit i rješavanje praktičnoga zadatka

Obavezna literatura
 1. Biber, D. (1998) Corpus Linguistics: Investigate Langauge Structure and Use, CUP, Cambridge.
 2. Kennedy, G.: Introduction to Corpus Linguistics, Longman, London 1998.
 3. McEnery, T. & Wilson, A. Corpus linguistics, Edinburgh Univ. Press, Edinburgh 1996, 2001
 4. Sinclair, J.: Corpus, concordance, collocation, Oxford University Press, Oxford 1991
 5. Tadić, M.: "Računalna obradba hrvatskih korpusa: povijest, stanje i perspektive", Suvremena lingvistika 43 44, 1997.
 6. Tadić, M.: Jezične tehnologije, Exlibris, Zagreb 2003.
 7. Tognini-Bonelli, E.: Corpus Linguistics at Work, Benjamins, Amsterdam 2001.
Dopunska literatura
 1. Tadić, M.: "Od korpusa do čestotnoga rječnika hrvatskoga književnog jezika", Radovi Zavoda za slavensku filologiju, 27, 1991.
 2. Tadić, M.: Računalna obradba hrvatskoga i nacionalni korpus, Suvremena lingvistika 41-42, 1996.
 3. Tadić, M.: "Raspon, opseg i sastav korpusa hrvatskoga jezika", Filologija 30-31, Zagreb 1998
 4. Tadić, M: "New version of the Croatian National Corpus" u: Hlaváčková, D. ; Horák, A.; Osolsobě, K.; Rychlý, P. (ur.) After Half a Century of Slavonic Natural Language Processing, Masaryk University, Brno 2009., str. 199-205

Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 3. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 4. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 6. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 7. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 8. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 8. semestar
 9. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 10. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 11. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 12. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 13. Kroatistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 14. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 15. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 16. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 17. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 18. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 19. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 20. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 21. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 22. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 23. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 24. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 25. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 26. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 27. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 28. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
 29. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar