Naziv
Kultura i civilizacija hispanskog svijeta (Španjolska)
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Španjolski
ECTS
4
Šifra
46987
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Upoznavanje s osnovama kulture, civilizacije, povijesnog razvoja, jezičnog identiteta i osnova književnosti iberskog prostora koji pomažu u daljnjem studiju španjolske filologije. Student će moći pokazati poznavanje razmjerno širokog spektra društvenih, kulturnih i povijesnih čimbenika konteksta relevantnih za usvajanje i aktivan odnos prema španjolskom jeziku, te umjetnosti, kulturi i društvu hispanskog svijeta; bit će kadar samostalno prikupljati i procjenjivati sve činjenice iz tog područja.
Sadržaj
 1. Kolegij se bavi analizom pojmovlja kulture i civilizacije općenito, a potom ih primjenjuje na konkretnom iberskom prostoru. Najveći dio sadržaja odnosi se na povijesnu građu ovih prostora od prapovijesti do kraja XVI. stoljeća koju prati povijest kulture i umjetnosti s posebnim naglaskom na književnost, od najranijih pisanih spomenika do najvećih dostignuća književnosti tzv. španjolskoga Zlatnog vijeka.
 2. Upoznavanje s pojmovljem: kultura, civilizacija, povijesna razdoblja i dr. Prostor koji prekriva i na kojem se govori španjolski jezik. Pojmovi Romanija, romanski jezici, iberskoromanski jezici, hispansko/ibersko/ američki/a/o. Sefardizam.
 3. Najstarija povijest Iberskog poluotoka. Rimsko osvajanje. Kraj rimskog gospodstva i rušenje carstva. Kršćanstvo. Dolazak germanskih plemena. Vizigotsko kraljevstvo.
 4. Arapsko osvajanje Iberskog poluotoka. Arapsko društvo i mjesto kršćana u njemu. Početak Reconquiste.
 5. Civilizacije i kulture nastale u tijeku gore navedenog povijesnog tijeka. Dominantne i subordinirane kulture. Miješanje kultura.
 6. Specifičnosti iberskog srednjevjekovlja u odnosu na srednjevjekovlje ostalih dijelova europskog Zapada uvjetovane povijesnim tijekom. Koegzistencija i sukobi triju kultura. Interkulturalnost.Pojam mentaliteta i imaginarija.
 7. Najranija pismenost i književnost na romanskim jezicima. Osnovne informacije o razvoju i rasprstranjenosti iberskoromanskih jezika u srednjem vijeku.
 8. Žanrovi i najvažnija djela ranosrednjevjekovne književnosti na latinskom i romanskim jezicima. Gdje nastaju književna djela i za koju publiku? Kako dolaze do čitatelja/slušatelja? Cantar de gesta, mester de clerecía, auto sacramental, počeci lirskog pjesništva, književne i znanstvene proze.
 9. Hodočasnička odredišta. Galješko-portugalska lirika. Alfons X. Mudri. Reconquista u XII. i XIII. stoljeću i znanstvena djelatnost na Alfonsovu dvoru.
 10. Kasno srednjevjekovlje: promjene u društvu i mentalitetima. Diversifikacija književnih žanrova. Visoko i nisko u kulturi i književnosti. Najvažnija književna djela.
 11. Veliki autori kasnog srednjeg vijeka: Arcipreste de Hita, Don Juan Manuel, Pero López de Ayala, Marqués de Santillana, Jorge Manrique i “Celestina” u civilizacijskom i kulturnom kontekstu.
 12. Crkva i Inkvizicija. Zastoj u Reconquisti u XV. stoljeću. Katolički vladarski par. Godina 1492.
 13. Otkriće Novoga svijeta i posljedice na Iberski poluotok. Habzburška dinastija na španjolskom prijestolju. Širenje vlasti na dijelove Europe. Odnos prema Osmanskom carstvu. Erazmo i erazmizam i njihova povezanost sa hispanskim svijetom.
 14. Početak Zlatnog vijeka španjolske kulture. Novi filološki studiji. Vrste romana i njihovi čitatelji i slušatelji. Povjesničari i moralisti. Španjolci u drugim dijelovima Europe. Humanisti i politička misao vezana uz humanizam.
 15. Termin rezerviran za studentska pitanja, pojašnjenja i kolokvij.

