Naziv
Kultura i intelektualni život na prijelazu s 19. na 20. stoljeće
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS
3
Šifra
184272
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Ti će se primjeri obrađivati komparatistički u odnosu na širi europski kontekst. Na kolegiju će se upoznati s ključnim historiografskim pristupima fenomenu prijelaza stoljeća iz perspektiva različitih europskih i svjetskih historiografija (američka, britanska, francuska, njemačka, austrijska, mađarska, hrvatska, itd.). Jedan od osnovnih ciljeva pritom je pokazati koji sve metodološki i koncepcijski pristupi mogu predstavljati istraživačku podlogu za proučavanje nekog problema ili procesa te u kojoj mjeri se pri kulturološkim i drugim pristupima širi polje povjesničara.
Sadržaj
 1. definiranje teme; ključni pojmovi; uvod i dogovor o načinu rada.
 2. fenomen prijelaza stoljeća u suvremenoj historiografiji: metode i istraživački pristupi
 3. kultura, politika kulture i kulturna politika na prijelazu stoljeća: srednjoeuropski modeli
 4. izmišljanje tradicije i kultura zabave u Srednjoj Europi na prijelazu stoljeća
 5. gradovi i društveni život na prijelazu stoljeća
 6. što čini „visoku“, a što „popularnu“ kulturu na prijelazu stoljeća
 7. oblici težnje za masovnom demokracijom i politička kultura na prijelazu stoljeća
 8. masovni mediji na prijelazu stoljeća: novine i počeci kinematografije
 9. povratak prirodi i uloga prirode u kulturi i intelektualnom životu na prijelazu stoljeća
 10. dekadentnost na prijelazu stoljeća i kultura smrti na prijelazu stoljeća
 11. ideologija objektivnosti i napretka u znanosti na prijelazu stoljeća
 12. historiografija na prijelazu stoljeća
 13. ljepota i ideal ljepote na prijelazu stoljeća
 14. višestruke modernosti na prijelazu stoljeća
 15. zaključna razmatranja

Ishodi učenja
 1. - kritičko promišljanje suvremene historiografije i stručne literature
 2. - sposobnost analize i sinteze
 3. - stjecanje konkretnih znanja o procesima na prijelazu 19. na 20. stoljeće
 4. - objasniti povijesne fenomene, procese i strukture dijakronijski, komparatistički i interdisciplinarno
Metode podučavanja
Predavanja, rad na izvorima i kritička analiza nastavnih materijala
Metode ocjenjivanja
Esej, usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Barbarić, Damir (ur.). Fin de siècle Zagreb – Beč (Zagreb: Školska knjiga, 1997.).
 2. Briggs, Asa – Snowman, Daniel. Fins de Siécle: How Centuries End, 1400-2000 (New Haven: Yale University Press, 2000.).
 3. Johnston, William M. Austrijski duh: intelektualna i društvena povijest od 1848. do 1938. (Zagreb: Globus, 1993.).
 4. Marshall, Gail. The Cambridge Companion to Fin de Siécle (New York: Cambridge University Press, 2007.).
 5. Schorske, Carl E. Beč krajem stoljeća: politika i kultura (Zagreb: Antibarbarus, 1997.).
Dopunska literatura
 1. Arata, Stephen. Fictions of Loss in the Victorian Fin de siècle (New York: Cambridge University Press, 2008.).
 2. Charle, Christophe. Birth of the Intellectuals 1880-1900 (Cambridge: Polity Press, 2015.).
 3. Day, Nicholas. Modernism, Romance and the Fin de Siecle: Popular Fiction and British Culture, 1880-1914 (New York: Cambridge University Press, 1999.).
 4. Eisenstadt, Samuel N. „Mnogostruke modernosti“, u: Uvod u komparativnu historiju, ur. Drago Roksandić (Zagreb: Golden Marketing, 2004.), 219-244
 5. Halder, Alois. Umjetnost i kult: o estetici i filozofiji umjetnosti na prijelazu 19. i 20. stoljeća (Zagreb: AGM, 2011.).
 6. Ledger, Sally – McCracken, Scott. Cultural Politics at the Fin de Siècle (New York: Cambridge University Press, 1995.).
 7. Marjanović, Stanislav. Fin de siecle hrvatske Moderne: (generacije "mladih" i časopis "Mladost") (Osijek: Pedagoški fakultet, 1990.).
 8. Teich, Mikulaš – Porter, Roy. Fin de Siècle and Its Legacy (New York: Cambridge University Press, 1990.).
 9. Weber, Eugene. France, Fin de siècle (London: The Belknap Press of Harvard University Press, 1986.).

Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 2. Povijest, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 3. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij, 6. semestar