Ishodi učenja
 1. Student će se upoznati sa specifičnim razvojem iberskog srednjevjekovnog svijeta u odnosu na europsko srednjovjekovlje.
 2. Student će dobiti uvid u najvažnije kulturne projekte i najvažnija književna djela nastala na Iberskom poluotoku do početka Zlatnog vijeka.
 3. Student će se upoznati s osnovnim povijesnim, društvenim, kulturnim i inim čimbenicima koji su u dugotrajnom povijesnom procesu oblikovali današnje društvo na Iberskom poluotoku.
 4. Student će moći pokazati znanje i razumijevanje temeljnih pojmova i problema historiografije Iberskog prostora od prapovijesti do kraja XVI. stoljeća.
 5. Student će steći kompetencije za analizu i razumijevanje književnih fenomena u njihovom povijesnom kontekstu.
 6. Student će razviti vještine učenja nužne za snalaženje u književno-povijesnim pojavama hispanskog kulturnog kruga nužne za nastavak studija na višoj razini.
 7. Poznavanje društvenih, kulturnih i povijesnih čimbenika konteksta relevantna za aktivan odnos prema jeziku, umjetnosti, kulturi i društvu hispanskog svijeta; samostalno prikupljanje i obrada građe.
 8. Student će biti kadar interpretirati relevantne podatke iz hispanskih književnosti te ih moći koristiti u širem sagledavanju kulturnih i društvenih pojava.
Metode podučavanja
Izravno poučavanje i interaktivno učenje. U realizaciji kolegija koristit će se i metode prezentacije uz pomoć suvremenih tehničkih pomagala (power point, dokumentarni filmovi i sl.).
Metode ocjenjivanja
Kontinuirano praćenje. Provjera čitanja obvezatnih tekstova u obliku 2 pisana kolokvija tijekom semestra i završni pismeni ispit. Student može pristupiti pismenom ispitu tek nakon izvršenih obveza u okviru kolegija tj. savladane literature iz zbirke odabranih tekstova i predanih svih zadaća tijekom semestra.

Obavezna literatura
 1. Gordana Matić, Kronologija povijesnih i kulturnih događaja na Iberskom poluotoku od prapovijesti do kraja XVI. stoljeća (priručnik za studente hispanistike)
 2. Poema de Mio Cid, Clásicos adaptados, Anaya, Madrid, 2003.
 3. Fernand Braudel, Gramatika civilizacija, u Civilizacije kroz povijest, Globus, Zagreb 1990., str. 37.-64.
 4. Jacques Le Goff, Srednjevjekovni imaginarij, Antibarbarus, Zagreb, 1993. (uvod i jedno poglavlje)
 5. Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, Libro de buen amor, Lectura Eli, Nivel 2, Recanati, 2014.
 6. Julio Valdeón Baruque: «Entre la Antigüedad y la Edad Media: el reino visigodo» u La España Medieval, Actas Editorial, Madrid, 2003
 7. Ángel de Prado Moura: “El establecimiento del Santo Oficio en España”, u El tribunal de la Inquisición en España (1478-1834), Editorial Actas, Madrid, 2003.
Dopunska literatura
 1. Bajo Álvarez/Pecharromán, Historia de España, SGEL, Madrid, 2000.
 2. Historia de la literatura española, Vol. I, „Edad Media“, Everest, León, 2005.
 3. Fernand Braudel, Sredozemlje i sredozemni svijet u doba Filipa II., Antibarbarus, Zagreb, 1997.
 4. Djelo anonimnog autora, Lazarillo de Tormes, Mladost, Zagreb, 1951.
 5. Miguel de Cervantes: «Don Quijote» (10 prvih poglavlja) – bilo koje izdanje
 6. Pierre Vilar: Historia de España, Grupo editorial Grijalbo, Barcelona, 1981.: I. poglavlje: “El Medio Natural y los Orígenes del Hombre”
 7. La Celestina, Lecturas clásicas graduadas, Edelsa, Madrid, 2000.
 8. Valdeón, Pérez, Juliá: «La monarquía católica» u Historia de España, Espasa Calpe, Madrid, 2007. str. 273.-278.
 9. Julio Valdeón: «Economía, sociedad e instituciones» u časopisu Cuadernos historia 16, El Califato de Córdoba, Br. 102, Madrid, 1985., str.18.-26.

Obavezan predmet na studijima
 1. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar